Technická ústředna dopravní cesty

TÚDC je nyní začleněna do úseku náměstka generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy a zajišťuje s celosíťovou působností technickou diagnostiku a měření v celém spektru železniční dopravní cesty a další technický servis pro železniční infrastrukturu, a to ve všech etapách jejího rozvoje, výstavby a provozu. Má zavedený systém řízení kvality dle normy ISO 9001:2000 a je držitelem certifikátu systému informační bezpečnosti dle normy ISO/IEC 27001:2005 v oboru diagnostika a technický servis železniční dopravní cesty. Výkon předmětu činnosti TÚDC je zajišťován prostřednictvím čtyř úseků a detašovaných pracovišť. Všechny úseky a detašovaná pracoviště TÚDC mají společný ekonomický a hospodářský servis. Činnosti a služby, které TÚDC zajišťuje, jsou v mnoha případech využitelné rovněž pro potřeby externích, mimodrážních firem a organizací, zejména při výstavbě a modernizacích železničních tratí, při výrobě, dodávkách a montáži výrobků a zařízení určených pro železniční provoz.
 

Činnosti jednotlivých úseků:

Úsek automatizační a telekomunikační techniky (UATT) automatizajišťuje servis v oblasti železniční zabezpečovací, telekomunikační a automatizační techniky z hlediska ověřování a zkoušek nových zařízení, diagnostiky a měření provozovaného zařízení, výkon správy telekomunikačního majetku a dokumentace a tvorby norem a provozních předpisů, metodickou a technickou podporu .
Úsek tratí a budov (ÚTAB) zajišťuje odborný servis a služby pro potřeby odvětví tratí a budov u ČD, a to s celosíťovou působností. Hlavní důraz je kladen především na diagnostiku železničního svršku a spodku, mostních objektů, na kontrolu kvality materiálu a prací a na přípravu a zavádění nových konstrukcí, prvků a technologií do provozu drah. Dále spolupracuje s výkonnými a organizačními jednotkami SŽDC, s.o.
Úsek elektrotechniky a energetiky (UEE) zajišťuje odborný servis a služby pro potřeby odvětví elektrotechniky a energetiky u SŽDC, a to s celosíťovou působností. Hlavní důraz je kladen především na diagnostiku a měření elektrických a energetických zařízení, výkonnou metrologii a na přípravu a zavádění nových konstrukcí, prvků a technologií do provozu SŽDC.

V rámci odborné působnosti plní TÚDC zejména tyto základní úkoly:

 •    diagnostické a provozní měření stavu tratí, trakčního vedení, vybraných sdělovacích, zabezpečovacích a automatizačních zařízení, elektrotechnických a energetických zařízení, měření rádiových sítí včetně GSM-R a další specializovaná měření v oboru železniční dopravní cesty
 •    ověřování nových zařízení, systémů a technologií dopravní cesty a jejich technické schvalování a zavádění do provozu SŽDC
 •    správa železničního telekomunikačního majetku ČD a SŽDC
 •    řešení vybraných úkolů výzkumu a vývoje v oboru železniční telematiky se zaměřením na využití satelitní navigace v železničním provozu
 •    tvorba a vydávání zaváděcích listů, jejich evidence, aktualizace a distribuce včetně správy ústředního registru zaváděcích listů sdělovací a zabezpečovací techniky a            metrologie
 •    sledování a vyhodnocování provozní spolehlivosti vybraných konstrukčních prvků tratí, sdělovacích, zabezpečovacích a automatizačních zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky
 •    certifikační činnosti na základě akreditací a pověření SŽDC nebo jiných orgánů a institucí
 •    provádění auditů u specializovaných pracovišť a u vnějších i vnitřních dodavatelů
 •    technické prohlídky a zkoušky elektrických určených technických zařízení
 •    inspektorský dozor a revizní činnost pro neelektrická určená technická zařízení a vybraná technická zařízení
 •    koordinace mezinárodních aktivit a účast zástupců TÚDC v mezinárodních organizacích a na mezinárodních jednáních
 •    koordinační funkce při řešení normativní a předpisové činnosti a úkolů technického rozvoje v oboru železniční dopravní cesty i v dalších oblastech činnosti SŽDC.
 •    evidence, archivace, aktualizace a distribuce typové a závazné provozně technické dokumentace zejména v oboru železniční dopravní cesty
 •    vybrané činnosti v oblasti aplikovaných SW programů pro správu zařízení dopravní cesty – pasportní systémy
 •    správa a aktualizace základního lokalizačního číselníku M12
 •    tvorba a správa grafických a geografických IS – topologická schémata kolejí (TSK), digitální přehledová mapa (DPM) a tématické mapy zařízení dopravní cesty
 •    zastupování MD při předávání dat o dopravní cestě ČUZKu
 •    s celosíťovou působností zabezpečení metodické, kontrolní a řídící činnosti na úseku výstavby, provozu a údržby diagnostiky závad jedoucích železničních kolejových vozidel
 •    přezkušování technické dokumentace zabezpečovacích zařízení, zejména pak závěrových tabulek a to převážně v kontextu s výstavbou a rekonstrukcemi železniční infrastruktury
 •    nastavování kolejových obvodů a odstraňování nekorektních funkcí zabezpečovacích zařízení již provozovaných
 •    přezkušování funkcí nově vybudovaných zabezpečovacích zařízení před jejich uvedením do provozu, provádění hodnocení bezpečnosti nových konstrukcí zabezpečovacích zařízení, nebo jejich změn
 •    provádění měření souvisejících s kolejovými obvody a se zpětnou cestou trakčních proudů, provádění technických prohlídek a zkoušek po úpravách, změnách a rekonstrukcích zabezpečovacích zařízení
 •    zajišťování výkonné metrologie v laboratořích a metodické řízení metrologie podle Metrologického řádu ČD a SŽDC a zajišťování kalibrace a opravy elektrických a mechanických měřicích přístrojů a měřidel včetně speciálních drážních měřidel
 •    odborné činnosti v oboru technologie a mechanizace traťových prací
 •    vydávání osvědčení způsobilosti k broušení pojížděných součástí výhybek, způsobilosti k částečné demontáži a montáži čelisťových závěrů VZ 200, způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK
 •    posuzování staveb a projektové dokumentace z hlediska řízení rizik dle ES č. 352/2009
 •    spolupráce s vysokými školami a dalšími organizacemi a institucemi mimo ČD, a.s. a SŽDC, s.o.

 

  

 

Adresa:
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň

Kde nás najdete:
Loc.50.1006545N, 14.4817572E
mapa

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 972 228 701
E-mail: ePodatelnaTUDC@szdc.cz
Web: www.tudc.cz

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC