Postup při podání odvolání a stížnosti

Upravuje InfZ (č. 106/1999 Sb.) a Správní řád (č. 500/2004 Sb.)

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí (části) žádosti dle z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (§ 16 InfZ, § 81–86 Správního řádu)

 1. Podání odvolání lze pouze písemnou formou.
 2. Lhůta pro podání odvolání je do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 3. Fyzická osoba uvede v odvolání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede svůj název, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 4. Odvolání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.

Doporučený obsah odvolání naleznete ve formuláři ke stažení (docx, odt).

Přehled lhůt naleznete v sekci lhůty.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(§ 16a InfZ, § 175 Správního řádu)

 1. Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji vyřídit ihned, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 2. Fyzická osoba uvede ve stížnosti jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede svůj název, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 3. Stížnost se podává u povinného subjektu ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení:
 • a) oznámení o místu a údajích umožňujících získání již zveřejněné informace;
 • b) oznámení o odložení žádosti o informaci z důvodu, že se nevztahuje k působnosti Správy železnic;
 • c) oznámení o výši úhrady nákladů za poskytnutí informace.
 1. Stížnost lze podat rovněž v případě, kdy nedojde ze strany Správy železnic k vydání požadované informace či rozhodnutí o odmítnutí žádosti v zákonné lhůtě (ochrana proti nečinnosti).

Doporučený obsah stížnosti naleznete ve formuláři ke stažení (docx, odt).

Přehled lhůt naleznete v sekci lhůty.