Nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem

Základním posláním Odboru prodeje a pronájmu je zajišťování nakládání s dočasně nebo trvale nepotřebným nemovitým, popř. s ním souvisejícím movitým majetkem státu, se kterým SŽDC hospodaří. Nakládáním se rozumí převody práva hospodařit s majetkem nebo převody vlastnictví majetku, privatizace majetku a dočasné užívání majetku třetími osobami.

Odbor prodeje a pronájmu SŽDC se člení na:

  • Oddělení prodeje majetku

vedoucí oddělení – Mgr. Zuzana Dohnálková
tel.: 222 335 360, dohnalkova@szdc.cz

  • Oddělení nabývání majetku a technické podpory

vedoucí oddělení – Ing. Hana Hoserová
tel.: 222 335 428, hoserova@szdc.cz

  • Oddělení obchodního využití majetku

vedoucí oddělení – Mgr. Radana Man
tel.: + 420 605 230 806, obchodO31@szdc.cz

  • Oddělení bytového hospodářství

vedoucí oddělení – Ing. Alice Bílková
tel.: 222 335 235, bilkova@szdc.cz