Oblastní ředitelství Olomouc

Ochranné pásmo dráhy

Pokyny pro projednání souhlasu se stavbou na dráze - stavba v ochranném pásmu dráhy ve smyslu zákona č. 266/94 Sb. - Zákon o dráhách v platném znění

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění definuje ochranné pásmo dráhy (dále jen OPD) jako prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. Obvod dráhy celostátní i regionální je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu.
 

Správa železniční dopraví cesty, státní organizace  pověřila OŘ Olomouc v rámci svého obvodu k vydávání souhrnných stanovisek ke stavbám v OPD a v obvodu dráhy pro jednotlivé stupně řízení u stavebních úřadů.
Stanoviska jsou vydávána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve znění zákona č. 197/1998 Sb., v platném znění  na základě předložené žádosti a dokumentace stavby.
 

Písemnou žádost  o souhrnné stanovisko SŽDC, s.o, Oblastní ředitelství Olomouc ke stavbě v ochranném pásmu dráhy (v obvodu dráhy) doručte na adresu :

SŽDC, s.o,
Oblastní ředitelství Olomouc
Odbor technického rozvoje
Nerudova 1
772 58 OLOMOUC

nebo

Elektronickou žádost doručte na kontaktní maily uvedené níže

 

Tiskopis žádosti ke stažení 

 

V souhrnném stanovisku SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc budou shrnuta stanoviska a požadavky SŽDC, s.o., všech odborných správ: Správy tratí (ST), Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT), Správa elektrotechniky a energetiky (SEE), Správa budov a bytového hospodářství (SBBH), Správa mostů a tunelů (SMT), Oddělení majetkové (OM), Odbor provozu infrastruktury (OPI) a Stavební správy východ SŽDC, s.o. Olomouc.

 

Kontakty zpracovatelů souhrnného vyjádření u OŘ Olomouc:

 

Jméno telefon e-mail
Ševčík Luboš 9727 42471 sevcik@szdc.cz
Klimeš Jiří 9727 40135 klimesj@szdc.cz

 

Recepce:
Tel.:+420 222 335 711

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty

Copyrigtht © 2009-2012 SŽDC