Projekt Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC slavnostně zahájen odborným seminářem

12.03.2012

Praha, 12. března 2012 – Správa železniční dopravní cesty slavnostně zahájila odborným seminářem projekt „Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC“. Realizace projektu významným podílem přispěje
k naplnění níže popsaných cílů. Kromě základního, zastřešujícího cíle, kterým je povinnost dostát požadavkům dle Nařízení EC č. 62/2006 v souladu s TSI-TAF, existuje tedy více dílčích cílů, které jsou v požadavcích TSI-TAF obsaženy nebo z jejich naplnění nepřímo vyplynou.

 

 

Základním vyvolávajícím elementem a zastřešujícím cílem projektu je proces harmonizace telematických aplikací v ČR s evropskou úpravou v oblasti nákladní železniční dopravy. Požadavek na harmonizaci a její technická specifikace vyplývá z Nařízení EC 62/2006/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému (dále jen „TSI-TAF“). Nařízení jsou ze své povahy závazná a bezprostředně aplikovatelná
v každém členském státě EU a to bez nutnosti jejich transpozice do právního systému členského státu. Projekt tedy zásadním způsobem přispívá k realizaci této požadované harmonizace ČR v oblasti nákladní železniční dopravy, protože inovace procesů
v SŽDC jakožto správci dopravní cesty jsou na celonárodní úrovni klíčové.

Dorovnání rozdílu v systému řízení železniční nákladní dopravy v ČR celkově pomůže významu a reputaci tohoto typu přepravy
a s ním souvisejících služeb v ČR. To povede k nárůstu využití železniční nákladní dopravy s pozitivními výnosovými efekty
a nepřímo také k pozitivnímu vlivu v oblasti životního prostředí. Realizace projektu bude mít tedy dopad do ekonomické sféry. Zvýší se konkurenceschopnost železniční nákladní dopravy v ČR, a to prostřednictvím dalších dílčích důvodů pro realizaci projektu, hlavně technického charakteru, kterými jsou zvýšení bezpečnosti, rychlosti a plynulosti provozu, optimalizace řízení dopravy
a spolehlivosti zavedením nových technologií za současného snížení provozních a udržovacích nákladů a zvýšení propustnosti tratí.

Mezi jednotlivými důvody pro realizaci projektu existují vazby vzájemných vlivů – telematická opatření/inovace podnítí zvýšení konkurenceschopnosti a s ním související pozitivní ekonomické dopady, dále vyvolají vylepšení reputace železniční nákladní dopravy v ČR a v neposlední řadě odčerpají část poptávky ze segmentu silniční nákladní dopravy.

Současný stav systému plánování a řízení železniční nákladní dopravy je dán historickým vývojem systému, je nevyhovující
z hlediska přípravy trasy, samotné jízdy i uchování dat. Systém „pokulhává“ za standardem EU a neodpovídá tedy požadavkům stanoveným dle TSI-TAF. V systému řízení přetrvává vysoký podíl lidského faktoru (manuální zapisování dat, telefonické předávání dat, nízká elektronizace dat a informací apod.), dále pomalý, resp. opožděný přenos dat, systémy nejsou logicky propojené, vznikají duplicity v záznamech dat atd.

Zdůvodnění realizace projektu z hlediska pohledu jednotlivých subjektů vypadá následovně, přičemž se jednotlivé důvody vzájemně ovlivňují:

  • SŽDC, železniční nákladní dopravci a ČR - zvýšení konkurenceschopnosti nákladní železniční dopravy, reputace železniční nákladní dopravy v ČR, zvýšení poptávky, provozní/technické přínosy, efektivní konkurence vůči silniční dopravě a
  • EU – propojenost systémů plánování a řízení, možnost efektivněji a jednodušeji využívat železniční síť v ČR za provozních/telematických podmínek fungujících v rámci EU, předpoklad pozitivního vlivu na životní prostředí.

Tyto dílčí cíle se navzájem překrývají, ovlivňují a bylo by přínosné naplnit je i v případě neexistence povinnosti harmonizovat systémy, neboť vedou ke zvýšení konkurenceschopnosti a jiným pozitivním externalitám.

 

Základní rámcové cíle

  • Rozšíření a zkvalitnění provozu na železniční síti TEN-T
  • Zajištění realizace aplikací TSI evropského konvenčního železničního systému do železničního sytému ČR a tím propojení informačních a komunikačních systémů železničních sítí se sousedními sítěmi a zároveň propojení v rámci ČR – mezi SŽDC jakožto provozovatelem infrastruktury a mezi železničními podniky.
  • Inovace informačních a komunikačních systémů SŽDC, aby jejich nová funkčnost byla plně v souladu s evropským standardem (přiblížení českého železničního systému úrovni definované dle TSI-TAF/přizpůsobení parametrů standardům EU).
  • Vytvoření jednotného komunikačního kanálu mezi provozovateli dopravní infrastruktury a mezi dopravci v rámci EU.
  • Standardizace vazeb provozovatelů infrastruktury a dopravců.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti v prioritní ose 1 – Modernizace železniční sítě TEN-T, oblast podpory 1.2. - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů (neinfrastrukturální část), programu Interoperabilita v železniční dopravě, Podprogramu 127 333 – Implementace subsystému telematika – TSI telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému (dále jen „TSI-TAF“).

Celkové výdaje projektu jsou 72 360 000 Kč. Projekt byl schválen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Míra podpory z OPD činí maximálně 25 436 250 Kč, což je 42,50 % ze způsobilých nákladů. Zbývající část je financována z národních zdrojů prostřednictvím státního rozpočtu a z vlastních zdrojů SŽDC.

Zhotoviteli jednotlivých částí projektu jsou společnosti AŽD Praha s. r. o., Institut Jana Pernera o. p. s. a OLTIS Group a. s. Projekt bude podle harmonogramu dokončen v prosinci 2012.

Zmíněné problematické aspekty zasahují i do ekonomického hlediska – snižují konkurenceschopnost železniční nákladní dopravy
a to jak z mezinárodního pohledu (vůči okolním státům), tak z hlediska konkurenčních způsobů nákladní dopravy. Konkurentem je především silniční doprava, což je nežádoucí hlavně z environmentálního hlediska. Nižší podíl nákladní dopravy tak dopadá též na SŽDC ve formě nižšího výběru poplatku za příděl kapacity a použití železniční dopravní cesty.

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC