Spolufinancování projektů z EU

SŽDC a fondy EU

Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) vznikla 1. 1. 2003 na základě zákona 77/2002 Sb. jako nástupnická organizace Českých drah, s.o. Na základě tohoto zákona hospodaří s železniční infrastrukturou vlastněnou Českou republikou (ČR) tj. zajišťuje zejména tyto činnosti: 1) modernizace a rozvoj železniční dopravní cesty, 2) provozování železniční dopravní cesty, 3) provozuschopnost železniční dopravní cesty. V souvislosti se zajišťováním výše uvedených činností využívá SŽDC také fondy EU. V oblasti železniční infrastruktury je SŽDC jediným subjektem zodpovědným za využívání fondů EU v ČR v roli konečného příjemce a současně i investora. SŽDC jako nástupnická organizace převzala od ČD, s.o. řídící, koordinační a implementační funkce při realizaci projektů spolufinancovaných z fondů ES.

Do roku 2002 byly pro modernizaci železniční dopravní sítě využívány předvstupní fondy Phare a Phare CBC. Konečným příjemcem pomoci byly České dráhy, státní organizace. V období 2003-2004 SŽDC pokračovala v realizaci velkých železničních projektů mezinárodního významu spolufinancovaných z předvstupního finančního nástroje ISPA zahájené již ČD s.o., zároveň zahájila realizaci projektů nových. Po vstupu České republiky do EU pokračovalo spolufinancování těchto projektů z Fondu soudržnosti.

Vstup do EU umožnil SŽDC v letech 2004-2006 využít také podporu z Fondu evropského regionálního rozvoje (ERDF) pro modernizaci tratí celostátního a evropského významu a z Programu TEN – T, který je určen pro rozvoj transevropské dopravní sítě (TEN-T). Program TEN-T SŽDC využívá hlavně pro spolufinancování studií (projektové dokumentace, projekty stavby).

V novém programovém období 2007 - 2013 bude SŽDC využívat pro financování projektů nově vzniklý Operační program Doprava a současně bude pokračovat ve využívání Programu TEN-T.

Dále se v letech 2007 – 2013 bude SŽDC pokoušet využít i finanční prostředky ERDF. V roce 2009 zaznamenala SŽDC na tomto poli úspěch, neboť ve spolupráci s Dolnoslezským Vojvodstvím – Dolnoslezskou správou silnic a železnic získala prostředky na realizaci projektu „Revitalizace železniční tratě Szklarska Poręba – Harrachov“ z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007—2013.

Fondy EU obecně

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.
Evropská unie disponuje především třemi hlavními fondy:

  • Strukturální fondy:
    • Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
    • Fond soudržnosti (FS)


Pro oblast železniční infrastruktury lze v rámci EU využít Fond soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj.


Fond soudržnosti  2007 - 2013
FS je určen pro podporu chudších států EU (nikoliv regionů) a v programovacím období 2007 – 2013 pomáhá 12 novým členským státům střední Evropy a Středomoří a také starším členským členům EU Řecku, Portugalsku a Španělsku.

V rámci Fondu soudržnosti je v České republice možné čerpat v období 2007 – 2013 z Operačního programu Doprava, na který je alokováno 5,77 mld. €. Projekty financované z tohoto programu na železniční infrastrukturu se zaměřují především na modernizace, elektrifikace, racionalizace železničních tratí a také zavádění interoperability na železnicích ČR.


Evropský fond pro regionální rozvoj  2007 -2013
ERDF financuje především investiční projekty a je určen pro hospodářsky slabší regiony. V ČR lze v rámci tohoto fondu čerpat na železniční infrastrukturu v letech 2007 – 2013 z programů přeshraniční spolupráce a z některých regionálních operačních programů (ROP). V rámci těchto programů lze čerpat finanční prostředky na obnovu a rekonstrukci příhraničních tratí, modernizaci nebo výstavbu železničních zastávek, budování informačních systémů pro veřejnou dopravu apod.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC