Vyjádření SŽDC k hospodaření organizace v roce 2014

20.07.2015

Praha, 20. července 2015 – Po zveřejnění Výroční zprávy SŽDC 2014 na internetových stránkách se na naši organizaci obrátil redaktor MF Dnes Jan Sůra s dotazy. SŽDC vypracovala odpovědi na otázky a prostřednictvím tiskového mluvčího je odeslala redaktorovi, který následně 13. 7. 2015 vydal článek v MF Dnes s názvem České koleje dostaly miliardy navíc. Přesto skončily ve ztrátě. Mnohé skutečnosti zveřejněné v článku, ale nejsou správně interpretované a jeho autor patrně nepochopil zaslané odpovědi. Následující text se věnuje dovysvětlení problematických částí článku.

Účetní odpisy a výnosy z oddlužení ve vztahu k výsledku hospodaření
Jak je uvedeno ve Výroční zprávě SŽDC, výsledek hospodaření v podobě účetní ztráty je způsoben rozdílem mezi účetními odpisy a oddlužením. Záporná hodnota výsledku hospodaření SŽDC za rok 2014 souvisí hlavně s výší účetních odpisů. Jedná se o účetní operaci bez dopadu do bilance příjmů a výdajů a nelze ji provozním hospodařením SŽDC ovlivnit. Účetní odpisy SŽDC vycházejí z dlouhodobého hmotného majetku SŽDC tvořeného zejména železniční dopravní cestou a v souladu s platnou českou legislativou se promítají do výsledku hospodaření SŽDC. Naopak oddlužení je tzv. výnos z titulu prominutí závazků SŽDC. Na SŽDC byly při jejím vzniku převedeny mimo jiné závazky ČD, s. o., z titulu úvěrových smluv na financování koridorů. Úhradu těchto závazků vůči bankám provádí, na základě státních garancí poskytnutých ČD, s. o., Ministerstvo financí ČR. Tím vznikají účetní závazky SŽDC vůči ministerstvu financí. V roce 2005 bylo jako výsledek jednání mezi SŽDC a ministerstvy dopravy a financí přijato Usnesení vlády ČR č. 1553 ze dne 30. 11. 2005, které tuto situaci řešilo formou účetního oddlužování SŽDC. I přes skutečnost, že oddlužení nepřináší finanční příjem, v hospodaření se zobrazuje jako výnosová položka. Obě operace tedy nemají žádný vliv na cash flow společnosti.

Vývoj výše odpisů a oddlužení je vidět v následujícím grafu. Zatímco odpisy představují roční náklad cca 4 mld. Kč, výnosy z oddlužení dlouhodobě klesají. Tento trend bude pokračovat i v dalších letech.

Zkreslování výsledku hospodaření výše popsanými účetními operacemi je v současné době řešeno ve spolupráci s ministerstvy dopravy a financí.

Vliv navýšení dotace ze SFDI na opravy a udržování ve vztahu k výsledku hospodaření
SFDI poskytuje prostředky na krytí nákladů na zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty, tj. opravy a údržbu celostátních a regionálních drah v majetku státu, se kterými hospodaří SŽDC. Vyšší dotace neznamenají lepší hospodářský výsledek, jelikož se jedná o účelově vázané dotace. Jinými slovy, čím vyšší je dotace, tím vyšší jsou příslušné náklady. Efekt na výsledek hospodaření je nulový, dotace mohou krýt pouze náklady a nemohou generovat zisk.

Mzdové náklady vedení SŽDC
Jak vyplývá z údajů uvedených ve Výroční zprávě SŽDC za rok 2014, bylo zvýšení celkového objemu vyplacených mzdových nákladů vedení SŽDC o cca 15 % v roce 2014 oproti roku 2013 způsobeno vypořádáním mzdových nároků z minulých období (z roku 2012 a 2013), k jejichž pokrytí byla v Účetní závěrce SŽDC za rok 2013 vytvořena rezerva. Tyto mzdové náklady v celkové výši 21 224 000 Kč byly vyplaceny na základě rozhodnutí Správní rady SŽDC ze dne 7. 9. 2014 členům managementu a následně na základě rozhodnutí generálního ředitele i ředitelům odborů a ředitelům organizačních jednotek, kterým na ně vznikl nárok v souladu s jejich platnými manažerskými smlouvami, resp. dohodami o mzdových nárocích. Tyto mzdové nároky tedy byly mimo jiné vyplaceny i bývalým členům vedení SŽDC. V článku však pan Sůra uvádí, v rozporu s písemně odeslanou odpovědí tiskového mluvčího SŽDC, že loňský nárůst mzdových nákladů vyvolalo vypořádání mzdových nároků bývalého managementu z let 2012 a 2013 ve výši 21 milionů Kč.

Po odečtení shora uvedených mzdových nákladů minulých období ve výši 21 224 000 Kč, čerpaných z vytvořené rezervy v roce 2013, došlo naopak v roce 2014 k poklesu celkového objemu vyplacených mzdových nákladů vedení o cca 12 %. Tento pokles byl způsoben zejména rozhodnutím Správní rady SŽDC o změně způsobu odměňování generálního ředitele s účinností od 1. 6. 2014 a jeho náměstků s účinností od 1. 7. 2014 a následným rozhodnutím generálního ředitele o snížení výše mzdy ředitelů odborů.

Tyto skutečnosti dokládají níže uvedené tabulky:

Vedení SŽDC 2014 2013 Procentní rozdíl
Průměrný evidenční počet zaměstnanců 44 45 98%
Mzdové náklady (v Kč) 88 221 000 75 932 000 116%
Průměrný roční náklad na jednoho zaměstnance (v Kč) 2 005 023 1 687 378 119%

 

Vedení SŽDC po odečtení nákladů minulých období (z let 2012 a 2013) 2014 2013 Procentní rozdíl
Mzdové náklady (v Kč) 66 997 000 75 932 000         88 %
Průměrný roční náklad na jednoho zaměstnance (v Kč) 1 522 659 1 687 378         90 %

 

S účinností od 1. 4. 2015 došlo v návaznosti na rozhodnutí Správní rady SŽDC ze dne 13. 11. 2014 k dalšímu snížení výše mzdy ředitelů odborů a ředitelů organizačních jednotek.

Odměny členům orgánů SŽDC
V písemné odpovědi tiskového mluvčího SŽDC byl panu Sůrovi zodpovězen i jeho dotaz na zvýšení celkového objemu poskytnutých odměn členům orgánů SŽDC o cca 23 % v roce 2014 oproti roku 2013. Tento nárůst byl způsoben jednak tím, že v období od 28. 3. 2013 do 4. 12. 2013 měla Správní rada SŽDC pouze 4 členy, a dále i tím, že v průběhu roku 2014 vznikl většímu počtu členů Správní rady nárok na odměnu člena Správní rady SŽDC v souladu s platnou legislativou. Ke změně výše odměny poskytované členům orgánů SŽDC v roce 2013 ani 2014 nedošlo.


Soubory ke stažení

Tiskové prohlášení ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC