Zásady modernizace ŽDC

K 1.5.2004 se Česká republika stala členem Evropské unie, jejíž Evropský parlament a Rada v zájmu zlepšení vzájemného propojení národních železničních sítí přijaly směrnice o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního a konvenčního železničního systému. Vybraná železniční síť České republiky, tvořící součást evropského železničního systému musí splňovat požadavky na interoperabilitu podle Vyhlášky č. 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému č. 133/2005 Sb. a příslušných technických specifikací interoperability.

Pro stanovení jednotné koncepce a technického řešení železniční infrastruktury byly zpracovány „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky“, následně novelizovány Směrnicí generálního ředitele SŽDC č. 16/2005, ve které jsou zohledněny legislativní změny platné ke dni účinnosti této směrnice mající vliv na koncepci a technické řešení železniční infrastruktury.

Hlavní zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR:

 • zavedení vyšší traťové rychlosti na dostatečně dlouhých úsecích tak, aby bylo možno zvýšenou rychlost efektivně využít
 • dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti 120 km/h včetně (tj. 22,5 t/nápravu a zároveň 8 t/běžný metr délky vozidla)
 • zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla podle ČSN 73 6320, tj. základní průřez Z-GC s vlivem širších vozidel
 • zajištění požadované kapacity dráhy při současném stanovení optimalizovaného rozsahu železniční infrastruktury
 • vybavení tratě takovým technologickým zařízením, které zajišťuje plnou bezpečnost provozu při traťové rychlosti do160 km/h
 • vybavení železničních stanic nástupišti v souladu s vyhláškami č. 177/1995 Sb. a 369/2001 Sb. v platném znění
 • dosažení dostatečné užitečné délky dopravních kolejí v železničních stanicích
 • zlepšení stavu úrovňových křížení tratí s pozemními komunikacemi
   

Dále byly Směrnicí č. 32/2007 vydány „Zásady rekonstrukce regionálních drah“.
Základní cíle rekonstrukce regionálních drah jsou:

 • zvýšení bezpečnosti provozu
 • zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících v kolejištích
 • zajištění technického stavu infrastruktury podle požadavků platných zákonů, vyhlášek a norem
 • minimalizace nákladů na zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty
 • minimalizace nákladů na provozování železniční dopravní cesty
 • zvýšení cestovní rychlosti

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC