Informace pro potenciální dodavatele o konání předběžné tržní konzultace k akcím GSM-R

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 709 94 234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 („Zadavatel“) oznamuje konání předběžné tržní konzultace k veřejným zakázkám souvisejícím s dalším rozšiřováním pokrytí signálem GSM-R na železniční síti v České republice.

Zadavatel za účelem postupného pokrytí železniční sítě signálem GSM-R v minulosti zadal několik veřejných zakázek, z nichž dvě veřejné zakázky jsou v současné době ve fázi realizace, a to na úsecích Votice – České Budějovice a Zábřeh na Moravě – Bludov – (Šumperk). Do konce roku 2019 Zadavatel předpokládá zahájení 3 zadávacích řízení na úsecích: Ústí nad Labem – Chomutov, Chomutov – Cheb, Uničov – Šumperk, a to s celkovými předpokládanými náklady 1 274 mil. Kč. Účelem Konzultace bude zohlednit případný technologický vývoj v oblasti GSM-R a případně upravit dosud standardně používané zadávací podmínky tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám Zadavatele i možnostem trhu.

Za tímto účelem se Zadavatel rozhodl provést předběžnou tržní konzultaci („Konzultace“) podle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), jejíž řádný průběh zajistí coby zástupce Zadavatele advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. V rámci Konzultace oslovuje Zadavatel okruh jemu známých i dalších potenciálních dodavatelů, kteří mají s těmito pracemi zkušenosti, s výzvou k diskusi o aktuálním stavu dostupných technologií a nastavení podmínek plánovaných zadávacích řízení.

Zahájení Konzultace je zároveň oznamováno ve Věstníku veřejných zakázek a jeho prostřednictvím též v systému Úředního věstníku Evropské unie (TED).

Zadavatel Konzultaci plánuje provést s dodavateli, kteří již mají relevantní zkušenosti s tímto typem plnění. Vedle přímo oslovených dodavatelů se mohou Konzultace zúčastnit i další dodavatelé, kteří oznámí níže uvedeným způsobem svůj zájem a zároveň

  1. prokáží zkušenost s minimálně dvěma realizovanými stavbami systému GSM-R za posledních 10 let (z let 2019 - 2009), jejichž celková délka v součtu obou zkušeností činí minimální 200 pokrytých km trati (účastník realizoval sám, či ve společnosti dodavatelů, nebo se významnou měrou (min. 10% hodnoty plnění) podílel na realizaci jako poddodavatel) a zároveň
  2. čestně prohlásí, že dodávky a provedené práce dodavatele jsou součástí ERTMS na alespoň 100 kilometrech provozované tratě s ETCS L2 doložené nezávislým měřením prokazujícím dosažení shody KPI QoS s požadavky dle O-2475 a SubSetu 093.

Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že požadavky na dodavatele spojené s účastí v Konzultaci jsou odlišné a nezávislé od budoucích kvalifikačních požadavků, které budou vyžadovány v rámci připravovaných veřejných zakázek jako podmínka účasti.

Zájemci o účast na Konzultaci se mohou přihlásit prostřednictvím níže uvedeného registračního formuláře, který řádně vyplněný zašlou Zástupci Zadavatele e-mailem nejpozději do 19. 8. 2019 (včetně) na e-mailovou adresu: ptk.szdc@havelpartners.cz. Po zaslání registračního formuláře budou relevantním dodavatelům zaslány bližší informace o průběhu Konzultace, která je plánována formou společného osobního jednání (v českém jazyce) na 28. 8. 2019 odpoledne. Za každého relevantního dodavatele je omezena účast na maximálně 2 osoby. Zadavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech potenciální zájemce ke Konzultaci nepřizvat. Výsledky Konzultace budou řádně a transparentně zveřejněny v souladu s požadavky § 33. Informace o obsahu a výsledku Konzultace se stane součástí zadávací dokumentace k připravovaným veřejným zakázkám v souladu s §36 odst. 4 ZZVZ.

 

Soubory ke stažení

formulář ke stažení pdf