Optimalizace Beroun - Zbiroh v plném proudu

13.10.2009

Optimalizace trati Beroun - Zbiroh v plném proudu

Hořovice, 13. října 2009 – Hlavním přínosem probíhající stavby na železničním úseku mezi Berounem a Zbirohem bude vyšší traťová rychlost a pohodlnější přístup k vlakům ve všech stanicích a zastávkách. Celková délka rekonstruovaného úseku je 23 647 m, z toho 7 510 m činí přeložky. Na novém tělese budou zvětšeny poloměry oblouků pro navrhovanou rychlost 120 km/hod. Součástí stavby je také tunelový úsek. Délka tunelu bude 324 m. Investorem akce je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Stavba je v plné proudu od října loňského roku. Nabízíme souhrn činností, které již byly zrealizovány. Výluka 1. traťové koleje v úseku odbočka Popovice až po žst. Zdice (vč. staniční výluky liché skupiny žst. Zdice proběhla v době od 1. července 2009 do 13. září 2009. V tomto úseku byla prováděna kompletní sanace a výstavba nového železničního spodku, byly postaveny protihlukové stěny, opěrné zdi, provedena kabelizace a instalováno osvětlení. V žst. Zdice byla dána do provozu 1. etapa podchodu včetně ostrovního nástupiště mezi 1. a 3. kolejí a nástupiště u výpravní budovy včetně zastřešení. Zkušební provoz byl zaveden 14. září 2009. Souběžně s tím začala výluka II. traťové koleje v úseku Popovice - Zdice včetně sudé skupiny v žst. Zdice začala 13. září.

V místě bývalého lokomotivního depa v žst. Zdice je v současné době prováděna sanace podloží zasaženého provozem depa a současně zde roste těleso nové trasy dvoukolejného úseku. Důležitou součástí stavby bylo také přeložení vysokotlakého plynovodu DN 300. Práce byla provedena 20. září. Přeložka vzdušného vedení linky ČEZ v zářezu ve Zdicích začne 15. října 2009 a rovněž se projednává přeložka vzdušného vedení u obce Kotopeky.

Pokračují zemní práce na vytěžení zářezu u Zdic a ukládání zeminy do protihlukového valu u obce Bavoryně. Pokračují práce na násypových tělesech přeložek tratí u Praskoles , Kotopek a u Hořovic. Průběžně se zpevňují a rozšiřují přístupové komunikace. Byla zahájena výstavba tunelu u obce Osek.  Pokračuje výstavba nového objektu pro technologii staniční reléové zabezpečovací zařízení (SRZZ) a trakční transformovny (TT) ve Zdicích.

Dodavatelem stavby je sdružení firem SKANSKA DS a.s., SSŽ a.s. a VIAMONT DSP a.s. Vedoucím sdružení je SKANSKA DS a.s. Projektantem stavby je Metroprojekt Praha a.s.

Ukončení stavby Optimalizace trati Beroun Zbiroh je naplánováno na červenec 2011.

Investiční náklady jsou 4,491 mld. Kč. Stavba je financována prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Optimalizace trati Beroun – Zbiroh je zařazena do seznamu prioritních projektů v rámci Operačního programu Doprava.

Spolufinancování stavby Optimalizace trati Beroun – Zbiroh je plánováno z Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti.

Stavba Optimalizace úseku Beroun – Zbiroh je rozdělena na tyto části:

  • Beroun – Zdice
  • žst. Zdice
  • Zdice – Hořovice (zastávky Stašov a Praskolesy)
  • žst. Hořovice
  • Hořovice – Zbiroh (zastávka Cerhovice)

Harmonogram stavby

Rok 2010

Dokončovací práce v žst. Zdice, peronizace žst. Hořovice, pokračování prací na přeložkách v úseku Hořovice – Zbiroh.

Rok 2011

Hořovice – Zbiroh a propojení stávající osy kolejí s kolejemi na přeložkách a tunelu Osek. Dokončení stavby.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC