Projekt „Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC“ zahájen

19.12.2011

Harmonizace telematických aplikací mezi železniční infrastrukturou (SŽDC) a dopravci zajistí propojení informačních systémů na vnitrostátní úrovni i v rámci EU, představuje sjednocení výměny zpráv a komunikačních platforem různých provozovatelů infrastruktury a dopravců. Implementací standardů telematických aplikací
v nákladní dopravě bude umožněna bezproblémová a snadná přeshraniční návaznost informačních služeb, která je klíčovým faktorem zajištění kvality mezinárodních železničních služeb, především v rychle rostoucím segmentu mezinárodní nákladní dopravy. Projekt je realizován v souladu s Nařízením Evropské komise (EC 62/2006 TSI-TAF)
.

 

 

SŽDC plní v oblasti železniční dopravy/správy železniční dopravní cesty v ČR analogickou funkci jakou má Řízení letového provozu v letecké dopravě, kde již taková harmonizace proběhla.

Splněním všech základních i vedlejších cílů bude dosaženo přiblížení k žádoucímu stavu v oblasti železniční nákladní dopravy v ČR, a to nejen z hlediska telematických aplikací.

Dochází mj. k rozšíření a zkvalitnění železniční sítě TEN-T, zajištění realizace aplikací TSI evropského konvenčního železničního systému do železničního sytému ČR a tím propojení informačních a komunikačních systémů železničních sítí se sousedními sítěmi
a zároveň propojení v rámci ČR – mezi SŽDC jakožto provozovatelem infrastruktury a mezi železničními podniky.

Cílem rozvoje informačních a komunikačních systémů SŽDC je implementace příslušných specifikací tak, aby jejich nové funkce byly plně v souladu s evropským standardem (přiblížení českého železničního systému úrovni definované dle TSI-TAF/přizpůsobení parametrů standardům EU). Dojde tím k vytvoření jednotného komunikačního kanálu mezi provozovateli dopravní infrastruktury
a mezi dopravci v rámci EU včetně standardizace informačních vazeb.

Dílčí cíle technické povahy

 • Zvýšení bezpečnosti, rychlosti, plynulosti provozu, optimalizace výměny dat v oblasti řízení dopravy s efektem zvýšení její spolehlivosti a zvýšení propustnosti tratí.
 • Technické a provozní zajištění komunikací/konsolidace a integrace současných informačních systémů a databází.
 • Sledování a prognózování vývoje dopravy, objednávání kapacity a tras.
 • Podpora samotného provozu – operativní i základní plánování dopravy, přidělování kapacity dráhy a tras vlaků, sledování jízdy vlaků v reálném čase, pořizování elektronických průvodních dokumentů.
 • Kvalitní standardizovaná výměna dat mezi provozovateli infrastruktury a dopravci.
 • Zpřístupnění dalších komunikačních kanálů (např. bezdrátových přenosových sítí
 • a mobilních komunikačních zařízení typu PDA).

 

Vedlejší cíle/přínosy

 • Zvýšení konkurenceschopnosti a dorovnání úrovně služeb české železniční sítě.
 • Snížení provozních a udržovacích nákladů, efektivnější informační systémy řízení dopravy.
 • Zvýšení poptávky po národní železniční síti.
 • Zvýšení reputace české železniční nákladní dopravy.
 • Zmenšení podílu lidského faktoru na fungování telekomunikačního a informačního systému, nárůst elektronizace v předávání a uchovávání dat a informací.
 • Snížení emisí výfukových plynů odlivem poptávky od silniční nákladní dopravy.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti v prioritní
ose 1 – Modernizace železniční sítě TEN-T, oblast podpory 1.2. -

Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI)
a rozvoj telematických systémů (neinfrastrukturální část), programu Interoperabilita v železniční dopravě, Podprogramu 127 333 – Implementace subsystému telematika – TSI telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému (dále jen „TSI-TAF“).

Celkové výdaje projektu jsou 72 360 000 Kč. Projekt byl schválen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Míra podpory z OPD činí maximálně 25 436 250 Kč, což je 42,50% ze způsobilých nákladů. Zbývající část je financována z národních zdrojů prostřednictvím státního rozpočtu a z vlastní zdrojů SŽDC.

Zhotoviteli jednotlivých částí projektu jsou společnosti AŽD Praha s.r.o., Institut Jana Pernera o.p.s. a OLTIS Group a.s. Projet bude podle harmonogramu dokončen v prosinci 2012.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC