Správa železniční energetiky

Aktuality

Převod bankovních účtů do ČNB

      Z důvodu legislativních změn budou bankovní účty SŽDC převedny do ČNB.  S účinností od 1. 1. 2017 zasílejte veškeré platby spojené s dodávkou elektrické energie ve prospěch čísla účtu 000000-0007804511/0710 vedeného u České národní banky.
     Původní číslo účtu 000043-0935760267/0100 vedené u Komerční banky bude zrušeno. Při úhradách záloh a faktur za elektrickou energii věnujte prosím pozornost výše uvedené změně bankovního spojení a současně i vyplnění variabilního symbolu, abychom mohli správně identifikovat Vámi zaslané platby.

14.11.2016

 

Informace pro zákazníky – odběratele elektřiny z LDS železnice

 

     Zákazníci v postavení spotřebitele mají ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů právo na mimosoudní řešení sporů. V oblasti elektroenergetiky je subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů Energetický regulační úřad (www.eru.cz), a to v rozsahu jeho působnosti dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

 

Změny ve fakturaci elektřiny v roce 2016

Na základě legislativních změn v oblasti elektroenergetiky dochází od 1. 1. 2016 ke změně dosavadního způsobu ve fakturaci u vybraných regulovaných složek služeb distribuční soustavy:

1.    Platba za elektřinu z podporovaných zdrojů elektřiny (OZE)
Tato platba se nově určuje dvěma způsoby:
Varianta A:
Platba podle velikosti jističe před elektroměrem, kdy její výše je určena na základě ceny
23,96 Kč/A/měsíc.

Výpočet = 23,96 x hodnota jističe (A) x počet fází

Příklad: sazba C02d, spotřeba 2 MWh/měsíc, jistič 25 A, 3 fáze
Platba za měsíc dle Varianty A = 23,96 x 25 x 3= 1797 Kč
Ve faktuře označeno: platba podpora OZE-jistič

Varianta B:
Způsob stanovení výše platby 495 Kč/MWh je stejný jako v roce 2015, tzn. je závislý na odebraném množství elektřiny, ale zároveň se stává maximální možnou platbou pro zákazníka.

Výpočet = 495 x množství elektřiny (MWh)

Příklad: sazba C02d, spotřeba 2 MWh/měsíc, jistič 25 A, 3 fáze
Platba za měsíc dle Varianty B = 495 x 2 = 990 Kč
Ve faktuře označeno: platba podpora OZE-spotřeba

Při fakturaci se vypočítají obě varianty a výhodnější pro zákazníka (nižší) bude účtována.
Výše jednotkových složek ceny na podporu elektřiny podporovaných zdrojů energie je dána Cenovým rozhodnutím ERÚ pro daný rok.


2.    Platba za činnost Operátora trhu s elektřinou (OTE)
Platba se mění z původní podle spotřebovaného množství elektřiny (Kč/MWh) na platbu za odběrné místo.  Celková platba se skládá ze 3 složek určených aktuálním cenovým rozhodnutím ERÚ, přičemž jedna ze složek je určena nařízením vlády ČR.

V součtu všech tří složek je celková platba pro rok 2016 ve výši 6,58 Kč/odběrné místo/měsíc.

Příklad: sazba C02d, spotřeba 2 MWh/měsíc, jistič 25 A
Platba OTE = 6,58 Kč/měsíc  


Dne 8. 1. 2016 SŽE Hradec Králové

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

Copyright © 2009-2012 SŽDC