Upřesnění informací o situaci na SŽDC uváděných v některých médiích

23.02.2012

PRAHA, 23. Února 2012 – Ve čtvrtečním vydání deníku E15 (23. únor 2012) se v článku o státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) objevily neúplné informace a vyjádření, která pravděpodobně vznikla nedorozuměním na straně ministerstva dopravy. SŽDC proto považuje za korektní, uvést informace na pravou míru. SŽDC je povinna řídit se platnými právními předpisy nikoli názory či domněnkami. Vzhledem k tomu, že nepovažujeme za správné podporovat pravděpodobně mediálně cílený a účelový tlak směrem vůči SŽDC, nebudeme se, s výjimkou následujících informací, k dalšímu mediálnímu vývoji vyjadřovat.

SŽDC postupuje v souladu s jednacím řádem – závazný je zápis správní rady podepsaný ověřovatelem a předsedou správní rady

Podle § 29 odst. 2 zák. č.77/2002, o akciové společnosti České dráhy a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty stanoví jednací řád správní rady podrobnosti o způsobu zasedání a jednání správní rady. V článku 5 jednacího řádu je uvedeno, že správní rada rozhoduje formou usnesení. Usnesení, obsahem kterého je změna podpisových oprávnění za SŽDC, nebylo doposud statutárním zástupcům ani organizaci samé doručeno. V článku 6 jednacího řádu je dále uvedeno, že o průběhu zasedání správní rady a o přijatých usneseních se pořizují zápisy, které podepisuje předseda správní rady (v jeho nepřítomnosti pověřený člen) a jeden ověřovatel. Zápis a usnesení jsou zasílány všem členům správní rady a dotčeným subjektům. SŽDC zápis a usnesení ze dne 9. 2. 2012 neobdržela. SŽDC postupuje při podpisu rozhodnutí podle zákona o veřejných zakázkách v souladu s platným výpisem z obchodního rejstříku (OR). V OR je uvedeno, že za organizaci jedná a podepisuje v plném rozsahu v době nepřítomnosti generálního ředitele zástupce generálního ředitele, a to v pořadí uvedeném v obchodním rejstříku. Jakýkoliv jiný způsob podepisování by měl za následek, že by Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyhověl podnětům uchazečů na přezkoumání úkonů zadavatele, a to právě z formálních důvodů. Bezprostředně po obdržení písemného usnesení správní rady SŽDC odešle Městskému soudu v Praze návrh na změnu zapsaných údajů v obchodním rejstříku. Usnesení bude přílohou návrhu a bude založeno do sbírky listin u rejstříkového soudu.


SŽDC má v resortu dopravy nejtransparentnější systém zadávání a realizace veřejných soutěží

U všech velkých výběrových řízení posuzuje nabídky hodnotící komise složená ze zástupců Státního fondu dopravní infrastruktury, Ministerstva dopravy ČR a dalších, čímž je zajištěna nezávislost hodnotící komise ve vztahu k zadavateli veřejné soutěže. Níže uvádíme doložitelné informace (včetně zákonných zdůvodnění) ke třem výběrovým řízením na zhotovitele staveb, o kterých se podle našeho názoru v médiích neinformuje objektivně.

„Modernizace trati Ševětín Veselí nad Lužnicí - 2. část, Horusice Veselí"

Uchazeč byl vyloučen v souladu s § 60 zákona o veřejných zakázkách, neboť neprokázal kvalifikační předpoklady – profesní způsobilost, a to odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tím že nedoložil:

1.         kopii osvědčení podle platného znění vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle § 8 pro pracovníky pro řízení činností prováděných dodavatelským způsobem a dle § 9 pro pracovníky pro provádění revizí a

2.         kopii dokladu o elektrotechnické kvalifikaci podle ust. § 8 a přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů, pro osobu znalou s vyšší kvalifikací, ohledně části plnění veřejné zakázky týkající se montáže, oprav, revizí a zkoušek elektrických zařízení, přičemž tato odborná způsobilost je pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů a je bezpodmínečně nutná pro provádění prací spojených s realizací konkrétně specifikovaných provozních souborů. Vyloučený uchazeč se vzdal práva na podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení.

„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 1. stavba“

Uchazeč byl vyloučen v souladu s § 77 zákona o veřejných zakázkách z důvodu mimořádně nízké ceny některých provozních souborů a stavebních objektů, zjištěné na základě podrobného rozboru položek stavebních objektů a provozních souborů na úrovni jednotkových cen porovnávající ceny v nabídce vyloučeného uchazeče s cenami obvyklými. Mimořádně nízká cena u těchto provozních souborů a stavebních objektů nebyla uchazečem zdůvodněna ani na základě výzvy hodnotící komise k písemnému objasnění mimořádně nízké ceny u částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Uchazeč návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS nepodal.

„Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ“

Uchazeč byl vyloučen v souladu s § 77 zákona o veřejných zakázkách z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Z nabídky uchazeče ani po písemném vysvětlení nabídky tímto uchazečem nevyplývá, že uchazeč je schopen zajistit realizaci příslušné části stavby týkající se zabezpečovacího zařízení tak, aby byla zajištěna odpovídající provozní kontinuita mezi nově budovaným a stávajícím, již provozovaným zabezpečovacím zařízením v příslušných traťových úsecích zaústěných do žst. Stará Paka. V námitkách proti zadávacím podmínkám podaných k zadavateli uchazeč v článku IV. bod 25 uvedl, že jeho nabídka není kompletní, protože neobsahuje subdodavatelskou smlouvu na dodávku části zabezpečovacího zařízení, proto by měla být zadavatelem vyřazena. Ani v tomto případě uchazeč návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS nepodal.

I u těchto tří staveb SŽDC jednala zcela v souladu s platnými právními předpisy. U většiny staveb se SŽDC podařilo snížit původní předpokládané náklady, což v konečném důsledku přináší možnost připravovat k realizaci další projekty. Jako příklad uvádíme stavbu „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK, kde došlo ke snížení původně předpokládaných nákladů o téměř 1 mld. Kč.

Historický vývoj nelze ovlivnit, i společnost AŽD se ale nachází v konkurenčním a transparentním prostředí (Vyjádření SŽDC k postavení společnosti AŽD Praha, spol. s r.o.)

SŽDC jako provozovatel drah ve vlastnictví státu a v souladu se zákonem o dráhách a dohod Evropského společenství, a na základě tzv. transformačního zákona 77/2002 od roku 2003 hospodaří a rozvíjí železniční infrastrukturu ve vlastnictví státu. Nedílnou součástí železniční infrastruktury je i systém zabezpečovací a sdělovací techniky. Dominantní postavení společnosti AŽD Praha spol. s r. o. (založena 1993) je dáno mj. převzetím nejrozšířenějších technologií systémů sdělovací a zabezpečovací techniky po svém předchůdci – od roku 1971 samostatném podniku. Zdůrazňujeme, že v rámci transparentních výběrových řízení vítězí také jiní dodavatelé zabezpečovací a sdělovací techniky. Mezi přímé konkurenty společnosti AŽD Praha patří například společnosti Starmon, SignalBau, První SaZ Plzeň, ATE Cheb, ze zahraničních například společnosti Siemens nebo Scheidt & Bachmann GmbH. Další fragmentace systému v rámci celé ČR by mohla přinést technickou nekompatibilitu a v konečném důsledku i zvýšené riziko vzniku mimořádných událostí na železnici.

Transparentní systém zpětného schvalování nezaručené části mzdy – u správní radou vedením SŽDC pověřeného Ing. Pavla Habarty.

Před pověřením Ing. Pavla Habarty vedením SŽDC bylo přiznání nezaručené části mzdy podmíněno plněním podnikatelského záměru a finančního plánu SŽDC a splněním konkrétního strategického úkolu určeného správní radou. Tato kritéria nebyla nijak standardizována.

Ing, Pavel Habarta po jmenování správní radou do čela organizace na sklonku roku 2010 nastavil
(ve spolupráci s ministerstvem dopravy) zcela nový soubor měřitelných a transparentních ukazatelů a jednoznačných pravidel (KPI) podmiňujících přiznání nezaručené části mzdy.

Správní rada odložila projednání tohoto bodu na další zasedání za účelem seznámení se s předloženými rozsáhlými podklady, které jsou potřebné k vyhodnocení KPI ukazatelů.


Soubory ke stažení

Tiskové prohlášení ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC