Protiprávní jednání a boj s korupcí

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání v organizaci, byli generálním ředitelem Správy železnic, státní organizace, určeni prošetřovatelé, kteří přijímají a prošetřují oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání zaměstnanci. Prošetřovateli byli určeni Bc. Vojtěch Jaruška a Ing. Jiří Pavel, Ph.D., přičemž činnost prošetřovatele vykonává první uvedený, není-li přítomen, vykonává činnost prošetřovatele druhý uvedený.

Oznámení o spáchání protiprávního jednání v organizaci lze zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: www.szdc.cz/kontakty/napiste-nam.html. Upozorňujeme, že elektronická adresa je výhradně určena pro příjem oznámení podávaných zaměstnanci Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Slouží tedy zejména k vnitřním potřebám Správy železnic, státní organizace.

Nejste-li zaměstnancem Správy železnic, státní organizace, využijte adresy: korupce@szdc.cz. Písemná podání směřujte na: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00.

Základní protikorupční dokumenty

Souhrnné informace o aktivitách vlády a přístup k hlavním vnitrostátním i zahraničním dokumentům lze získat na stránce: www.korupce.cz.

Vláda na svém jednání dne 11. března 2019 schválila Akční plán boje s korupcí na rok 2019. Jedná se o první akční plán, jímž se realizuje Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022. Dokument obsahuje legislativní i nelegislativní opatření začleněná do čtyř prioritních oblastí. Vedle věcného a obsahového vymezení konkrétních protikorupčních opatření je Akčním plánem boje s korupcí na rok 2019 též stanovena jasná odpovědnost jednotlivých rezortů za plnění úkolů.

Interní protikorupční program Správy železnic, státní organizace

Správa železnic, státní organizace, v souladu s usnesením vlády ČR č. 853 ze dne 29. listopadu 2017, provedla ke stanovenému datu 10. 8. 2018 aktualizaci dokumentu Interní protikorupční program Správy železniční dopravní cesty, státní organizace – aktualizace červenec 2018 .

Etický kodex Správy železnic, státní organizace

Pro zaměstnance Správy železnic, státní organizace, je závazný vnitřní předpis č. j. 33 446/2017-SŽDC-GŘ-O10 Etický kodex zaměstnance Správy železnic, státní organizace

Poradci a poradní orgány

Na základě Interního protikorupčního programu Správy železnic, státní organizace, zveřejňuje Správa železnic, státní organizace, vždy k 15. únoru a 15. srpnu kalendářního roku seznam poradních orgánů, pracovních týmů, poradců, konzultantů, analytiků, poradenských a ostatních externích společností a advokátů a advokátních kanceláří, jejichž služeb Správa železnic, státní organizace, využívala za uplynulé pololetí, a to včetně vyplacených odměn za tuto činnost. Přehled poradců a poradních orgánů za 1. pololetí 2019 je k dispozici zde. Přehled poradců a poradních orgánů za předchozí pololetí je k dispozici zde.

Kontakty v případě podezření na korupci

V případě podezření ze spáchání korupce, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství, neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.

U vybraných trestných činů je to dokonce zákonná povinnost, za jejíž nedodržení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky. Jedná se o trestný čin nepřekažení trestného činu podle § 367 trestního zákoníku a trestný čin neoznámení trestného činu podle § 368 trestního zákoníku, v případě korupce jde zejména o trestný čin přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku nebo trestní čin podplacení podle § 332 trestního zákoníku. 

V případě podezření na korupční jednání, nejde-li o trestné činy přijetí úplatku, podplácení či další trestné činy taxativně uvedené v § 367 a 368 trestního zákoníku, je vhodné se obrátit na Správu železnic, státní organizace, s podnětem zahájit vlastní místní šetření.

Adresa:
Správa železnic, státní organizace,
Kancelář generálního ředitele – Bc. Vojtěch Jaruška
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Telefon:
+420 972 235 597

E-mail:
korupce@szdc.cz

V případě podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropských společenství, je možné se přímo obrátit na Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF), a to poštou, e-mailem či vyplněním elektronického formuláře. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm. Dále byla také v Bruselu zřízena bezplatná telefonní linka č.  00 800 0105 2004, která slouží všem občanům České republiky pro hlášení anonymních podezření. Výzva na tomto telefonním čísle je namluvena v českém jazyce.