Slavnostní zahájení optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín

12.05.2010

Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín zahájena

Třinec, 12. května 2010 – Slavnostně zahájena dnes byla další významná stavba na III. tranzitním železničním koridoru. Jedná se o stavbu Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín. Stavba byla zahájena loni v červnu a její dokončení je plánováno na březen 2012. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC).

Generální ředitel státní SŽDC Ing. Jan Komárek uvedl: „Jedná se o klasickou liniovou stavbu, která téměř v celém rozsahu probíhá na existujícím železničním tělese. Nově bude trasa vedena v zastávce Ropice. Původní 1200 metrů dlouhá trasa pak bude rekultivována. Výrazně bude zvýšena bezpečnost železničního i silničního provozu. V rámci stavby totiž budou vybudovány čtyři nové podjezdy, které nahradí současná úrovňová křížení s pozemními komunikacemi. Zbývajících šest přejezdů bude vybaveno a zabezpečeno nejmodernější technologií a plnými závorami“.

Stavba začíná v kilometru 305,807 v železniční stanici Bystřice nad Olší, kde navazuje na rovněž probíhající optimalizaci koridoru v úseku Bystřice nad Olší – Mosty u Jablunkova – státní hranice se Slovenskem, a končí v kilometru 317,296 na vjezdu do železniční stanice Český Těšín. Zahrnuje dva mezistaniční úseky, modernizaci železniční stanice Třinec a přestavbu železničních zastávek Vendryně, Třinec Konská a Ropice. Součástí zakázky je také rekonstrukce trakční napájecí stanice Třinec. Celková délka optimalizovaného úseku je 11 489 m a stavba je členěna celkem na 166 stavebních objektů a 59 provozních souborů.

Optimalizace zahrnuje rekonstrukci železničního spodku a svršku, rekonstrukci nástupišť, včetně výstavby mimoúrovňových přístupů na ostrovní nástupiště, sanaci nestabilního podloží železničního spodku a výstavbu pozemních objektů pro umístění technologických zařízení. V celém úseku bude vybudováno nové trakční a kabelové vedení, sdělovací
a zabezpečovací zařízení a osvětlení.

V zástavce Ropice vyroste na přeložce trati nový most a celkem bude rekonstruováno dalších 18 železničních mostů a 6 propustků. Nové podchody pro cestující v zastávce Vendryně a Třinec Konská budou vybaveny výtahy pro bezbariérový přístup na nástupiště. V zastávce Vendryně bude postavena nová ocelová lávka pro pěší, v železniční stanici bude lávka opravena. Stavební práce probíhají bez přerušení provozu vždy v jedné koleji podle schváleného plánu výluk.

Investorem této stavby, jejíž celkové náklady dosáhnou téměř 2,9 miliardy Kč (bez DPH), je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury a současně bylo zažádáno o spolufinancování tohoto projektu Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, kdy plánovaný příspěvek z Fondu soudržnosti přesáhne 1,38 miliardy Kč. Žádost o poskytnutí dotace byla Ministerstvem dopravy ČR schválena v listopadu 2009 a bude následovat schvalovací proces na úrovni Evropské komise. Zhotovitelem je sdružení firem „BYTČ“, jehož členy jsou OHL ŽS, a.s. (vedoucí účastník sdružení), Subterra a.s. a EIFFAGE CONSTRUCTION Česká republika spol. s r. o. Projekt zpracovalo sdružení firem SUDOP BRNO, spol. s r.o. (vedoucí) a SUDOP PRAHA a.s.


 

Základní údaje o stavbě  
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant: Sdružení firem SUDOP BRNO, spol. s r.o. (vedoucí)
a SUDOP PRAHA a.s.
Zhotovitel: Sdružení „BYČT“ (OHL ŽS, a.s., Subterra a.s. a
EIFFAGE CONSTRUCTION Česká republika
Náklady (bez DPH) 2 599 691 101 Kč
Plánovaný příspěvek z Fondu soudržnosti EU 1 380 944 880 Kč 
   
Datum zahájení červen 2009
Datum ukončení březen2012

 

 

Železniční svršek  
Zřízení nového železničního svršku  
- nový materiál 22 978 m
- regenerovaný materiál  2 135 m
Výhybky  
- na betonových pražcích 25
- regenerované na dřevěných pražcích 10
- úprava stávajících 16
Nástupiště nová úrovňová a ostrovní  
- nástupištní hrany včetně zastřešení a přístřešků 2 680 m
Další objekty  
- podjezdy 4
- nový most 1
- rekonstrukce mostů 18
- rekonstrukce propustků 6

 

Další informace:

Ing. Oldřich Daňhel

Stavební správa Olomouc SŽDC, státní organizace

Tel. 606 780 184, e-mail: danhel@ssolc.szdc.cz

 

Bc. Pavel Halla

tiskový mluvčí SŽDC, státní organizace

Tel.: 602 665 850, e-mail: halla@szdc.cz

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC