Karlovy Vary ozdobí nová nádražní budova

15.06.2015

Tradičním poklepáním na kolejnici dnes Správa železniční dopravní cesty slavnostně zahájila modernizaci výpravní budovy horního vlakového nádraží v Karlových Varech. V rámci připravované stavby bude postupně zdemolována stávající výpravní budova a na jejím místě bude postavena moderní novostavba vycházející z návrhu architekta Petra Franty.

 

 

 

Výpravní budova na horním nádraží v Karlových Varech byla postavena v poválečných letech jako provizorní stavba dočasně nahrazující původní nádraží, které bylo v roce 1945 zničeno při bombardování spojeneckými vojsky. Této skutečnosti odpovídá i současný technický stav budovy, kdy řada stavebních konstrukcí je již za horizontem své životnosti. Část provozních prostor v budově tzv. „staré pošty“ sice byla v nedávné době zrekonstruována, zbývající část budovy je však v havarijním stavu a současné standardy vybavení pro odbavení cestujících nesplňuje.

Na místě staré výpravní budovy je navržena nová budova horního nádraží, která odpovídá současným evropským parametrům a standardům. Dvoupodlažní budova organického tvaru bude zasazena do svažitého terénu směrem k centru města. Ústředním prvkem stavby bude prosklená hala přecházející přes obě patra a vytvářející tak vzdušný a prosvětlený veřejný prostor. Díky projektu získá světoznámé lázeňské město skutečně reprezentativní vlakové nádraží, které bude, jak věříme, také dobrou vizitkou práce SŽDC, s. o.,“ shrnul přínosy projektu generální ředitel SŽDC Pavel Surý.  

Navržená stavba má aerodynamický tvar, který je mimo jiné příhodný k odvádění vody či sněhu. Technické řešení pláště včetně izolací a statiky konstrukcí je navrženo s důrazem na nízkou energetickou náročnost budovy. Celý objekt nádražní budovy bude bezbariérový. Prostor haly
v podzemním podlaží počítá s napojením na podchod propojující jednotlivá nástupiště a nádražní budovu. V nadzemním podlaží se bude nacházet hala s prostorem prodeje jízdenek, která budovu rozdělí na dvě administrativní části včetně zázemí. Tyto části budou propojeny lávkou zavěšenou
nad halou.

Stávající výpravní budova bude demolována postupně, pro zajištění funkce nádraží bude zachována východní část objektu, která bude plnit základní funkce nádraží po dobu výstavby a bude snesena až po dokončení navazující investiční akce v rámci modernizace celé železniční stanice.

Samotná realizace proběhne dle předpokladů ve dvou fázích, a sice v přípravné, kdy dojde
k přemístění technologií zabezpečujících provoz nádraží a k výstavbě provizorního propojení
s dočasnou výpravní budovou. Zároveň dojde k úpravám místností pro zachování provozu (prodej jízdenek, toalety, denní místnosti, dočasná dopravní kancelář, sdělovací místnost).
 

V následné realizační fázi pak dojde k demolici západní a střední části stávající nádražní budovy
a výstavbě nové výpravní budovy, do které bude následně přemístěna dopravní kancelář.

Po dokončení stavby nové budovy se předpokládá zahájení modernizace zbývající části železniční stanice s vybudováním nového podchodu a rekonstrukcí celého kolejiště a včetně 1. a 2. nástupiště. Součástí projektu je návrh rekultivace zeleně, kvalitní stávající stromy budou zachovány a dotvoří tak součást nového designu a budoucí tváře nádraží.

Rozhodujícím momentem přípravy celé akce bylo zajištění převodu stávající výpravní budovy, jejímž vlastníkem byly České dráhy a.s. Ke zmíněnému převodu karlovarského nádraží došlo na základě kupní smlouvy mezi Českými drahami, a.s. a Správou železniční dopravní cesty, s. o., která byla uzavřena dne 1. 9. 2014 a vlastnické právo pro Správu železniční dopravní cesty, s. o. vzniklo
4. 9. 2014. Od této doby lze tedy považovat karlovarské nádraží za majetek SŽDC s. o., a to včetně práva s ním nakládat. K vlastnímu fyzickému předání nemovitosti došlo 9. 10. 2014 v 13:00 přímo
v Karlových Varech.

Na stávající projekt bude navazovat projekt investice Modernizace ŽST Karlovy Vary – staniční část, jehož realizace je plánována na roky 2016 – 2017. Celkové náklady stavby s názvem Modernizace ŽST Karlovy Vary – výpravní budova činí 96 010 049 Kč bez DPH. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava navržen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 70 285 280 Kč. Národní financování projektu zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Dokončení prací je plánováno na únor 2016.

 

Název stavby Modernizace ŽST Karlovy Vary – výpravní budova
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel SKANSKA a. s.
Termín zahájení 06/2015
Termín dokončení 02/2016
Celkové náklady stavby 96 010 049 Kč
Plánovaný příspěvek EU 70 285 280 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC