OŘ Ústí nad Labem

Ochranné pásmo dráhy

Ilustrační obrázek

I N F O R M A C E

 pro vydávání souhrnných stanovisek SŽDC,s.o. ke stavbám v obvodu a ochranném pásmu dráhy

(ve smyslu zákona č. 266/94 sb. – Zákon o drahách v platném znění)


Obecná ustanovení:

Ochranné  pásmo dráhy je prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od obvodu dráhy (hranic pozemků dráhy).

Každá stavba, terénní úpravy, atd.  musí být  řádně projednána se  SŽDC, s.o. (účastník řízení) a příslušným Drážním úřadem a musí splňovat  technické podmínky a požadavky bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a to i v případě, kdy dle stavebního zákona nevyžaduje povolení stavby.


Postup při podání žádosti o vydání souhrnného stanoviska SŽDC,s.o.

Stavebník, popř. pověřená osoba zašle písemně v tištěné podobě nebo osobně předloží žádost viz příloha č.1 na SŽDC, s.o. OŘ UL (uvést adresu žadatele s udáním kontaktních údajů – emailovou adresu, telefonní spojení, popř. plnou moc pro osobu nebo organizaci zajišťující pro stavebníka projednání stavby) o vydání Souhrnného stanoviska SŽDC, s.o. a jedno paré zjednodušené projektové dokumentace, které bude vráceno potvrzené zpět. (Souhrnné stanovisko SŽDC zahrnuje i vyjádření k sítím)

Výše uvedené požadujeme doručit na adresu SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03  Ústí nad Labem.


Obsah zjednodušené projektové dokumentace:

  • situaci stavby zasahující do obvodu a do ochranného pásma dráhy v měřítku 1:1000 (1:500) se zákresem stavby, parcelních čísel pozemků včetně katastrálního území, s uvedením polohy stavby vzhledem ke staničení (drážní kilometr) železniční trati, (u všech staveb nutno doložit alespoň jednu situaci celé stavby a dále dílčí úseky staveb, které se budou nacházet v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy. Ochranné pásmo dráhy je nutné vyznačit do situace.
  • řez kolmona osu koleje vedený objektem (stavbou) a tělesem dráhy v místě největšího přiblížení ke trati v měřítku 1:100 popř. 1:200.  
  • u křížení stavby se železniční tratí požadujeme předložit řez v měřítku 1:100, popř. 1:200 vedený kolmo k ose koleje s uvedením navržené vzdálenosti horní části  povrchu chráničky k horní ploše pražců, situaci v měřítku 1:100, dále situaci 1:200 s uvedením vzdáleností obou konců chráničky od osy koleje a od hrany drážního tělesa nebo příkopu s uvedením velikostí a hloubkou protlakových jam (startovací a cílová). Při křížení mostních objektů nebo propustků nutno uvést nejmenší vzdálenost od obou opěr a vzdálenost chráničky od spojnice konců mostních křídel včetně hloubky uložení chráničky. Zejména je nutno uvést dimenzi chráničky.
    Upozorňujeme na to, že chráničky, štoly a kolektory musí být navrženy tak, aby vyhovovaly zatížení podle normy a to po celou dobu provozu chráničky i dráhy. Chráničky se mají zřizovat protlakem. Při protlačování musí být krytí chráničky nejméně 1,50 m od pláně tělesa železničního spodku, což je min. 2,00 m od horní plochy pražce. Chránička, štola nebo kolektor musí být vybudovány v celé délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2,00 m od paty svahu náspu, nebo 0,60 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4,00 m od osy krajní koleje.
  • technickou zprávu s uvedením stavebníka, názvem stavby, stručným popisem koncepce stavby, pro jaké řízení má být souhrnné stanovisko vypracováno, soupis dotčených pozemků ve vlastnictví ČR-SŽDC, s.o., požadavky na zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a podmínky na ochranu dráhy před stavební činností budoucí stavbou a jejím provozováním, uvedení případného napojení na kanalizaci, zdroje vody, elektrickou energii, plyn, telekomunikace a dopravní sítě, způsob likvidace srážkových vod, popis  terénních úprav, zajištění bezpečnosti stavby a železniční dopravy, požadavky na výluky, opatření pro splnění podmínek týkající se hluku a vibrací dle nařízení vlády 272/11 §30 v platném znění, organizaci výstavby – charakteristika staveniště, jeho uspořádání, přístupy na staveniště včetně ploch pro zřízení staveniště atd., u vodohospodářských staveb při styku vodoteče s drahou hydrotechnický výpočet s posouzením kapacity objektů SŽDC, s.o. na 50 nebo 100 letou vodu, posouzení rozhledových poměrů v blízkosti železničních přejezdů a přechodů dle ČSN 736380 atd.
  • kopii (kopie) snímků pozemkové mapy pozemků dotčených stavbou

 

Na podkladě výše uvedeného Správa dopravní cesty Ústí nad Labem zpracuje  souhrnné stanovisko SŽDC,s.o.

Souhrnné stanovisko SŽDC, s.o. nenahrazuje souhlas příslušného drážního úřadu se zřízením stavby podle § 7 odst. 3  nebo § 9 odst. 1 zákona o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění ani souhlas  příslušného stavebního úřad (doporučujeme zaslat až po zpracování Souhrnného stanoviska SŽDC, s.o.). Dle konkrétní situace bude souhrnné stanovisko SŽDC obsahovat řešení hluku a majetkoprávních vztahů.

V případě žádosti o existenci sítí (pouze pro účel zpracování dokumentace) platí příloha č. 2 .

Souhrnné stanovisko SŽDC, s.o. a vyjádření SŽDC,s.o. k existenci sítí  bude vždy obsahovat vyjádření ČD - Telematika a.s., (toto vyjádření Vám bude zasláno jako příloha).

Budou-li dotčeny pozemky, stavby a zařízení ve vlastnictví ČD, a.s (popř. pozemek ve vlastnictví ČD, a.s. bude pozemkem sousedním) je nutné, aby si žadatel vyžádal i stanovisko ČD, a.s., Regionální správa majetku Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2, Ústí nad Labem 400 01. Tyto žádosti je možno zaslat souběžně jak na SŽDC,s.o. tak na ČD,a.s..

Kompetence:

Zpracováním souhrnného stanoviska SŽDC, s.o. a vyjádření SŽDC,s.o. k existenci sítí jsou za oblast  Oblastního ředitelství Ústí nad Labem v působnosti dle přiložené mapy pověřeni:
 

Jméno: Telefon: Email:
Kolařík Milan +420 972 422 223 KolarikM@szdc.cz
Pokoš Ctibor, Bc. +420 972 422 226 Pokos@szdc.cz
Mištová Eva, Ing. +420 972 424 580 Mistova@szdc.cz
Kolářová Alice, Bc. +420 972 442 548 KolarovaAl@szdc.cz

Rozdělení obvodu OŘ UNL dle působnosti vyjadřovatelů
klikněte pro zvětšení


 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC