Koridor E: traťové zařízení ERTMS v České republice

25.09.2012

Kolín, 27. září 2012 – Odborným seminářem byl dnes slavnostně zahájen důležitý projekt v rámci sjednocení vlakového zabezpečení v prostoru Evropské unie – ERTMS. Investorem projektu v České republice je státní organizace Správa železniční dopravní cesty, stavbu provede sdružení České technologie pro ETCS, vedené společností AŽD Praha. Projekt Koridor E: traťové zařízení ERTMS v České republice je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím fondu TEN-T.

 

 

Hlavním přínosem zavedení systému je možnost zlepšení efektivity řízení železniční dopravy a zejména výrazné zvýšení její bezpečnosti. Implementace systému ETCS umožňuje pohyb jednotně vybavených vozidel po více národních infrastrukturách, což umožňuje lepší využití vozidel, a tak dru­hotně navyšuje reálnou kapacitu dopravců bez vynakládání dalších investic.

Generální ředitel SŽDC Ing. Jiří Kolář, Ph.D. při dnešní slavnostní příležitosti uvedl:Cílem aktuálního projektu je vytvořit a zavést standardní postupy pro všechny fáze přípravy, realizace a certifikace projektů pro implementaci systému ERTMS/ETCS
v národním prostředí. Současně půjde o zavedení systému ERTMS/ETCS do běžného železničního provozu, včetně implementace jeho dopadů do provozních pravidel železnice v České republice s cílem postupné harmonizace této oblasti v rámci Evropy. Tento krok je o to závažnější, protože se bude odehrávat na dopravně nejdůležitější páteřní trati železniční sítě ČR v úseku Kolín - Břeclav.“

Realizaci systému v úseku Kolín – Břeclav předcházel pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany – Kolín, dokončený v roce 2011. Jeho cílem bylopředevším uvedení systému do praxe, specifikace vazeb k národnímu systému zabezpečovacích zařízení a k národním předpisům pro řízení železniční dopravy.

Do konce tohoto roku bude realizována příprava zkušebníhoúsekuZáboří Řečany Přelouč s dočasně místěnouradioblokovou centrálou (řídící částETCS) v Přelouči. V první polovině roku 2013 proběhnou na zkušebním úseku testy RBC a dojde k odladění celého systému, na který naváže sys­témové testování s vozidly vybavenými ETCS L2 (úroveň funkcionality ETCS, která byla zvolena pro realizace v ČR). Na přelomu let 2013 a2014následně proběhne instalace 8 ks RBC v celém úseku Kolín – Břeclav (277 km) v místě jejich cílového umístěnív prostorech CDP Přerov. Systém bude dle harmonogramu spuštěn koncem roku 2014,“ říká generální ředitel AŽD Praha Ing. Zdeněk Chrdle.

Projekt Koridor E je podmínkou pro rozvoj interoperabilní sítě ETCS tratí evropského konvenčního železničního subsystému. Téměř každá země má totiž vlastní národní vlakový zabezpečovač, který plní požadavky na zabezpečení jízdy vlaků. V rámci Evropy je takových systémů přibližně dvacet. Tato skutečnost pochopitelně prodlužuje přepravní dobu mezi jednotlivými státy, zvyšují se náklady na přepravu a železnice není konkurenceschopná vůči silniční dopravě. Tento stav vyvolal potřebu vlakové zabezpečení v rámci evropského prostoru sjednotit.

Současný stav

V železničních stanicích jsou kompatibilní, ale různá staniční zabezpečovací zařízení od klasických elektromechanických až po plně elektronické. Na trati jsou vlaky (pro rychlost nad 120 km/h povinně) v drtivé většině případů zabezpečeny tzv. liniovým vlakovým zabezpečovačem. Ten umožňuje přenos návěstních informací z trati na hnací vozidlo (strojvůdce vidí na ovládacím pultu, jaké bude následovat návěstidlo na trati), kontrolu bdělosti strojvedoucího a nouzové brzdění. Strojvedoucí musí před jízdou vlaku zapnout vlakový zabezpečovač, je-li jím vozidlo vybaveno. Pokud jede po nekódované trati (nejsou přenášeny návěstní znaky na vozidlo),musí periodicky (asi po 20 s) aktivovattlačítko bdělosti. Při jízdě po kódované trati mačká tlačítko pouze při červeném světle nebo žlutém mezikruží (je upo­zorněn na požadavek snížení rychlosti vozidla). Pokud nestiskne tlačítko bdělosti v daném intervalu, ozve se houkačka,a pokud ani poté nezareaguje, dojde k samočinnému zabrzdění vlaku.

Po realizaci ERTMS/ETCS

Zařízení bude pracovat s tzv. pevnými balízami umístěnými v kolejišti. Ty slouží jako referenční bod přesné lokalizace pozice vozidla tak, aby vlakový zabezpečovač naprosto přesně věděl, kde se vlak nachází. Pokud snímače na spodní části vozidla zaznamenají balízu, mobilní část ETCS zajistí, aby tato informace byla prostřednictvím mobilní rádiové sítě GSM-R zaslána radioblokové centrále RBC. Naopak RBC na základě informace o poloze a na základě znalosti stavu pevné infrastruktury kolejiště posílá strojvedoucímu informaci o povolené rychlosti a další nezbytné pokyny. Vozidlo, resp na něm umístěná mobilní část systému ETCS pak výpočtem
s využitím znalosti parametrů vlaku stanoví ideální rychlostní křivku a zajistí bezpečný dohled rychlosti vozidla. Díky kontinuálnímu rádiovému spojení je strojvedoucí neustále kontrolován, zda všechny pokyny dodržuje. Pokud strojvedoucí chybuje, ETCS zajistí, aby nedošlo k nebezpečným událostem. Zajímavostí je, že pro tuto aplikační úroveň (L2) nejsou v případě provozu pouze ETCS vybavených vozidel (to zatím ale nebude případ České republiky) potřeba návěstidla na trati.

Projekt je realizován v rámci stavby „ETCS – I.Koridor úsek Kolín – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko” s celkovými Investičními náklady 623,9 mil. Kč bez DPH. Zhotovitelem je sdružení „České technologie pro ETCS”. Projekt Koridor E: ERTMS
v České republice je spolufinancován Evropskou unií v rámci fondu TEN-T. Celková výše příspěvku může být do výše 50% celkových nákladů.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC