Stavební úpravy žst. Třebíč

1) Kolejové úpravy v žst. Třebíč: cílem této stavby je zřízení nové kusé koleje č. 2a pro osobní soupravy včetně

souvisejících úprav zabezpečovacího a silnoproudého zařízení. Kolej č. 2a bude zřízena z nového materiálu S49

na betonových pražcích s bezpodkladnicovým pružným upevněním. Kolej bude kusá, bezstyková, ukončená

zarážedlem. Stávající výhybky č. 4, 6 se demontují a zřídí se nová kolejová spojka 4/6. Pod nově budovanou

odstavnou kolejí a pod novou kolejovou spojkou 4/6 budou zřízeny konstrukční vrstvy pražcového podloží a

odvodnění zaústěné do drážního příkopu a stávající kanalizace. Propustek pod kolejištěm v km 49,861 bude

rekonstruován na zatrubněnou kanalizaci vedenou v ose propustku.

2) Vybudování nástupiště v žst. Třebíč: cílem této stavby je zřízení bezbariérového nástupiště u koleje č. 2 včetně

vybavení (přístřešky, osvětlení, rozhlas, informační systém). Podél nástupiště bude proveden příčný posun koleje

č.2 pro dosažení normových osových vzdáleností a zřízeno odvodnění koleje. Náhradou za část rušeného

nástupiště je u koleje č. 2 navrženo nové vnější nástupiště šířky 3,00 m a délky 190 m, s výškou nástupní hrany

550 mm nad temenem kolejnice.

3) Vybudování nákladiště v žst. Třebíč: cílem této stavby je rekonstrukce stávajícího nákladiště u koleje č. 7, jejíž

součástí je zřízení boční rampy, rekonstrukce nákladiště ve zbývající délce a vyvolaná přestavba stávající zárubní

zdi za nákladištěm. Součástí stavby jsou i vyvolané úpravy zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Stávající

nákladiště u koleje č .7 bude rekonstruováno v délce 120 m. V části nákladiště bude zřízena boční rampa o délce

30 m. Zpevněná plocha bude v šířce 15 m, která se na brněnské straně zúží na 12,2 m s navázáním na stávající

plochu.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC