Zabezpečení infrastruktury železnice České republiky je pro SŽDC prioritou

25.02.2011

Praha, 25. února 2011 – Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) coby subjekt zajišťující provozování dráhy nejen v běžném životě, ale i v případě nevojenských a vojenských krizových stavů, se rozhodla výrazně posílit ostrahu železnice i kontrolu vlastních procesů. Cílem je maximálně zefektivnit bezpečnost klíčových činností SŽDC. Rozhodnutí vyplývá z provedené analýzy bezpečnostních rizik. Ke zvýšení firemní bezpečnosti dochází také v souvislosti s připravovaným převodem zaměstnanců obsluhy dráhy od akciové společnosti České dráhy.

Současný bezpečnostní a krizový aparát organizace byl postaven především pro potřeby krizového plánování a plnění mobilizační dodávky v rámci technické ochrany železnice. V oblasti krizového plánování bude kladen podstatně větší důraz na zvládání nevojenských krizových stavů a zachování kontinuity podnikání tak, aby se v případě krizových stavů a mimořádných událostí minimalizovaly ekonomické ztráty vzniklé přerušením provozování dráhy. To velice často způsobuje kromě nepříznivého počasí také více či méně organizovaná trestná činnost v podobě krádeží kovových součástí železniční dopravní infrastruktury. Nejčastěji se jedná o součásti trakčního vedení, sdělovací a zabezpečovací kabely, apod.

 

Pro ilustraci uvádíme meziroční nárůst škod způsobených krádežemi barevných kovů na síti SŽDC.
pozn. ŽDC - železniční dopravní cesta

  Vyčíslená výše škod v Kč za rok
Krádeže na ŽDC 2009 2010
Barevné kovy 19 890 935 23 601 553
Barevné kovy + ostatní 1 596 420 3 948 132
Celkem krádeže na ŽDC 21 487 355 27 549 685
Krádeže mimo ŽDC 2009 2010
Barevné kovy 62 728 77 379
Barevné kovy + ostatní 316 114 579
Celkem krádeže mimo ŽDC 63 044 191 957

Podstatně složitější situace je v oblasti bezpečnostní. Ochrana hmotných a nehmotných aktiv organizace byla řešena pouze částečně nebo nekoordinovaně. Jednou z oblastí, kde je třeba zvýšit úroveň bezpečnostních standardů, je ochrana citlivých firemních informací a ochrana osobních údajů. Dlouhotrvajícím a jen částečně ovlivnitelným jevem je trestná činnost zaměřená proti movitému a nemovitému majetku státu (krádeže zabezpečovacích zařízení, kabelů, zařízení dráhy, vandalizmus). Zcela zásadním problémem jsou pak signály o neekonomickém nakládání s finančními prostředky organizace při zadávání veřejných zakázek, které potvrzuje i výroční zpráva BIS za rok 2009.

Přípravou a realizací nové koncepce bezpečnosti ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty byl pověřen Mgr. Petr Brázda.

Jeho hlavním úkolem je provést restrukturalizaci bezpečnostního aparátu firmy tak, aby zohledňoval stávající bezpečnostní rizika. Jedná se především o doplnění specialistů zabývajících se prevencí ztrát, kteří zajistí metodické řízení a koordinaci v oblasti firemní bezpečnosti a budou důsledně řešit bezpečnostní incidenty vzniklé při činnosti organizace. Tito specialisté budou také spolupracovat s policejními orgány v případech trestné činnosti namířené proti železniční infrastruktuře. Nezanedbatelná je i ochrana ekonomických zájmů firmy, tedy efektivní kontrola vynakládaných státních prostředků v rámci řízení dodavatelů. Zjednodušeně nastavení protikorupčních opatření v rámci organizace.

Nedílnou součástí koncepce je prosazení a dodržování bezpečnostních procedur ve firmě. Jde tedy o opatření, která jsou ze své podstaty často nepříjemná a vyvolávají určitou rezistenci. Jejich součástí proto musí být i systém vzdělávání především vedoucích zaměstnanců, kteří mají delegovanou zodpovědnost za dílčí oblasti bezpečnosti ve firmě.
 


Soubory ke stažení

tz-ke-stazeni.pdf pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC