Slavnostní ukončení optimalizace trati Benešov - Strančice

11.11.2010

Tisková zpráva

logo_opd


Benešov u Prahy, 11. listopadu 2010 – Odhalením pamětní plakety byl dnes slavnostně ukončen projekt Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice. Železniční úsek z Benešova u Prahy do Strančic leží v km 133,270 157,220 a je důležitou součástí IV. tranzitního železničního koridoru v úseku - státní hranice s Rakouskem Praha. Stavba je v rámci Operačního programu Doprava spolufinancována z Fondu soudržnosti Evropské unie.

Investorem stavby byla státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Ing. Pavel Habarta, MBA za SŽDC při dnešní příležitosti uvedl: „Díky optimalizaci úseku tudy mohou osobní vlaky projíždět rychlostí až 135 kilometrů v hodině. Došlo také ke zvýšení kapacity potřebné pro příměstskou osobní dopravu. Pro nákladní dopravu je důležité zvýšení traťové třídy zatížení a prostorové průchodnosti. Úsek tak splňuje podmínky pro převedení nákladní dopravy z přetížených silnic na železnici.“ Odpovídajícího komfortu se dočkala cestující veřejnost. Nová nástupiště ve stanicích a zastávkách jsou 550 mm nad temenem kolejnice pro lepší nástup a výstup cestujících. Konstrukce nástupišť splňují požadavky na bezpečný pohyb slabozrakých osob a osob se sníženou schopností pohybu. Přístup na nástupiště je zabezpečen bezbariérově, bez přecházení přes hlavní dopravní kolej.

V rámci umělých staveb bylo rekonstruováno 47 mostů, 40 propustků a jedna lávka pro pěší. Dominantou je bezesporu nový železniční most v Čerčanech přes řeku Sázavu. Jde o trámovou spřaženou ocelobetonovou konstrukci o šesti polích s horní železobetonovou mostovkou. Délka mostu je téměř 182 m, šířka 12,3 m a výška 14,3 m. Dále proběhla modernizace sdělovacího zabezpečovacího zařízení 3. kategorie – staniční zabezpečovací zařízení elektronické (elektronický autoblok) bylo provedeno ve 3 železničních stanicích, traťové zabezpečovací zařízení stejné kategorie bylo realizováno v celé délce stavby. V Benešově byla namísto staré nevyhovující měnírny vybudována zcela nová trakční měnírna a transformovna. Nové přejezdové zabezpečovací zařízení bylo provedeno v počtu 10 ks. V železničních stanicích byl zřízen nový elektrický ohřev výhybek. Zhotovitelem stavby bylo Sdružení Koridor IV., Benešov – Strančice, jehož členy jsou akciové společnosti Skanska (vedoucí sdružení), EUROVIA CS a Metrostav. Projektantem stavby byl SUDOP PRAHA a.s.

Stavba je v rámci Operačního programu Doprava financovaná z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a z Fondu soudržnosti EU v míře spolufinancování 70,16 % ze způsobilých nákladů stavby. Příspěvek EU na tuto stavbu činí v maximální míře 2 800 660 283,- Kč. Stavební náklady jsou 3 808 905 725 Kč bez DPH.
 

Technické údaje  
Délka rekonstruovaného úseku 23,95 km
Zřízení koleje UIC 60 46,9 km
Zřízení koleje S 49 5,96 km
Rekonstruované železniční mosty 46 ks
Rekonstruované propustky 41 ks
Rekonstruované železniční přejezdy 3 ks
Realizované přejezdové zabezpečovací zařízení 3 ks
Nové podchody pro pěší 5 ks
Nové výhybky celkem 56 ks
Realizace elektrického ohřevu výhybek 53 ks
Trakční vedení v délce 60,7 km
Protihlukové stěny 17,8 km
Individuální protihluková opatření 18 objektů
   
Termín zahájení říjen 2006
Termín dokončení srpen 2010


  


 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC