Slavnostní ukončení stavby Brno – 1. část odstavného nádraží, I. etapa

25.05.2010

I. etapa 1. části stavby Brno - odstavné nádraží dokončena

Brno, 25. května 2010 – Další významná stavba železniční infrastruktury České republiky je dokončena. Jedná se 1. část odstavného nádraží Brno, I. etapu. Odstavné nádraží je umístěno v lokalitě nynější železniční stanice Brno – Horní Heršpice a je samostatným technickým a provozním celkem v rámci železničního uzlu Brno. Po úplném dobudování (II. etapa se již připravuje) bude sloužit pro komplexní provozní ošetření a odstavování vlakových souprav, elektrických jednotek i samotných lokomotiv. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC).

Cílem stavby bylo vybudování halového umývače včetně potřebného technologického kolejiště, odstavného kolejiště, rekonstrukce a rozšíření trakční napájecí stanice Modřice, výstavba silničního podjezdu spojujícího ulice Sokolova a Bohunická, komplexu drážních zařízení pro zajištění bezpečného provozu (zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá zařízení, trakční vedení a osvětlení), nové mostní objekty a pozemní komunikace v kolejišti, potřebné pozemní objekty pro novou technologii a vybudování přípojek a rozvodů technické infrastruktury. Generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek připomněl, že „v rámci výstavby se podařilo vyřešit mimoúrovňové komunikační propojení ulic Vídeňská - Kšírova přes železniční koridor odstavného nádraží v Horních Heršpicích. Nahrazen byl stávající úrovňový železniční přejezd a nadchodová lávka v Sokolově ulici. Mimoúrovňové komunikační propojení doplňuje stávající možnosti spojení Brna, které je rozděleno dráhou. Podjezd ulice Sokolova byl uveden do předčasného užívání již 2. října 2009.“ Nová komunikace má podjezdnou výškou 4,35 metru a v podjezdu je vybudován samostatný 3 metry široký koridor pro pěší i cyklistickou dopravu.

Hala myčky je situována v prostoru stávajícího kolejiště na koleji č. 208 nově navrženého, tzv. technologického kolejiště. Výkonnost halového umývače vozových skříní je závislá na míře znečistění přistavené soupravy, ale i na způsobu výměny umytých souprav za další, které na tento servis teprve čekají. Proto byl již pro I. etapu vyprojektován alespoň minimální počet obslužných kolejí, sloužících pro odsun a novou přístavbu vozů. Kolej č. 208 nového halového umývače vozových skříní je napojena na všechna současná odstavná nádraží brněnského uzlu. Před halou a za ní je kolej zatrolejována, k vratům haly pojednou soupravy s vlastním pohonem, ostatní budou posunovány podle potřeby lokomotivou závislé i nezávislé trakce. Pohyb v hale je zajištěn lanovým posunovacím zařízením s výsunem před halu na její severní straně. Další jízda bude zajištěna buď vlastním pohonem soupravy nebo posunující lokomotivou. Hala pojme až 7 osobních vozů do délky 26,8 metru. Celé procesy mytí probíhají automaticky dle předem zvoleného programu - rozhodujícím faktorem je typ mytého vozidla. Dále si může obsluha předem navolit, jakým režimem mytí má přistavené vozidlo projít. Jsou naprogramovány tři režimy: automatické mytí intenzivní, automatické mytí krátké a automatické mytí ekologické. Jednotlivé režimy mytí se od sebe odlišují intenzitou dávkování čisticího prostředku a délkou mytí čel vozidla. U intenzívního mytí se běžně používá cca 7% roztok, u normálního mytí cca 3 až 4% roztok, ekologické mytí probíhá bez čisticího prostředku. Mytí jednoho čela u normálního režimu trvá 7 minut, u intenzívního režimu 14 minut. Myčka bude uvedena do plného provozu 27. 5. 2010. Do této doby probíhaly technické zkoušky zařízení.

Celkové investiční náklady na realizaci stavby činí 3,1 miliardy korun. Příspěvek statutárního města Brna na vybudování podjezdu Sokolova představuje částku 188 milionů korun. Stavba I. etapy 1. části odstavného nádraží byla zahájena v říjnu 2007 a ukončena v květnu 2010. Projekt stavby vypracoval SUDOP BRNO, spol. s r.o., a realizaci provedlo sdružení „Brněnský drak“, jehož členy jsou akciové společnosti OHL ŽS a Skanska.
 

Vybrané technické údaje  
Železniční most 14
Silniční most 1
Návěstní lávka 1
Opěrné zdi 14 390 m
Zpevněné plochy a komunikace celkem 24 326 m2
Zřízení podkladních vrstev 14 550 m
Trativody 6 051 m
Příkopové žlaby 668 m
   
Počet zřizovaných výhybek UIC60 16
Počet zřizovaných výhybek S49, R65 26
Délka zřizovaných kolejí UIC60 4 348 m
Délka zřizovaných kolejí S49  8 192 m 
Regenerované koleje R65, S49 1 704 m 
   
Nové trakční vedení 24,5 km 
- z toho v širých tratích 2,5 km 
- v dopravnách  22 km 
Dopravny s novým staničním zabezpečovacím zařázením elektronickým 3. kategorie 
Počet výměnových jednotek zabezpečených SZZ  54 
Úprava obousměrného autobloku tříznakového na dvoukolejné trati s LVZ 1 823 m 
   
Trafostanice 22/0,4 kV - nová 
Trafostanice 22/0,4 kV - rekonstrukce, doplnění stávající TS 
Rozvodna nízkého napětí - nová 
Rozvodna nn - rekonstrukce, doplnění 
Elektricky vyhřívané výhybky jednoduché  32 
Elektricky vyhřívané výhybky křižovatkové 
Nové osvětlení kolejiště - svítidla na trakčních podpěrách  134 
Nové osvětlení kolejiště - osvětlovací stožár 12 - 14 m  48 
Nové osvětlení veřejných komunikací  30 
Přeložky kabelových vedení 22 kV  650 m 
Nové kabelové rozvody 22 kV  4 050 m 
Protihlukové stěny  1 177 m 
Kapacity mycí linky  200 vozů/24 hodin,
31 souprav 
Schopnost mytí při venkovních teplotách   
- souprava  -10°C až +35°C
- samostatné stojící vozidlo v myčce  -20°C až +35°C 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC