Protiprávní jednání a boj s korupcí

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání v organizaci, byli generálním ředitelem Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, určeni prošetřovatelé, kteří přijímají a prošetřují oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání zaměstnanci. Prošetřovateli byli určeni Bc. Vojtěch Jaruška a Ing. Jiří Pavel, Ph.D., přičemž činnost prošetřovatele vykonává první uvedený, není-li přítomen, vykonává činnost prošetřovatele druhý uvedený.

Oznámení o spáchání protiprávního jednání v organizaci lze zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: www.szdc.cz/kontakty/napiste-nam.html. Upozorňujeme, že elektronická adresa je výhradně určena pro příjem oznámení podávaných zaměstnanci Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace. Slouží tedy zejména k vnitřním potřebám Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace.

Nejste-li zaměstnancem Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, využijte adresy: korupce@szdc.cz. Písemná podání směřujte na: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00.

Základní protikorupční dokumenty

Souhrnné informace o aktivitách vlády a přístup k hlavním vnitrostátním i zahraničním dokumentům lze získat na stránce: www.korupce.cz.

Boj s korupcí jako jedna ze stěžejních priorit vlády České republiky je uskutečňován na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, který:

  • je základním strategickým dokumentem vládní politiky v oblasti boje s korupcí;
  • byla předložena v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 4. června 2014 č. 418, jímž byl schválen dokument Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni a schválena usnesením vlády ČR ze dne 15. prosince 2014 č. 1057;
  • navazuje zejména na analytickou část a priority Strategie vlády a období let 2013 a 2014;
  • reflektuje rovněž platné mezinárodní závazky České republiky.

 

Na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 byl formulován Akční plán boje s korupcí na rok 2017, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 19. prosince 2016 č. 1169. Akční plán boje s korupcí na rok 2017 je koncipován do 4 priorit (výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti), ze kterých vyplývají legislativní i nelegislativní opatření a postupy uplatňované v boji proti korupci.
 

Usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 schválila vláda aktualizované znění Rámcového resortního interního protikorupčního programu a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních orgánů zajistit do 31. března 2016 aktualizaci interních protikorupčních programů ve své nebo resortní působnosti a zveřejnit aktuální znění interních protikorupčních programů vždy do 31. března každého kalendářního roku.

Ministerstvo dopravy zpracovalo na základě usnesení vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva dopravy - aktualizace březen 2017, který je závazný pro celé ministerstvo a odpovídá požadavkům Rámcového resortního interního protikorupčního programu.

 

Interní protikorupční program Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, zpracovala na základě Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva dopravy - aktualizace březen 2017, závazný Interní protikorupční program Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace – aktualizace duben 2017.

Etický kodex Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace

Pro zaměstnance Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, je závazný vnitřní předpis č. j. 33 446/2017-SŽDC-GŘ-O10 Etický kodex zaměstnance státní organizace Správy železniční a dopravní cesty.

Poradci a poradní orgány

Na základě Interního protikorupčního programu Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, zveřejňuje Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, vždy k 15. únoru a 15. srpnu kalendářního roku seznam poradních orgánů, pracovních týmů, poradců, konzultantů, analytiků, poradenských a ostatních externích společností a advokátů a advokátních kanceláří, jejichž služeb Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, využívala za uplynulé pololetí, a to včetně vyplacených odměn za tuto činnost. Přehled poradců a poradních orgánů za 2. pololetí 2018 je k dispozici zde. Starší přehledy jsou k dispozici zde.

Kontakty v případě podezření na korupci

V případě podezření ze spáchání korupce, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství, neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.

U vybraných trestných činů je to dokonce zákonná povinnost, za jejíž nedodržení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky. Jedná se o trestný čin nepřekažení trestného činu podle § 367 trestního zákoníku a trestný čin neoznámení trestného činu podle § 368 trestního zákoníku, v případě korupce jde zejména o trestný čin přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku nebo trestní čin podplacení podle § 332 trestního zákoníku. 

V případě podezření na korupční jednání, nejde-li o trestné činy přijetí úplatku, podplácení či další trestné činy taxativně uvedené v § 367 a 368 trestního zákoníku, je vhodné se obrátit na Správu železniční a dopravní cesty, státní organizace, s podnětem zahájit vlastní místní šetření.

Adresa:
Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace,
Kancelář generálního ředitele – Bc. Vojtěch Jaruška
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Telefon:
+420 972 235 597

E-mail:
korupce@szdc.cz

 

V případě podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropských společenství, je možné se přímo obrátit na Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF), a to poštou, e-mailem či vyplněním elektronického formuláře. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm. Dále byla také v Bruselu zřízena bezplatná telefonní linka č.  00 800 0105 2004, která slouží všem občanům České republiky pro hlášení anonymních podezření. Výzva na tomto telefonním čísle je namluvena v českém jazyce.

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC