Most v Táboře otevřen

03.06.2009

Slavnostní otevření mostu přes železniční stanici Tábor

Tábor, 3. června – Výrazné zkrácení jízdní doby mezi Blanickým předměstím, Čekanicemi a centrem Tábora nejen pro individuální automobilovou dopravu, ale i pěší a v budoucnu i pro MHD nabízí ode dneška přemostění železniční stanice Tábor. Přemostění je také pro osobní automobily alternativou silničního spojení podjezdy železnice pod Černými mosty a na silnici I/19. Jde o již druhou dodatečnou stavbu v souvislosti s realizací IV. železničního koridoru. Tou první je na podzim loňského roku zprovozněný prodloužený podchod pod železniční stanicí Tábor.

Hlavním důvodem pro výstavbu zcela nového mostu bylo dosažení potřebných parametrů modernizace koridoru ve vztahu k trolejovému vedení a dispozičnímu řešení nového kolejiště v železniční stanici Tábor. Pro realizaci nového uspořádání kolejiště bylo nutné odstranit střední pilíř původního mostu.

Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, která zakázku převzala na základě cesní smlouvy od původního investora, kterým bylo město Tábor. Generální ředitel SŽDC, s.o. Ing. Jan Komárek k významu stavby uvedl: "Mohlo by se zdát, že silniční most s železnicí nijak nesouvisí, ale opak je pravdou. Potřeba této stavby, tedy silničního přemostění železniční stanice Tábor, byla na jedné straně vyvolána novým uspořádáním kolejiště a na druhé straně je jasným dokladem dobré spolupráce mezi investorem, projektantem, zhotoviteli a městem. Pevně věřím, že tento nový most všem obyvatelům zpříjemní a usnadní život v blízkosti železnice."

Nový most nahradil mostní objekt, který v posledních letech sloužil vinou špatného technického stavu pouze jako lávka pro pěší. Nová nosná konstrukce je spojitá na celou délku přemostění. V každém poli je nosná konstrukce tvořena 6 předpjatými prefabrikovanými nosníky, které jsou spřaženy železobetonovou deskou mostovky. V podélném směru jsou nosníky spojeny pomocí monolitických železobetonových příčníků. Nosná konstrukce je uložena na elastomerových ložiscích. Opěry mostu jsou založeny plošně, pilíře na mikropilotách.

"Výstavba silničního mostu přes železniční stanici v Táboře si vyžádala přesnou koordinaci s výstavbou IV. tranzitního železničního koridoru. Obě stavby musely přesně plnit plány výluk tak, aby omezení dopravy na této významné železniční trati bylo co nejmenší," uvedl dnes za zhotovitele mostu Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s.

Délka mostu je 106,8 m, celková délka přemostění 89,9 m. Most je čtyřpolový o rozpětí polí 20,2 + 26,8 + 25,5 + 19,3 m. Most je navržen na zatížení "B" dle ČSN 73 62 03. Šířka vozovky mezi obrubami je 9 m. V každém směru bude motoristům sloužit jeden jízdní pruh, po stranách je v každém směru umístěn pruh pro cyklisty. Chodník je umístěn pouze na severní straně mostu a má šířku 2,25 m.

Protože se most nachází uprostřed města a převádí komunikaci nad elektrizovanou železniční tratí, jsou po obou stranách mostu na železobetonových římsách zřízeny protidotykové zábrany, které slouží zároveň jako protihlukové stěny. Součástí stavby jsou také nové nájezdy z Vodňanského a Budovcovy ulice (od Blanického předměstí) a Valdenské ulice (od centra města). Byla také zrekonstruována Valdenská ulice včetně napojení do ulice Jeronýmovy a Husova náměstí a byla vybudována nová příjezdová komunikace do objektu sousedící sladovny.

Celkové investiční náklady dosáhly necelých 138 mil. Kč bez DPH (164,2 mil. Kč s DPH). Zhotovitelem mostu bylo sdružení firem OHL ŽS - SWIETELSKY přemostění Tábor. Projekt vypracovala firma Pontex, s. r. o.
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC