Oblastní ředitelství Praha

Ochranné pásmo dráhy

Informace pro žadatele o vydání souhrnných stanovisek Správy železnic ke stavbám v obvodu a ochranném pásmu dráhy (ve smyslu zákona č. 266/1994 sb., o dráhách, v platném znění)
 

Základní pojmy:

Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy,  jehož hranice jsou  vymezeny svislou plochou vedenou:

 • u dráhy státní a regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy
 • u vlečky 30 m od osy krajní koleje

 
Obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální dráhy je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu.

Každá stavba nebo činnost v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy musí být řádně projednána se Správou železnic a to i v případech, kdy se dle § 103 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nevyžaduje stavební povolení a ani ohlášení (stavební úpravy energetických a jiných vedení, udržovací práce, terénní úpravy aj.).
Zástupcem Správy železnic pro vydávání souhrnného stanoviska pro území  hlavního města Prahy a Středočeského kraje je Oblastní ředitelství Praha.

Náležitosti potřebné k vydání souhrnného stanoviska Správy železnic:

 • Žádost (viz soubory ke stažení)
 • Plnou moc v případě, že se stavebník nechá zastupovat
 • Odpovídající projektovou dokumentaci  vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
  v platném znění, která bude obsahovat :
  • technickou zprávu s uvedením pozemků dotčených stavbou a jejich vlastníků
  • situační výkres širších vztahů v měřítku 1 : 1000 až 1 : 50 000
  • koordinační situaci v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zákresem vzájemné polohy stavby a železniční tratě  -  musí obsahovat o jakou železniční trať se jedná, km polohu stavby vůči dráze, vzdálenost stavby od osy koleje (měřeno kolmo na její osu), zákres ochranného pásma dráhy, tj. 60 m od osy krajní koleje, a parcelní čísla pozemků
  • řez kolmý na osu koleje v místě největšího přiblížení stavby k dráze v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200
  • u staveb pro bydlení akustickou studii (již k dokumentaci pro územní řízení), zpracovanou na základě měření hluku provedeného odborně způsobilou osobou dle  § 83c zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zahrnující v odůvodněných případech i měření vibrací.
   Požadavky na zpracování akustické studie

   U níže vyjmenovaných železničních tratí není potřeba akustickou studii předkládat 
   (v závislosti na konkrétní situaci si však OŘ Praha vyhrazuje právo požadovat její předložení):
    
   Mělník - Mladá Boleslav Zadní Třebáň - Lochovice
   Čelákovice - Mochov Rakovník - Kralovice u Rakoviníka
   Veleliby - Křinec Rakovník - Blatno u Jesenice
   Kutná Hora - Zruč nad Sázavou Rakovník - Domoušice
   Čáslav - Třemošnice Beroun Závodí - Rakovník
   Kolín - Ledečko Lužná u Rakovníka - Milostín
   Pečky - Kouřim - Bečváry Krupá - Kolešovice
   Čerčany - Vlastějovice Klobouky v Čechách - Zlonice - Bříza
   Čerčany - odb. Skochovice Vraňany - Lužec nad Vltavou
   Benešov - Trhový Štěpánov Slaný - Zlonice
   Olbramovice - Sedlčany Kralupy nad Vltavou - Velvary
   Dobříš - odb. Skochovice Brandýs nad Labem - Neratovice
 • V případě křížení železniční tratě musí dokumentace navíc obsahovat:
  • podrobnou situaci v místě křížení s železniční kolejí v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200 se zakreslením hranic a parcelních čísel pozemků
  • řezy v místě křížení a to kolmo na osu koleje a v ose koleje v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200
  • v  případě protlaku je nutné do  situace a řezu zakreslit rovněž technologické  jámy protlaku na obou stranách železniční tratě a  další průběh stavby  v nejbližším okolí tratě (revizní šachty apod.). Pokud to místní podmínky dovolí, musí být technologické jámy umístěny mimo pozemky SŽDC.
    
 • Záborový elaborát v případě, kdy je stavbou dotčen pozemek Správy železnic.

Jednotnou železniční mapu (dále jen JŽM) v měřítku 1 : 1000, která zobrazuje osy kolejí a kilometráž tratě, lze získat na Správě železnic Správě železniční geodézie Praha, Pod Výtopnou 645/8, 186 00 Praha 8 - kontaktní osoba Ing. Miroslav Šíp, telefon 972 245 006, 724 167 327, e-mail  SipM@szdc.cz. Z důvodu časové náročnosti na přípravu dokumentu doporučujeme zaslat vaši žádost  na uvedený e-mail  s  uvedením katastrálního území a parcelního čísla dotčených pozemků a s přiloženým zákresem zájmového  území v katastrální mapě.

Způsob doručení žádosti:
Projektovou dokumentaci stavby upřednostňujeme zaslat v elektronické podobě na e-mail: ePodatelnaORPHA@szdc.cz (do velikosti 4 MB). U objemných dokumentací lze využít služby www.uschovna.cz se zasláním odkazu na výše uvedený e-mail. Dokumentaci lze též doručit na CD-ROM poštou  nebo  osobně po předchozí telefonické domluvě v úředních hodinách vždy v pondělí  a  ve středu v 8.00  - 11.00 hod a 12.00  - 14.00 hod na níže uvedenou adresu do druhého patra na Odbor přípravy staveb.
K dokumentaci musí být vždy přiložena žádost a případně plná moc.

Kontakty:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00  Praha 7

 
Kontakty na zpracovatele souhrnných stanovisek u Oblastního ředitelství Praha :

 Jméno Telefon e-mail
Souhrnná stanoviska    
Michaela Holubová 972 224 837 HolubovaM@szdc.cz
Pavlína Vejmělková 972 224 835 Vejmelkova@szdc.cz
Martin Kubeček 972 224 613 KubecekM@szdc.cz
Ing. Ksenia Moreva 972 224 834 Moreva@szdc.cz
Leoš Jirků 972 224 838 Jirku@szdc.cz
Ing. Karolína Nováková 972 224 612 NovakovaKa@szdc.cz
 Vedoucí oddělení ochranného pásma dráhy    
Bc. Vojtěch Starý 972 226 416 StaryV@szdc.cz
Souhrnná stanoviska, vlečky    
Ing. Vladimír Vojtek 972 224 814 Vojtek@szdc.cz
 Vedoucí oddělení investičního    
Ing. Jiří Janhuba 972 224 840 Janhuba@szdc.cz
 Vedoucí odboru přípravy staveb    
Mgr. Ilona Čermáková 972 224 833 Cermakova@szdc.cz

Podle ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění je ke stavbám v ochranném pásmu dráhy / obvodu dráhy nutný též souhlas Drážního úřadu, sekce stavební. Informace na  http://www.ducr.cz/.

Soubory ke stažení

Žádost o vydání souhrnného stanoviska pro stavby v ochranném pásmu dráhy DOC