Správa železniční energetiky

 

Elektroenergetika Správy železniční dopravní cesty, s.o.    

 

     Výkon činností, vyplývajících z udělených licencí SŽDC Energetickým regulačním úřadem na distribuci elektřiny v LDSž a na obchod s elektřinou, zajišťuje organizační jednotka SŽDC - Správa železniční energetiky (SŽE). Provoz, údržbu a opravy zařízení LDSž zajišťují územně příslušná Oblastní ředitelství (OŘ) prostřednictvím Správ elektrotechniky a energetiky (SEE).
     SŽE zajišťuje nákup a prodej elektřiny včetně všech souvisejících činností, ve smyslu energetického zákona 458/2000 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 541/2005 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou a vyhlášky č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.
     Požadavky zákona o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb. jsou zajišťovány v rámci zabezpečování provozu a údržby lokální distribuční soustavy železnice LDSž organizačními jednotkami OŘ SEE.
     LDSž je vymezena na vstupu předávacími místy mezi sítěmi LDSž a nadřazených distribučních soustav ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s. a PREdistribuce, a.s.
     Předávací místa mezi těmito sítěmi jsou realizovány na napěťových hladinách nízkého napětí (NN), vysokého napětí (VN) a velmi vysokého napětí (VVN).
     Zásobovací území LDSž se nachází převážně v lokalitách jednotlivých železničních stanic a trakčních napájecích stanicích.
SŽDC je ve smyslu energetického zákona zčásti konečným odběratelem elektřiny, zčásti provozovatelem lokální distribuční soustavy, který zajišťuje dodávku elektřiny pro externí subjekty na železnici.
     Požadavky zákona o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb. jsou zajišťovány v rámci zabezpečování provozu a údržby zařízení Lokální distribuční soustavy železnice organizačními jednotkami OŘ SEE.


Distribuce elektřiny v LDSž

     V současné době prochází zajištění činností distribuce a prodeje elektřiny v LDSž největší změnou od svého vzniku. Je to způsobeno jednak změnami, které vyvolal prodej části podniku Českých drah, a.s. Správě železniční dopravní cesty, s.o., jednak restrukturalizace uspořádání Skupiny České dráhy, a.s. (zejména České dráhy, a.s. a ČD Cargo, a.s.). Tyto změny vyvolaly výrazné změny ve struktuře odběrů elektrické energie v jednotlivých železničních stanicích. Nejvážnějším problémem těchto změn odběrných míst je zpožďování úprav elektrických rozvodů tak, aby bylo zajištěno měření odběru elektřiny včetně zajištění rezervace kapacity, což v převážné většině znamená zajištění fyzického osazení jisticího prvku. Proces úprav elektroenergetických rozvodů je kontinuální a je odvislý od finančních prostředků na zajištění úpravy odběrných míst ze strany jednotlivých odběratelů. SŽE je připravena na osazování elektroměrů pro upravená místa nových odběratelů v rámci LDSž včetně dálkového přenosu naměřených dat.
     Cílem je minimalizace odběrných míst LDSž, jejichž spotřeba je určována v současné době po dohodě s odběratelem dohodnutým způsobem.
     Pokračování procesu odměření spotřeby a jištění příkonu je nezbytné pro vytvoření podmínek objektivního a nezávislého zúčtování spotřeby elektřiny všem odběratelům LDSž v souladu s požadavky energetické legislativy ČR.
     Při realizaci nových staveb železniční infrastruktury je u energetických rozvodů kladen důraz na odměření a samostatné jištění všech druhů spotřeby, zejména s ohledem na očekávaný vstup nových dopravců jak v osobní, tak v nákladní dopravě.
     Důsledkem výše uvedeného je výrazný nárůst počtu měřených odběrných míst a tím navýšení kapacitních požadavků na jejich potřebnou obsluhu (odečty, kontroly atd.). V souladu s trendy u regionálních distribučních společností usiluje SŽE o rozvoj dálkového odečtu stavů měřících souprav.

Adresa:
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Správa železniční energetiky

Riegrovo náměstí 914,
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'52.558"N, 15°48'38.76"E

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 972 342 070
Fax: +420 972 342 275
E-mail: SZEsek@szdc.cz

IČ: 709 94 234
DIČ: CZ 709 942 34

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC