Mezinárodní konference o prioritách EU

19.02.2009

Mezinárodní konference potvrdila priority EU na evropských, železničních koridorech

Praha, 19. února 2009 – V Praze se uskutečnila jedna z nejvýznamnějších evropských konferencí věnující se problematice dálkového řízení železničního provozu. Účastníci potvrdili hlavní cíle a úkoly společné evropské železniční strategie. Konferenci pořádalo Ministerstvo dopravy ČR společně se Správou železniční dopravní cesty a mezinárodní železniční organizací CER (Společenství evropských železnic).

Sjednocování Evropy a odstraňování hranic mezi jednotlivými státy přináší zvýšené nároky na to, aby celý evropský prostor obsahoval fungující dopravní systémy bez omezení a časových ztrát zejména při přechodech hranic. Existence cca 20 typů vlakového zabezpečovacího zařízení na evropských železnicích představuje v současnosti největší překážku volného pohybu hnacích vozidel. Evropská unie se snaží zvýšit konkurenceschopnost železniční dopravy skrze interoperabilitu transevropského železničního systému. V roce 1995 Evropská komise definovala strategii pro vývoj ERTMS, neboli Evropského systému řízení železniční dopravy, v roce 2005 byly ustanoveny evropské železniční koridory A-F.

Železnice jako ekologicky šetrný způsob dopravy by se měla stát alternativou přetížených silnic. Musí však poskytovat zákazníkům spolehlivou, kvalitní a bezpečnou jízdní dráhu.

Význam rozvoje evropské železniční sítě vybavené ERTMS pro budoucnost železniční a zejména pak nákladní dopravy pro zvýšení konkurenceschopnosti železnice zdůraznil také generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Ing. Jan Komárek: „Z pohledu legislativy je již projekt ERTMS jasně definován, z hlediska technické stránky probíhá realizace ve všech zúčastněných státech. Česká republika postupně řeší zavádění Evropského systému řízení železniční dopravy, a to jak na úrovni infrastruktury, tak na úrovni vozidel. ERTMS pro Českou republiku znamená zvýšení úrovně bezpečnosti jízdy vlaků, zvýšení rychlosti, propustnosti železniční dopravy, zachování ekonomicky významné pozice v tranzitní dopravě, rozvoj českého železničního průmyslu a přístup vozidel českých železničních dopravců na síť sousedních železnic. SŽDC se aktivně zapojila do naplňování priorit EU v oblasti železnice, kde je velmi významnou prioritou budování technicky jednotné interoperabilní železnice. ERTMS představuje významný nástroj k jejímu naplnění. V oblasti zavádění ERTMS se SŽDC stala společně s mezinárodními partnery iniciátorem projektu ETCS Koridor E. Koridor E představuje tradiční spojnici Německa s Rakouskem, Maďarskem a Rumunskem a patří bezesporu mezi nejvýznamnější evropské osy.“

Záštitu nad konferencí převzal předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka. Ten k této první veřejné akci, která poskytla přehled současného stavu všech šesti evropských koridorů ERTMS - jejich řídicích struktur a harmonogramů výstavby, uvedl: „Celý projekt koridorů ERTMS má silný evropský rozměr, je nutná evropská koordinace jednotlivých projektů na úrovni Evropské komise. Přístup železničních organizací v České republice k implementaci systému ERTMS je aktivní, stejně tak jako i podpora orgánů státní správy. Jde o koordinaci mnoha počinů nejen uvnitř jednotlivých členských států, ale zejména vzájemně mezi členskými státy. Není zde prostor pro upřednostňování národních zájmů.“

Do konce roku 2007 se podařilo nahradit původní samostatné národní systémy evropským ERTMS na více než 2 000 kilometrech evropských tratí. Do budoucna je jeho využití plánováno pro dalších více než 20 000 km. Pouze odstraněním překážek a zdržení na státních hranicích se může železnice stát konkurenceschopnou. „Jednotné dálkové řízení železničního provozu (ERTMS) je cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti železnice vůči silniční dopravě a je nutné to chápat jako obchodní příležitost,“ uvedl evropský koordinátor ERTMS Karel Vinck.

Konference se zúčastnili také zástupci železničních podniků, které budou dálkově řízené evropské železniční koridory využívat.

Evropská železniční organizace CER podporuje rozvoj železničních nákladních koridorů v Evropě. Podle studie CER od McKinsey ve věci rozvoje železničních nákladních koridorů by mohly investice ve výši EUR 145 miliard do roku 2020 zvýšit kapacitu železniční dopravy o 72% na šesti žel. nákladních koridorech ERTMS, představující 34% přepravního objemu v Evropě. Modální podíl železnice by mohl být zvýšen ze 17% na 23%. Takové investice do žel. infrastruktury by nakonec vedly k posílení kombinované dopravy, řekl Johannes Ludewig, výkonný ředitel CER: „Při pohledu na kapacitu, které je zapotřebí na zvládnutí předpokládaného růstu v nákladní dopravě během příští dekády je třeba vytvořit flexibilní koridory v dálkové železniční dopravě jako páteř evropské dopravní sítě. U více než 50% žel. nákladní dopravy, která představuje provoz přes hranice, vyžaduje vytvoření kvalitních mezinárodních koridorů pro nákladní dopravu, aby členské státy EU lépe koordinovaly své investiční plány. Věříme, že efektivní vysokoúrovňová koordinace na celostátní úrovni je potřeba pro nezbytný vývoj ve zlepšování žel. infrastruktury, a je velice důležité, aby se sešli všichni dopravní ministři u určitého koridoru a projednali tuto záležitost. CER podporuje myšlenku vysokoúrovňových ministerských koridorových konferencí od roku 2007, první konference se předpokládá ve spolupráci s Českých předsednictvím EU v dubnu 2009.“

Generálním partnerem konference byla společnost AŽD Praha.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC