Slavnostní zahájení stavby „Rekonstrukce koleje č. 1 v km 30,650–38,616 trati Brno hl. n. – Havl. Brod“

15.12.2011

 

Tišnov, 15. prosince 2011 – Účelem dnes slavnostně zahájené stavby je zejména odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu železničního svršku, mj. rekonstrukce dvou mostů v km 34,341 a 35,529. Stávající železniční svršek je z roku 1976. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

 

 

Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy Ing. Jiří Martínek za SŽDC uvedl, že „rekonstrukcí dojde ke zvýšení komfortu jízdy, zvýšení bezpečnosti železničního provozu, k výraznému snížení nároků na údržbu a opravy a k celkovému zvýšení kultury cestování. Traťová rychlost po rekonstrukci bude až 110 km/h pro klasické soupravy a až 140 km/h pro soupravy s naklápěcí technikou.“

V rámci rekonstrukce bude položena nová bezstyková kolej tvaru UIC60 na betonových pražcích B91 S/1. Na masivních mostech budou použity betonové pražce SB 8P. Rekonstrukce kolejového lože bude provedena v délce 6 652 metrů. Na masivních mostech v km 34,341 a 35,529 a v tunelu (km 34,531–35,164) se zřídí nové kolejové lože v celkové délce 1 174 metrů. Na ocelových mostech v km 30,896, 31,461 a 31,850 bude provedena rekonstrukce mostnic, odvodnění a hydroizolace dilatačních závěrů
a říms v obou kolejích na mostě v km 35,529 a na mostě v km 34,341 v koleji č. 1. Mosty byly uvedeny do provozu v roce 1953
a za dobu jejich existence na nich nebyla provedena žádná rozsáhlejší oprava. Závady v hydroizolaci a v odvodnění se začínají nepříznivě projevovat na vlastní konstrukci mostů. Původně projektovaný mostní žlab (pro železniční svršek na dřevěných pražcích) již nevyhovuje současným požadavkům. Bude proto provedena nová nástřiková izolace.

Součástí stavby je také sanace svahu zářezu v km 38,060–38,110, která bude provedena odtěžením stávající nevhodné zeminy. Odtěžený materiál se nahradí propustnou, nenamrzající zeminou. Současně bude obnovena funkce trativodu pod drážním příkopem. Příkop bude zpevněný příkopovými betonovými tvárnicemi.

V zastávce Dolní Loučky se u koleje č. 1 vybuduje nové 170 metrů dlouhé mimoúrovňové nástupiště s výškou 550 mm nad temenem kolejnice. Vybudování nového nástupiště si vyžádá nové situování osvětlovacích stožárů. Pro nové osvětlení nástupiště bude postaveno 11 ks nových perónních stožárů (LBH-5A).

Trakční vedení (TV) je původní z 60. let. Z důvodu nevyhovujících elektrických parametrů systémů TV traťového úseku bude
v rámci rekonstrukce koleje č. 1 provedena rekonstrukce všech izolačních prvků jak v podélných, tak i v příčných polích. Dále bude provedena rekonstrukce všech proudových propojek a flexi lan, včetně kladek u pohyblivých kotvení v mechanických
a elektrických děleních a rovněž připojení napájecích převěsů.

V úpravách zabezpečovacího zařízení je zahrnuta demontáž starých a montáž nových kódovacích smyček v železničních stanicích Tišnov a Říkonín. U návěstních bodů bude provedena demontáž a montáž repasovaných stykových transformátorů
a demontáž starých a montáž nových lanových souprav.

Celkové náklady projektu bez DPH činí 189 300 063 Kč. Vedle národního financování prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury je tato stavba spolufinancována EU v rámci Operačního programu Doprava pro léta 2007 – 2013. Celková míra této podpory z Fondu soudržnosti je 82,75 % ze způsobilých nákladů stavby, což představuje částku 147 549 830 korun.

 

Vybraná data  
Název stavby Rekonstrukce koleje č. 1, km 30,650 - 38,616 trati Brno - Havlíčkův Brod
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant Měření technických parametrů kolejových drah Brno
Zhotovitel TOMI-REMONT a.s.
Termín zahájení říjen 2011
Termín dokončení srpen 2012
Délka rekonstruované koleje 7 984 m
Rekonstrukce kolejového lože 14 934 m3
Kolej tvaru UIC60 na pražcích B91 S/1 7 223 m
Koleje tvaru UIC60 na pražcích SB8 P 514,8 m
Kolejové lože štěrkové 6 803 m3
Rekonstruované mosty 5 ks
Nové mostnice 252 ks
Trakční vedení-izolátory 356 ks
Kabelové rozvody 400V (4kV) 270 m
Traťová rychlost 110 (140) km/h

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC