Oblastní ředitelství Hradec Králové

Ochranné pásmo dráhy

Pokyny pro udělení souhlasu se stavbou v ochranném pásmu dráhy ve smyslu zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. a stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OŘ HKR“) je pověřeno Správou železnic, státní organizací (dále jen „SŽDC“), aby jednalo ve svém obvodě před orgány státní správy a územní samosprávy ve věcech přípravy, realizace, udržování a rušení staveb a technologií, upravených stavebním zákonem a zákonem o drahách.

OŘ HKR z tohoto titulu vydává pro investory souhrnná stanoviska ke stavbám v ochranném pásmu dráhy, v obvodu dráhy a na dráze.

Stavbou v obvodu dráhy jsou všechny stavby a zařízení v obvodu dráhy, které nejsou stavbou dráhy, bez ohledu na účel, jemuž slouží a musí splňovat technické podmínky a požadavky bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální dráhy je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu.

Stavbou v ochranném pásmu dráhy je stavba, která se nachází v prostoru po obou stranách dráhy, vymezeném svislou plochou vedenou u dráhy státní a regionální ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy.

Žádost o vydání souhrnného stanoviska je možné podat písemně nebo elektronicky (přílohy ve formátu PDF nebo  JPG) a musí obsahovat tyto náležitosti:

  • identifikační údaje o stavbě, stavebníkovi,
  • název dotčené tratě,
  • km polohu v místě min. vzdálenosti stavby od trati,
  • projektovou dokumentaci (situaci v M1 :1000 (500) s výrazným zakreslením projednávané stavby, se zakreslením osy krajní koleje dráhy, vyznačením směru kilometráže trati a s udáním kilometrické polohy stavby vůči trati, hranic pozemků a jejich parcelní čísla, situaci v M1:100/200 v místě křížení a souběhu s tratí na drážním pozemku, příčný řez v místě největšího přiblížení k ose koleje vedený kolmo k ose koleje v M 1:100/200 se zakreslením hranic drážního pozemku a s uvedením vzdálenosti stavby o osy krajní koleje, technickou zprávu, výpis a snímek z KN dotčených pozemků v OPD).
     

Podle charakteru stavby může být požádáno o doplnění projektu o další podklady (požárně bezpečnostní řešení stavby, stanovisko Krajské hygienické stanice pro obytné objekty apod.). Případné stavební objekty a provozní soubory v majetku Správy železnic požadujeme zpracovat v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008 Sb. upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006 (rozsah ovlivnění jednotlivých složek a odvětví dráhy).

OŘ HKR  také zajišťuje přípravu smluv pro zřízení věcných břemen (budoucích i vkladových) v případě nezbytnosti umístění cizího zařízení na pozemky, se kterými má Správa železnic právo hospodařit. Předpokládaný rozsah zřizovaného věcného břemene musí být vymezen již v projektové dokumentaci (délka uložení, ochranné pásmo vedení apod.).

Bližší informace podají níže uvedení pracovníci:

Ing. Šárka Teplá 972 342 076 tepla@szdc.cz
Pavel Coufal 972 342 079 coufal@szdc.cz
Jan Svěcený 972 341 556 sveceny@szdc.cz
Ing. Ivan Kuna 972 342 098 kuna@szdc.cz
Ing. Ivana Kabeláčová 972 341 533 KabelacovaI@szdc.cz
Bc. Ivana Maradová 972 341 515 maradova@szdc.cz

Mapa OŘ Hradec Králové - obvody působnosti vyjadřovatelů

Žádost o souhrnné stanovisko

Upozorňujeme, že podle § 9 odst. 1 zák. č. 266/1994 Sb., Zákona o dráhách v platném znění, je nutné požádat také Drážní úřad o vydání souhlasu se zřízením stavby umístěné v ochranném pásmu dráhy / v obvodu dráhy.