Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty obhájil svou pozici viceprezidenta mezinárodní organizace CER i pro další volební období

01.10.2013

Praha, 30. 9. 2013 – Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností CER je bezesporu nejvýznamnější železniční mezinárodní organizací, sdružující jak společností, zabývající se samotnou železniční dopravou, tak správce železniční sítě – manažery infrastruktury. Na valném shromáždění v Záhřebu byl zvolen pro další volební období nový řídící výbor. Pozici viceprezidenta obhájil generální ředitel SŽDC Jiří Kolář.

V pořadí padesáté valné shromáždění organizace CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies) se konalo 27. září v Zábřehu u příležitosti nedávného vstupu Chorvatska do Evropské Unie. Zajímavé je to, že Chorvatsko ve snaze co nejvíce vyhovět evropské legislativě rozdělilo svoji unitární železnici na tři nezávislé společnosti – Infrastruktura, Osobní doprava a Cargo.

Valné shromáždění jednomyslně zvolilo na následující dva roky nového prezidenta a členy řídícího výboru (ŘV). Od 1. ledna 2014 bude prezidentem CER generální ředitel rakouských železnic (ÖBB Österreichische Bundesbahnen) Christian Kern, který nahradí dosavadního prezidenta Maura Morettiho, generálního ředitele italských železnic (FS Ferrovie dello Stato Italiane).

CER shromažďuje přibližně 80 železničních společností, jediným viceprezidentem ze zemí střední a východní Evropy je generální ředitel SŽDC Jiří Kolář. Ostatními viceprezidenty budou: Francouz Guillaume Pepy (GŘ SNCF), Němec Rüdiger Grube (GŘ DB) a Švýcar Andreas Meyer (GŘ SBB). Členy ŘV pak Mauro Moretti (FSI), Ilona Dàvid (MÁV), Roger Cobbe (ATOC), Crister Fritzson (ASTOC/SJ), Jakub Karnowski (PKP), Oliver Wolf (VDV), Dušan Mes (SŽ), a Timo Huges (NS).

Odcházející prezident Moretti ve svém projevu shrnul činnost organizace během let 2009 až 2013; Evropa v tomto období zpracovala množství nařízení a směrnic ovlivňujících železniční sektor a CER k nim vydal celkem 96 oficiálních stanovisek s cílem hájit zájmy svých členů. Jedná se například o nařízení týkající se práv cestujících (nařízení (EC) 1371/2007), plán na rozšíření systému ERTMS, nařízení týkající se nákladních koridorů (nařízení (EU) 913/2010) a nový strategický dokument Bílá kniha dopravy, nový plán pro transevropskou železniční síť a jeho finanční zajištění pomocí evropského železničního propojeného prostoru (CEF Connecting Europe Facility), revize směrnice „Eurovignette“ (2011/76/EU), revize Prvního železničního balíčku (2012/34/EU) a příprava Čtvrtého železničního balíčku.

Nadále se CER zaměří zejména na spolupráci s evropskými institucemi při dokončení finálního textu Čtvrtého železničního balíčku. V neposlední řadě bude spolupracovat při novém návrhu o obřích nákladních kamionech (Megatrucks) a finančním rámci rozpočtového období 2014 až 2020.

Je pro mě ctí, že jste mě zvolili prezidentem organizace,“ uvedl ve svém projevu nový prezident Kern a dodal, že je přesvědčen, že i nadále všechny železniční společnosti budou úzce spolupracovat a tím posílí roli železnice v dopravě. K tomu je ale nutné přijmout taková opatření, aby podmínky pro všechny druhy dopravy byly „rovné, harmonizované“, jinými slovy, aby konečně byl vytvořen legislativní rámec pro spravedlivou intermodální konkurenci.

Generální ředitel Kolář uvedl, že železniční doprava hrála vždy zásadní úlohu při přepravě osob a zboží. „Železniční provoz a služby, které jako železnice nabízíme dopravcům, jsou v různých částech Evropy velmi rozdílné. Je zvláštní, že se stále v Evropě dělíme na dvě skupiny; první jsou země bývalé E15, kde veřejné služby jsou řízeny jasnými a nekomplikovanými legislativními pravidly a kde jsou železniční dopravci považováni za komerční společnosti. Druhou skupinu tvoří země střední a východní Evropy, v nichž je situace mnohem více komplikovaná. Dopravci zde často musí zajišťovat služby ve veřejné dopravě, aniž by získávali adekvátní finanční prostředky. Jinými slovy, různé podmínky, které stále platí v různých členských státech EU, by měly být brány v potaz zejména při diskusích o dalším otevírání trhu v železniční dopravě.“ Dodal, že oceňuje snahu Evropy propojit transevropskými železničními tahy důležité směry hlavních přepravních toků. „Česká republika je spokojena s revizí sítě TEN-T a zejména s prodloužením nákladního koridoru číslo 7 k severomořským přístavům a propojení hlavních tras v ČR s významnými evropskými nákladními železničními koridory“.

„Neoddiskutovatelným střípkem v mozaice dokončení efektivního železničního systému je interoperabilita“, zdůraznil Kolář a připomněl, že je zřejmé, že všechny země budou soutěžit v umístění svých životně důležitých infrastrukturních projektů tak, aby získaly dostatečně účinnou a rychlou podporu ze strany EU a mezinárodních finančních institucí.


Valné shromáždění CER je nejvýznamnější statutární orgán, který má rozhodovací pravomoc. Všechny členské železnice v něm mají jeden hlas a na shromáždění jsou zastoupeny svými generálními řediteli. Valné shromáždění schvaluje strategii organizace a činí rozhodnutí, jaký postoj zaujme ke konkrétním politickým tématům.

Řídící výbor CER připravuje jednotlivá rozhodnutí pro valné shromáždění. Tvoří ho prezident, viceprezidenti a další členové. Jsou voleni valným shromážděním. Počet členů řídícího výboru je limitován, maximální počet je 14 členů.

 

Více informací:

Ing. Anna Kodysová, MBA
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Vedoucí oddělení mezinárodního
tel.: 602 542 421
e-mail: kodysova@szdc.cz


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC