OP Česko - Polsko

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013

Operační program přeshraniční spolupráce 
Česká republika - Polská republika 2007 – 2013

 

Operační program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 – 2013 (OP ČR - Polsko) je určen pro české kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský a zároveň pro přilehlé regiony Polska.

Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko spadá mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je pro něj z fondů EU vyčleněno 219,46 mil. €. Pro ČR je z tohoto fondu vyčleněno 103 mil. € (cca 2,6 mld. Kč). OP ČR – Polsko je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Cílem programu je podpora socio-ekonomického rozvoje území česko-polského příhraničí posilováním jeho konkurenceschopnosti a soudržnosti. Povinnou součástí projektů je spolupráce českého a polského partnera. V rámci programu lze podpořit např. projekty v oblasti dopravní infrastruktury, ochrany životního prostředí, podpory podnikání, inovací a cestovního ruchu, dále také vzdělávací, kulturní a společenské aktivity s přeshraničním dopadem.

SŽDC jako správce železniční dopravní infrastruktury v ČR využila možnosti požádat o dotaci z programu OP ČR – Polsko v kooperaci s polským partnerem na projekt „Revitalizace železniční tratě Szklarska Poręba – Harrachov“ viz níže


 

„Revitalizace železniční tratě Szklarska Poręba – Harrachov"

Projekt „Revitalizace železniční tratě Szklarska Poręba – Harrachov“ byl spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013

 

Úvodem o železniční trati Szklarska Poręba Górna – Harrachov

Železniční trať Szklarska Poręba Górna – Harrachov se nalézá na území Polské republiky (13,2 km. v rámci evidenčního systému PKP je označena číslem 311) a na území České republiky (cca. 1,1 km., v českém evidenčním systému značena číslem 036).

Na polském území je vlastníkem tratě od ledna 2008 Dolnoslezské vojvodství a jejím správcem je Dolnoslezská správa silnici a železnic.

Na území České republiky je jejím vlastníkem i správcem SŽDC, s.o.

Historie trati Tanvald – Jelení hora (Jelenia Góra)

Železniční trať Tanvald – Jelení hora byla vystavěna v letech 1899 – 1902 jako spojnice Rakouska – Uherska (Liberecko a Jablonecko) a Slezska (region Jelení Hory). Pro překonání sklonu až 58 %o byla v úseku Tanvald – Kořenov využita dvoupásová Abtova ozubnice v ose koleje. Trať byla velmi využívaná pro nákladní i osobní dopravu mezi Dolním Slezskem a Libereckem. Mezi Kořenovem a Jelení horou byla roku 1923 dokončena elektrizace trati. Negativní dopad na celou železniční trať měla druhá světová válka a její následky.

Pravidelný přeshraniční provoz na trati Harrachov – Szklarska Poręba byl přerušen v roce 1945.

V 90-tých letech ožila myšlenka obnovení přeshraničního provozu na trati, nicméně železniční trať na české straně v úseku Tanvald – Harrachov se spíše potýkala s hrozbou ukončení provozu osobní dopravy.

Polský úsek tratě zasahoval do roku 1959 do km 34,792 tj. cca 500 m za žst. Kořenov. Část trati od km 34,792 do km 40,111 (dnešní státní hranice) byla získána včetně žst. Harrachov (dříve Mýtiny) v roce 1959 v rámci územního vyrovnání s Polskem. Ze Szklarske Poreby do Jakuszyc fungovala do roku 2001 nákladní doprava. V Jakuszycích jsou dva kamenolomy a tyto vlaky obsluhovaly jejich vlečku.

Jak došlo k realizaci myšlenky obnovení přeshraničního spojení

Impulzem pro obnovení přeshraničního provozu bylo pořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci v roce 2009.

Po předchozích neúspěšných jednáních s majitelem polské železniční infrastruktury PLK (Polskie Linie Kolejowe, S.A.) byla v roce 2008 trať Szklarska Poręba Górna – státní hranice převedena z majetku PLK do majetku Dolnoslezského vojvodství. Tento převod části tratě umožnil zintenzívnění prací na obnovení provozu mezi Szklarskou Porębou a Harrachovem s tím, že pro opravu tratě by mohly být využity finanční prostředky z Operačního programu přeshraniční spolupráce Polská republika - Česká republika 2007 – 2013.

Žádost o dotaci

Registrace žádosti o spolufinancování byla provedena Společným technickým sekretariátem v Olomouci dne 22.12.2008. Projekt byl zaregistrován pod názvem „Revitalizace železniční tratě Sklarska Poręba – Harrachov“

Hlavním partnerem projektu je Dolnoslezské Vojvodství – Dolnoslezská správa silnic a železnic (Wojewodztwo Dolnoslaskie - Dolnoslaska Sluzba Dróg i Kolej) a partnerem projektu je Správa železniční dopravní cesty, s.o.

„Smlouva o projektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika „ byla schválena dne 8.9. 2009. Celkové způsobilé výdaje projektu činí celkem 5 061 250,- EUR, z toho 800 000,- EUR na část projektu realizovaný SŽDC, s.o. Z toho příspěvek z prostředků Evropského fondu pro přeshraniční spolupráci činí 85% způsobilých výdajů tj. celkem 4 302 062,- EUR.
Realizace celého projektu byla zahájena v prosinci 2008 a ukončena v říjnu 2010. Práce na revitalizaci trati probíhaly od září 2009 do června 2010.

Stručný popis projektu Rekonstrukce trati Harrachov – Szklarska Poręba

V úseku Harrachov – státní hranice byl opraven železniční svršek a spodek v km 39,020 – 40,111 a výhybka č.2 v žst. Harrachov na trati 036. Bylo provedeno čištění štěrkového lože, kompletní výměna pražců a kolejnic (pražce dřevěné, kolejnice S49). V úseku o délce cca 500 m byla osazením pražcových kotev a svařením kolejnicových styků zřízena bezstyková kolej, bylo provedeno obnovení průjezdného průřezu výřezem porostu.

V úseku trati č.311 státní hranice – Szklarska Poreba km 29,844 – 43,138 došlo k vyčištění štěrkového lože a odvodnění železničního tělesa, byla provedena kompletní výměna železničního svršku, oprava přejezdů, výstavba zastávky Szklarska Poręba Huta a obnova dopravny Jakuszyce.

Přínosy projektu „Revitalizace železniční tratě Sklarska Poręba – Harrachov“:

  • Zprovozněním trati došlo k propojení polské a české strany Jizerských hor a Krkonoš a zároveň jedinému železničnímu spojení v rámci Euroregionu Nisa mezi Liberecko – jabloneckou aglomerací s oblastí Jelení hory.
  • Zvýšení atraktivity oblasti pro cestovní ruch a zároveň podpora přeshraniční turistiky na české i polské straně hranice.
  • Zlepšení dopravní dostupnosti střediska zimních sportů v Jakuszycích, které je jedním z hlavních center běžeckého lyžování na území Polska.
  • Realizace projektu umožňuje vypravování speciálních a turistických vlaků při různých příležitostech na obou stranách hranice (světový pohár ve skocích na lyžích v Harrachově nebo v Liberci, akce v běžeckém areálu Vesec u Liberce, Bieg Piastów – tradiční běžkařské závody v Jakuszycích pořádané pravidelně počátkem března)

 

Slavnostní ukončení mezinárodního projektu „Revitalizace železniční tratě Sklarska Poręba – Harrachov“

Dne 2. července 2010  proběhlo slavnostní ukončení projektu „Revitalizace železniční tratě Sklarska Poręba – Harrachov“ více o slavnostním zahájení zde.
 

 

Krajský úřad Libereckého kraje
http://www.kraj-lbc.cz/

Dolnoslezské Vojvodství (Województwo Dolnoslaskie)
http://www.umwd.dolnyslask.pl/

Dolnoslezská správa silnic a železnic (Dolnoslaska Sluzba Dróg i Kolej)
http://dsdik.wroc.pl/

Město Harrachov
http://www.harrachov.cz/

Město Szklarska Poręba
http://www.szklarskaporeba.pl/

 

Více informací o železniční trati Tanvald – Szklarska Poręba naleznete na:
www.zubacka.cz


Diskuse

Glucholazy,Osoblaha a Javorník

9. 2. 2015 | Thenewboy

Dobrý den, bylo by moc fajn a krásné, kdyby se naplánpval stejný projekt pro revitalizaci peážní tratě Mikulovice-Glucholazy-Jindřichov a projekt
Plán na prodloužení trati do Polska
Existují plány na prodloužení trati z Osoblahy za hranice do polské stanice Racławice Śląskie. Novostavba by z větší části využila těleso stávající, dnes již neprovozované tratě Głubczyce – Racławice Śląskie. Je třeba postavit pouze asi 3 km dlouhou spojku z Osoblahy k polské obci Sciborzyce Małe. Úzkokolejka by se tím prodloužila o dalších 9 km a stala by se jednou ze dvou mezinárodních tratí o rozchodu 760 mm. Atraktivitu by také zvýšil dlouhý příhradový most s horní mostovkou překračující u Racławic řeku Osoblahu.Třetím významným projektem by bylo připojení městyse Bílá Voda z Javorníku do Zlotého Stoku, čímž by se otevřela cesta do Klodska a Wroclawi.

Vložit příspěvek
Vyjma zvýrazněných, příspěvky v diskusi nevyjadřují stanovisko SŽDC.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC