Pozvánka k účasti v předběžné tržní konzultaci

03.07.2018

ARI i zadavatel mají zejména zájem představit potenciálním dodavatelům model plánovaného hodnocení nabídek, který bude založen na aplikaci metody Best Value Approach/Best ValueProcurement („BVA/BVP“). Metoda BVA/BVP je ověřená praxí dalších evropských států (např. Nizozemí, Norsko), v nichž vedla ke zvýšení kvality plnění, vstupu nových dodavatelů na relevantní trh a snížení vícenákladů vznikajících na straně zadavatelů.

Zadavatel věří, že tato metoda umožní dodavatelům již v rámci nabídek prezentovat odbornost a kvalitu plnění a uvolnit dlouhodobý tlak na co nejvýraznější snížení nabídkových cen, jež tíží jak dodavatele, tak i zadavatele. Za tímto účelem je Zadavatel připraven představit ve spolupráci s ARI svůj záměr prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace obdobně dle § 33 ZZVZ („Konzultace“), oslovit širší okruh potenciálních dodavatelů a získat informace relevantní ve vztahu k této připravované Veřejné zakázce.

Zadavatel zároveň požádal ARI o organizaci samotné Konzultace.

 

1. VYMEZENÍ ÚČELU A PŘEDMĚTU KONZULTACE

Účelem této Konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem vyhlášení Veřejné zakázky, získání všech informací potřebných pro správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek k předmětné Veřejné zakázce, resp. představení metody BVA/BVP jako připravovaného modelu hodnocení nabídek.

Zadavatel tímto způsobem hodlá rovněž předcházet možným rizikům, která by se při zadávání Veřejné zakázky a případně i následně při jejím plnění mohla vyskytnout. Předmětem Konzultace bude prezentace Veřejné zakázky, vhodné a transparentní nastavení zadávacích podmínek, objasnění podstaty BVA/BVP a diskuze technických otázek souvisejících s budoucím plněním. Řešena budou v průběhu Konzultace zejména následující témata:

 

 Vymezení předmětu Veřejné zakázky (účel a rozsah prací)

 Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky

 Způsob zadání Veřejné zakázky

 Podmínky účasti v tendru

 Hodnocení nabídek, metoda BVA/BVP

 Hlavní principy smluvních podmínek

 Vymezení podkladů a informací nezbytných pro plnění díla

 Případné další zvláštní technické podmínky

 

2. VYMEZENÍ OKRUHU ÚČASTNÍKŮ KONZULTACE

Konzultace je otevřena širšímu okruhu relevantních účastníků. Účastnit se může každý dodavatel či odborník, který prokáže zkušenost se zpracováním alespoň jedné zakázky o objemu alespoň 2 mil. Kč pro následující typ dokumentace:

a) studie proveditelnosti nebo územně technická studie dopravní stavby. Zadavatel je připraven zohlednit relevantní zkušenosti ze zahraničí obsahově odpovídající výše uvedeným požadavkům.

Pro vyloučení pochybností ARI uvádí, že požadavky na dodavatele spojené s účastí v Konzultaci je nutné odlišovat od případných kvalifikačních požadavků vyžadovaných v rámci řízení na zadání Veřejné zakázky, nejedná se tedy o kritéria, jejichž splnění bude Zadavatel požadovat v rámci řízení na zadání Veřejné zakázky. Za účelem prokázání zkušenosti vyplní zájemci o účast v Konzultaci registrační formulář, který je Přílohou č. 1 této pozvánky, a zašlou jej ARI e-mailem nejpozději do 18. 7. 2018 na emailovou adresu konzultace@ceskainfrastruktura.cz.

Konzultace bude probíhat formou společného jednání ARI a zástupců Zadavatele na straně jedné a se zástupci dodavatelů na straně druhé. S ohledem na omezenou kapacitu prostor, kde bude probíhat Konzultace, a na zájem o účelné směřování Konzultace, se stanoví pravidla, jejichž bližší specifikaci či úpravu si vyhrazuje.

Konzultace by se mělo účastnit maximálně 36 osob coby zástupců dodavatelů, přičemž za každého relevantního dodavatele či odborníka je omezena účast na maximálně 2 osoby. Z tohoto důvodu bude nutná registrace dodavatele či odborníka prostřednictvím registračního formuláře. Na pokrytí organizačních nákladů je účast každé osoby zpoplatněna ze strany ARI částkou ve výši 500,- Kč.

Zájemci o účast v Konzultaci, kteří doručí registrační formulář nad rámec výše uvedeného limitu, budou zapsáni jako náhradníci v pořadí doručení formuláře. ARI upozorňuje, že zásadně se budou moci takoví zájemci o účast účastnit pouze v případě, že některý z již dříve registrovaných účastníků Konzultace registraci zruší. V takovém případě bude náhradník bezodkladně informován.

 

3. PRŮBĚH KONZULTACE

Při společném setkání v rámci Konzultace Zadavatel nejdříve obecně představí svůj záměr Veřejné zakázky, seznámí přítomné zástupce dodavatelů s předběžným návrhem výchozích zadávacích podmínek, hodnocení metodou BVA/BVP a předpokládaným předmětem plnění Veřejné zakázky formou prezentace Zadavatele. Následně proběhne diskuse k tématům uvedeným výše. Diskuze bude moderována ze strany ARI.

ARI oznamuje, že ústní jednání bude probíhat v českém jazyce. Pokud však ARI prostřednictvím registračních formulářů zjistí, že na účasti mají zájem i zahraniční dodavatelé nebo zahraniční zástupci tuzemských dodavatelů, je připraven zajistit simultánní tlumočení do anglického jazyka na tomto jednání, za předpokladu, že zájemci, kteří o tlumočení projeví zájem, budou připraveni nést společně náklady s tím spojené. ARI podle zkušeností s obdobnými akcemi předpokládá náklady ve výši 45.000 Kč, přičemž náklady by byly mezi zájemce o Konzultaci rozděleny poměrně podle počtu zájemců, kteří budou chtít tlumočení využít, a uhrazeny zájemcem před zahájením Konzultace.

Účastníkům Konzultace bude předem, po jejich registraci, zaslán přehled hlavních témat Konzultace k diskusi. Na místě konání Konzultace obdrží zástupci každého dodavatele formulář dotazníku, jehož prostřednictvím mohou komentovat záměr Zadavatele, a to formou odpovědí na otázky ve formuláři uvedených. Současně účastníkům Konzultace bude umožněno vyjádřit se k dané problematice ve větší míře detailu formou volného textu a případné i sdělení výhrad, včetně odůvodnění, k záměru a konceptu zadávacích podmínek. Součástí každého vyjádření by měl být též návrh řešení těchto nedostatků. ARI však upozorňuje, že se Zadavatel bude zabývat pouze relevantními připomínkami směřujícími k věcným, technickým či právním aspektům záměru zadavatele a zadávacích podmínek. Vyjádření dodavatele poskytnuté volnou formou se omezuje na rozsah 5 normostran1.

Připomínky budou přijímány pouze v českém, slovenském či anglickém jazyce. Vyplněné dotazníky zašlou dodavatelé e-mailem nejpozději do 5 dnů po společném setkání v rámci Konzultace na e-mailovou adresu konzultace@ceskainfrastruktura.cz. Dotazníky je možné též odevzdat na místě po ukončení Konzultace.

V případě, že některý ze zájemců se nebude moci Konzultace z důvodu omezené kapacity Konzultace osobně zúčastnit, má možnost se vyjádřit se k záměru Zadavatele také formou dotazníku. K tomu účelu mu bude po registraci (coby náhradníka) a po konání Konzultace poskytnuta prezentace Zadavatele, která bude součástí Konzultace, a části příslušné části videozáznamu Konzultace, ve lhůtě 5 dnů od konání Konzultace.

Průběh Konzultace je zamýšlen jako jednokolový. Pouze uzná-li to Zadavatel v průběhu Konzultace za potřebné, může se rozhodnout realizovat další kolo konzultace obdobně dle § 33 ZZVZ, které může probíhat v obdobném formátu, nebo jiné formě podle uvážení Zadavatele, včetně případných individuálních diskusí s těmi účastníky, jejichž připomínky poskytnuté v rámci Konzultace bude Zadavatel považovat za nejvíce přínosné a konstruktivní.

O průběhu Konzultace bude pořízen záznam, a to formou písemného zápisu a současně videozáznamu veřejného projednání. Účastí na Konzultaci a podpisem registračního formuláře, popř. prezenční listiny, dává zástupce dodavatele souhlas se zpracováním osobních údajů a pořízením záznamu.

 

4. ČAS A MÍSTO KONÁNÍ KONZULTACE

Konzultace bude zahájena dne 20. 7. 2018 v 10:00 hodin. Předpokládaná délka trvání je 3 hodiny. Místem konání Konzultace bude sídlo Zadavatele, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00.

 

5. ZÁVĚR

Případné dotazy a připomínky zasílejte prosím výhradně e-mailem na adresu: konzultace@ceskainfrastruktura.cz


Odkazy

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC