Oblastní ředitelství Plzeň

Ochranné pásmo dráhy

Souhrnná stanoviska ke stavbám v ochranném pásmu dráhy

Oblastní ředitelství Plzeň zpracovává souhrnná stanoviska Správy železnic, státní organizace ke stavbám cizích investorů na dráze, v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy (OPD). Souhrnná stanoviska jsou zpracovávána v rámci obvodu Oblastního ředitelství Plzeň pro všechny druhy stavebních řízení (územní, stavební, odstranění staveb, veřejnoprávní smlouva, apod.) ve smyslu Stavebního zákona.

Podkladem pro vypracování tohoto stanoviska je písemná žádost stavebníka nebo zplnomocněného zástupce a odpovídající projektová dokumentace nebo její část. (Tato musí řešit i vazby vztahující se k dráze a provozování dráhy).

Způsob doručení žádosti:

Projektovou dokumentaci stavby spolu s žádostí je možno zaslat v elektronické podobě na adresu: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz. (U objemných dokumentací lze využít služby www.uschovna.cz se zasláním odkazu na výše uvedenou adresu.) Dokumentaci lze též doručit na datovém nosiči (např. CD-R; CR-RW; …) poštou, případně i v tištěné podobě na adresu uvedenou v záhlaví tiskopisu žádosti (viz níže uvedený odkaz). Žádost lze doručit osobně po předchozí telefonické domluvě s konkrétním, níže uvedeným vyjadřovatelem. K dokumentaci musí být vždy přiložena žádost a případně plná moc.

Za evidenci každé stavby (žádosti) odpovídá odbor přípravy staveb (OPS) Oblastního ředitelství Plzeň (OŘ Plzeň), který zajišťuje rozeslání podkladů k připomínkování příslušným správcům (vyjadřovatelům). Povinností všech správců (vyjadřovatelů) je vypracovat připomínky v daném termínu a formě.

Definitivní dokument - souhrnné stanovisko OŘ Plzeň zpracují odpovědní zaměstnanci OŘ Plzeň, kteří odpovídají za informování (doručení) souhrnného stanoviska žadateli. Nedílnou součástí každého souhrnného stanoviska jsou ověřené výkresy, které jednoznačně určují rozsah a polohu stavby vzhledem k dráze. (Zpravidla se jedná o situaci nebo koordinační situaci).

Za Správu železnic, státní organizace má právo podpisu souhrnného stanoviska ředitel Oblastního ředitelství Plzeň, který svým podpisem potvrdí jeho platnost.

Kontakty:

Jméno Funkce Telefon E-mail
Bc. Jiří Lískovec Vedoucí odboru přípravy staveb 972524083 Liskovec@szdc.cz
Jana Kovandová oblast Plzeň 972522233 Kovandova@szdc.cz
Václav Pruner oblast Plzeň 972524610 Pruner@szdc.cz
Miroslava Týrová oblast Plzeň 972524080 Tyrova@szdc.cz
Ivana Mináriková oblast České Budějovice 972544577 Minarikova@szdc.cz
Ing. Václav Šálek oblast České Budějovice 972544502 SalekV@szdc.cz
Jiří Kubát oblast České Budějovice 972544804 Kubat@szdc.cz

Soubory ke stažení

Žádost o vydání souhrnného stanoviska pro stavby v ochranném pásmu dráhy doc