Peníze EU pomáhají rozvoji infrastruktury

23.12.2009

Projekty spolufinancované evropskou unií pomáhají rozvíjet železniční infrastrukturu ČR

Praha, 22. prosince 2009 - Blíží se konec roku 2009 a to je vhodná příležitost pochlubit se úspěchy v modernizaci železniční infrastruktury v České republice. Na tomto místě je dobré zmínit se o stavbách, které by jen s obtížemi byly realizovány bez podpory Operačního programu Doprava, jenž umožňuje spolufinancování těchto projektů Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti. 

Během roku 2009 jsme vás informovali zejména o hlavních stavbách na železničních koridorech (III. koridor: Beroun - Zbiroh, Zbiroh - Rokycany nebo o IV. koridoru: Doubí u Tábora - Tábor). Z velkých staveb připomeňme pokračující realizaci dalšího důležitého úseku západní větve III. národního železničního koridoru s názvem Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní

Z koridorových staveb je ještě důležité zmínit zahájenou Optimalizaci trati Bystřice nad Olší – Český Těšín na východní větvi III. národního železničního koridoru. Výslednými parametry, chcete-li společnými rysy těchto staveb, jsou zejména zvýšení traťové rychlosti a zatížitelnosti, zvýšení bezpečnosti železničního provozu a v neposlední řadě zvýšení komfortu pro cestující veřejnost. V plném proudu je také stavba Modernizace trati Votice – Benešov, úsek IV. národního železničního koridoru Praha – Horní Dvořiště, státní hranice. Nových parametrů se dočká také další část na IV. koridoru díky stavbě s názvem Optimalizace trati Benešov(včetně) – Strančice.

Díky letos zahájené stavbě Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba (náklady 4 888 643 760 Kč) se tato železniční stanice dočká zcela nové podoby hodné 21. století, jak co se týče bezpečnosti železničního provozu, tak pohodlí a servisu pro cestující. Díky možnosti spolufinancování z evropských fondů bude možné modernizovat celou železniční stanici, tedy zejména pak kolejové uspořádání, zabezpečovací a sdělovací techniku a komfortu se dočkají i cestující. Ve stanici vznikne zcela nový podchod a přibudou i výtahy a moderní informační a navigační systémy.

Stavba Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk (1 574 977 229 Kč) je již prakticky dokončena. S novým grafikonem už na tomto přes 13 kilometrů dlouhém úseku jezdí elektricky tažené vlaky - nesporný je zejména ekologický přínos. Podařilo se také zvýšit traťovou rychlost až na 100 km/h. Odpovídajících úprav se dočkaly i zastávky a stanice na trati. Nástupištní hrany se zvýšily na 550 mm nad temenem kolejnice pro lepší nástup a výstup cestujících.

Z menších projektů, ale také s předpokladem významné míry spolufinancování Evropskou unií, připomeňme již probíhající stavbu s názvem Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část. (204 319 430 Kč).Jak již sám název napovídá, jedná se o druhou část rekonstrukce nesovické železniční stanice. Také Rekonstrukce žst. Nesovice, I. stavba byla významně podpořena finančním příspěvkem z Operačního programu Doprava. Účelem stavby je odstranit nevyhovující stavebně technický stav staničních kolejí, výhybek a zabezpečovacího zařízení na nemotickém zhlaví železniční stanice Nesovice. V rámci stavby se provede rekonstrukce železničního svršku, která umožní zvýšení traťové rychlosti v hlavních staničních kolejích z 80 km/hod na 90 km/hod. Ve stanici budou vybudována místo stávajících sypaných nástupišť nová nástupiště s nástupní hranou 550 mm nad temenem kolejnice. Součástí stavby jsou i elektrické rozvody a osvětlení stanice. Dobuduje se zabezpečovací zařízení v žst. Nesovice, včetně napojení do přilehlého traťového úseku na Bučovice a v železniční stanici Bučovice. Přejezd v km 40,188 bude rekonstruovaný - na přejezdu bude vybudováno nové přejezdové zabezpečovací zařízení s elektronickými prvky, bude provedena přejezdová konstrukce z celopryžových panelů s napojením komunikace. Ve vzdálenosti 2,5 m od kraje přejezdu bude vybudován přechod pro pěší s napojením chodníků na stávající stav. Zabezpečení přejezdu a úpravy na přechodu pro osoby s omezenou schopností orientace přispějí ke zvýšení bezpečnosti. Evropská unie přispěje na rekonstrukci žst. Nesovice, II. část 85% ze způsobilých nákladů stavby.

Další stavbou, která byla v letošním roce zahájena a chceme vás o ní informovat, je Rekonstrukce žst. Bojkovice vč. rekonstrukce zabezpečovacího zařízení. (290 302 880 Kč). Obsahem stavby je rekonstrukce železničního svršku a spodku, zřízení oboustranného nástupiště s délkou nástupní hrany 233 m. a 150 m. Vnější nástupiště bude mít délku 70 m. Výška nástupních hran je 550 mm nad temenem kolejnice. Na nástupiště je zajištěn bezbariérový přístup centrálním úrovňovým přechodem. Bude rekonstruováno zabezpečovací zařízení staniční na 3. kategorii elektronického typu, včetně návazných traťových úseků a zabezpečení přejezdů v km 130,014 a 129,619.

Na závěr vám přinášíme informace o letos zahájené stavbě s poněkud krkolomným, ale o to přesnějším názvem: Rekonstrukce Střelenského tunelu vč. kol.č. 1 a 2 km 22,48 - 23,61 a kol. č. 1 v km. 21,11 - 27,261 trati Horní Lideč - St. hr. SR (796 139 750 Kč). Dvoukolejná, elektrifikovaná trať Hranice na Moravě - Púchov, zařazená do transevropského železničního systému TEN-T, je v úseku Horní Lideč - st.hr. ČR/SR, vedena kopcovitým terénem, tzn. po vysokých násypech střídaných odřezy, popř. zářezy. Směrové poměry jsou charakteristické množstvím oblouků v převýšení a jsou limitovány konfigurací terénu. V mezistaničním úseku se dále nachází množství mostních objektů, mostů a propustků. V km 23,122 až km 23,421 je situován dvoukolejný Střelenský tunel s navazujícími předzářezovými zárubními zdmi. Stavba řeší rekonstrukci koleje č. 1 trati Púchov (SR) - Hranice na Moravě v rozsahu od km 21,085 (státní hranice ČR/SR) do km 27,271, dále rekonstrukci kolejí č.1 a 2 v úseku Střelenského tunelu od km 22,480 do km 23,750, rekonstrukci Střelenského tunelu a rekonstrukci nástupišť v zastávce Střelná. V rámci rozsahu rekonstrukce kolejí bude provedena také rekonstrukce mostů, propustků a zárubních zdí. Předmětem stavby je také rekonstrukce trakčního vedení v úseku rekonstrukce kolejí a úpravy zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, silnoproudé technologie a DŘT. Předmětem projektu je také příprava na následnou implementaci GSM-R a ETCS L2.

U uvedených staveb je předpoklad spolufinancování Fondem soudržnosti z Operačního programu doprava ve výši až 85% způsobilých nákladů. Další informace o projektech spolufinancovaných Evropskou unií najdete na našich stránkách v části Modernizace dráhy v podkapitole Spolufinancování projektů z EU nebo na stránkách Operačního fondu Doprava.

Přejeme všem úspěšný rok 2010.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC