Oblastní ředitelství Ostrava

Ochranné pásmo dráhy

Pokyny pro projednání souhlasu se stavbou na dráze – stavbou v ochranném pásmu dráhy ve smyslu zákona  č. 266/94 Sb.  - Zákon o dráhách v platném znění

 

Základní pojmy:

 • stavbou v obvodu dráhy  jsou všechny stavby a zařízení v obvodu dráhy, které nejsou stavbou dráhy, bez ohledu na účel, jemuž  slouží a musí splňovat technické podmínky a požadavky bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy
 • stavbou v ochranném pásmu dráhy (OPD) je stavba, která se nachází v prostoru po obou stranách dráhy, vymezeném svislou plochou vedenou:
  • u dráhy státní a regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy  (u dráhy s rychlostí nad 160 km/hod 100 m)
  • u vlečky 30 m od osy krajní koleje
 • obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální dráhy je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi  pozemků , které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu

 

Žádost možno podat:

Elektronicky:

 1. Žádost je možno podat pomocí webového portálu https://cz.mawis.eu/mesta/
 2. Žádost je možno doručit rovněž mailem na kontaktní maily  níže uvedené

V případě elektronické komunikace (elektronický podpis se nevyžaduje), nutno přiložit  přílohy v běžných formátech   *.doc, *.pdf, *.jpg atd.

 

Písemně:

Písemnou žádost o souhrnné stanovisko SŽDC, s.o, Oblastní ředitelství Ostrava ke stavbě v ochranném pásmu dráhy (v obvodu dráhy) nutno doručit na adresu:

SŽDC, s.o,
Oblastní ředitelství Ostrava
Odbor technického rozvoje
Muglinovská 1038/5
702 01   OSTRAVA 1

Možno využít tiskopis ke stažení zde

 

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

 • identifikační údaje o stavbě, stavebníkovi (adresa, telefon, mail žadatele)
 • název tratě
 • km polohu v místě min. vzdálenosti od koleje, u liniových staveb km celého souběhu v ochranném pásmu, km místa křížení
 • místo stavby - okres, obec, katastrální území, parcelní čísla
 • 1 x projektovou dokumentaci stavby v OPD ( technická zpráva , snímek z katastrální mapy, situace M 1 : 1000 se zakreslením osy kolejí včetně označení čísla koleje, směru trati a km polohy, příčný řez M 1:200 (100) kolmo k ose krajní koleje v místě min. vzdálenosti, případně v místě křížení)
 • dle charakteru stavby může být požádáno o doplnění projektu o další podklady

 

V souhrnném stanovisku SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Ostrava budou shrnuta stanoviska a požadavky   SŽDC, s.o., všech odborných správ: Správy tratí (ST), Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT), Správa elektrotechniky a energetiky (SEE), Správa budov a bytového hospodářství (SBBH), Správa mostů a tunelů (SMT), Oddělení majetkové (OM), Odbor provozu infrastruktury (POI) a Stavební správy východ SŽDC, s.o. Olomouc.

Samostatnou žádostí nutno oslovit organizace Českých drah,a.s.:

ČD-Telematika, a.s., centrální podatelna U2, Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9, nebo na webových stránkách vyjadreni.cdt.cz

ČD- Regionální správa majetku, Kounicova 688/26, 611 43 Brno pouze pokud jsou dotčeny stavby a pozemky ve vlastnictví Českých drah, a.s.

 

Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty

ePodatelnaOROVA@szdc.cz

 

Ke stavbám v ochranném pásmu dráhy je nutný souhlas Drážního úřadu podle § 9 odst. 1 zák. č. 266/1994 Sb., Zákona o dráhách v platném znění.

Drážní úřad vydává souhlas se zřízením stavby umístěné v ochranném pásmu dráhy / v obvodu dráhy podle § 9 odst. 1 zák. č. 266/1994 Sb., Zákona o dráhách v platném znění.

Řízení na drážním úřadu možno zahájit souběžně s projednáváním u Oblastního ředitelství Ostrava.

 

Odkaz na tiskopis Drážního úřadu: https://www.ducr.cz/cs/potrebuji-si-vyridit/sekce-stavebni/cinnosti-dle-stavebniho-zakona

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC