Oblastní ředitelství Ostrava

Informace k žádostem

Požadavky zájemců projednáváme na základě písemných, volnou formou podaných žádostí, které musí obsahovat následující informace a dokumenty

Požadavky na žádosti o pronájem a prodej nemovitostí a majetku SŽDC

- identifikace žadatele

 • fyzická osoba – uvedením rodného čísla a trvalého bydliště, nejlépe oboustrannou kopií občanského průkazu, případně výpis z živnostenského rejstříku, jedná-li se o živnostníka
 • právnická osoba – výpisem z obchodního rejstříku, případně plnou mocí či pověřením oprávněné osoby
 • orgány státní správy a státní organizace – výpisem z příslušného registru subjektů

 

- identifikace předmětu pronájmu či prodeje

 • u nemovitostí výpis z listu vlastnictví k požadované nemovitosti a
 • snímek katastrální mapy se zákresem předmětu žádosti a jeho rozsahu, s vyznačením přístupových cest

 

- důvod podání žádosti - popis  účelu využití a záměru, vazby záměru na okolí

- časový horizont záměru

- informace o stavebních záměrech čí úpravách požadovaných nemovitostí či majetku, jsou-li již  známy

- popis dalších skutečností vztahujících se k předmětu žádosti

- v případě, že žádost souvisí se stavbou či jiným investičním záměrem žadatele je nezbytné doložit také:

 • kopii souhrnného stanoviska SŽDC, Oblastního ředitelství Ostrava ke stavbě  - tento dokument dokládá projednání stavby ve vztahu k ochrannému pásmu dráhy ( po předložení dokumentace po jejím  projednání stanovisko vydává Odbor technického rozvoje Oblastního ředitelství Ostrava )
 • kopii souhlasu Drážního úřadu v Olomouci ( po předložení dokumentace po jejím posouzení vydává Drážní úřad, sekce stavební, Oblast Olomouc, Nerudova 1, 772  00 Olomouc)
 • kopii výpisu listu vlastnictví z katastru nemovitostí na pozemky SŽDC na nichž se stavba zamýšlí
 • kopii katastrální mapy se zákresem stavby -  rozsahu záborů nemovitostí SŽDC
 • část projektové dokumentace dokladující rozsah záborů nemovitostí SŽDC
 • textovou i grafickou část záborového elaborátu, byl-li zpracován

 

Poznámka k prodejům:

SŽDC spravuje majetek státu,  touto skutečností jsou také dány postupy realizace obchodních případů prodeje. Každý jednotlivý obchodní případ je na základě podané žádosti projednán na správcovské úrovni u Oblastního ředitelství Ostrava a následně postoupen k dalšímu řízení na úrovni ředitelství SŽDC. Prvním milníkem projednání je zajištění souhlasu správní rady SŽDC s prodejem majetku. Následně je obchodní případ doplněn k podání na projednání ve vládě České republiky. Po schválení obchodního případu vládou  je tento  konkrétně realizován. Z uvedeného je zřejmé, že mechanismus prodeje majetku státu je obsahově a časově náročný proces, náročnější než veřejnosti běžně známé obchodní případy, kdy se nejedná o majetek státu.    

Nabídka nemovitostí k prodeji v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava zde
Nabídka pronájmu nebytových prostor v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava zde
Nabídka pronájmu pozemků v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava zde
Nabídka zbytného majetku v ostatních obvodech SŽDC zde

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC