Zaústění tramvajové trati do železniční stanice Most

Odborný garant: Ing. Miroslav Čepek
Zaměření práce:
Stručný popis tématu
(co od práce očekáváte):

Návrh variant napojení tramvajové trati do železniční stanice Most „hrana-hrana“. Vypracování studie proveditelnosti pro jednotlivé varianty. Návrhy koncipovat ve spolupráci s Ústeckým krajem a městem Most.

Kontaktní osoba: Ing. Michal Urbanec, Urbanec@szdc.cz, 972 235 607