Pravidla

Fotosoutěž se zahajuje 15. 3. a trvá do 30. 9. 2018. Do prvního kola se může přihlásit každý. Výjimku tvoří kategorie Studentská fotografie. Zde je podmínka, že soutěžící musí být student do horní věkové hranice 25 let. Do každé jednotlivé kategorie můžete zaslat 3 fotografie. Celkový počet fotografií zaslaných do soutěže tedy nesmí překročit 12. Do soutěže přijímáme pouze fotografie v tiskové kvalitě – min. 300 DPI, formátu JPG nebo TIFF. Velikost fotografie musí být alespoň 2 MB.

Fotografie nesplňující tyto požadavky nebudou do soutěže přijaty!

Vzhledem k nově přijatému zákonu o ochraně osobních údajů EU GDPR, který vejde v platnost v květnu tohoto roku, připravujeme pro autory fotografií, na kterých jsou zobrazeny osoby, jejich svolení s užitím fotografií. Toto svolení bude ke stažení na této stránce.

K zaslaným fotografiím nezapomeňte připojit následná prohlášení:

„Autor fotografie prohlašuje, že při pořizování snímku neporušil příslušná ustanovení zákona o drahách, zejména respektoval zákaz vstupu na místa veřejnosti nepřístupná. Autor dále prohlašuje, že se zdržel jednání, které by mohlo rušit nebo ohrozit provozování dráhy a drážní dopravy a nečinil nic, co by mohlo mít za následek vznik škody na součástech dráhy nebo na drážním vozidle, či co by mohlo narušit veřejný pořádek. Autor v rámci pořízení fotografie neohrozil svoji bezpečnost.“

„Autor poskytuje SŽDC s.o. nevýhradní licenci na dobu neurčitou ke všem jím zaslaným fotografiím zaslaným do Fotosoutěže 2018 vyhlášené SŽDC s.o. Tedy výslovně nabyvatele opravňuje k výkonu práva dílo užít, a to v neomezeném rozsahu. SŽDC s.o. může fotografie rozmnožovat, je oprávněna originál rozšiřovat, pronajmout, půjčit vystavovat a může sdělovat dílo veřejnosti, přičemž bude vždy uvedeno jméno autora.“

Na přihlášce uveďte:

Jméno
Příjmení
Adresa
Kontaktní e-mail
Telefon
Název kategorie
Název každé jednotlivé fotografie
Kde a kdy byla fotografie pořízena.

UPOZORNĚNÍ!

Pořadatel fotosoutěže si vyhrazuje právo účastníka ze soutěže vyloučit, pokud ve vztahu k jeho osobě vznikne důvodné podezření z porušení pravidel pro hlasování.

Za důvodné podezření z porušení pravidel pro hlasování bude považovaný hrubý nepoměr obdržených hlasů ve prospěch určitého účastníka ve vztahu k počtu hlasů, který obdržel v pořadí druhý účastník v dané kategorii soutěže. To znamená, že bude větší než trojnásobek hlasů oproti druhému účastníku soutěže v dané kategorii.

Přihlášku je možné vyplnit zde.