Lysá - Milovice pod trolejí

10.12.2009

Slavnostní zahájení elektrického provozu na trati Lysá nad Labem – Milovice

Lysá nad Labem, 10. prosince 2009 – Slavnostně zahájen byl dnes zkušební elektrický provoz v rámci stavby Elektrizace trati Lysá nad Labem – Milovice. Hlavním rysem této stavby je elektrizace trati pro potřebu zavedení přímých vlaků – (elektrických jednotek) z Prahy do Milovic a zpět. Už od nového grafikonu (13. prosince) tím bude zajištěn maximální komfort a zkrácení jízdní doby pro cestující dojíždějící z Milovic do hlavního města. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek uvedl: "Elektrizací tratě je výrazně zvýšena atraktivita a konkurenceschopnost železniční osobní dopravy v regionu. Význam této stavby umocňuje skutečnost, že počet obyvatel města Milovice nad Labem se v posledních letech zdesetinásobil a převážná většina obyvatel využívá právě železniční dopravu." Délka rekonstruovaného úseku je 5,07 km. Trať je nyní v celé délce opatřena trakčním vedením podle vzorové sestavy "J" se stejnosměrným napětím 3 kV. Stavba začíná v km 0,63 na zhlaví železniční stanice Lysá nad Labem a končí v km 5,7 na zhlaví železniční stanice Milovice. Traťová rychlost byla v celém úseku sjednocena na 70 km/h. V železniční stanici Milovice byly provedeny potřebné kolejové úpravy a demontáž stávající koleje č. 1 pro výstavbu nového nástupiště u stávající koleje č. 3. Nástupiště bylo prodlouženo na délku 200 m a upraveno na výšku 550 mm nad temenem kolejnice (pro lepší nástup a výstup cestujících). Upraven bude také přístup na nástupiště.

V traťovém úseku Lysá nad Labem – Milovice byl kompletně rekonstruován železničního svršek na typ S49 s pružným upevněním. Došlo také k výraznějším směrovým a výškovým úpravám kolejí.

Rekonstrukcí prošlo 6 úrovňových přejezdů, a to v km 0,713, 1,204, 1,490, 2,944, 4,380 a 5,274. Rekonstruováno bylo 7 stávajících propustků a jeden železniční most v km 4,672.

V rámci stavby byla kompletně zrekonstruována stávající spínací stanice. Ostatní zabezpečovací a sdělovací zařízení a zařízení pro potřebu dálkového řízení provozu je umístěno do upravených prostor stávajících výpravních a technologických budov.

Protihluková opatření jsou řešena na základě akustické studie pouze individuálními opatřeními (výměnou oken) v železniční stanici Milovice. V rámci elektrizace trati a stavebních úprav bylo instalováno nové zabezpečovací a sdělovací zařízení včetně dálkového řízení trati a rekonstrukcí prošly silnoproudé rozvody a místa křížení sítí nízkého a vysokého napětí.

Dokončení stavby je dle harmonogramu naplánováno na únor 2010. Zhotovitelem je na základě výběrového řízení sdružení firem s názvem  Sdružení Lysá – Milovice. Členy sdružení jsou společnosti Elektrizace železnic Praha a. s. (vedoucí sdružení),  Chládek & Tintěra a. s. a GJW Praha, spol. s r. o. Na realizaci se výrazným poměrem vykonaných stavebních prací na železničním svršku a spodku podílela akciová společnost Viamont DSP.

Celkové náklady na realizaci stavby činí 264 336 466 Kč. Finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Celý projekt byl však výrazně spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Maximální částka poskytnutá Evropskou unií činí 221 330 720 Kč, což je 83,94% celkových způsobilých nákladů.

Technické údaje

 • Traťová třída zatížení: D4

Průjezdný profil

 • Na trati: Z-GC
 • V žst. Milovice: Z-GČD

Železniční svršek

 • Typ S49: 4 100 m

Nástupiště

 • Železniční stanice Milovice: 200 m

Pozemní objekty

 • Obestavěný prostor: 647 m3

Výstavba TV

 • Celková délka trakčního vedení: 5 450 m

Železniční mosty, propustky a podchody:

 • Železniční mosty – rekonstrukce: 1 ks
 • Propustky – rekonstrukce: 7 ks
 • Propustky – demolice: 1 ks

Protihluková opatření

 • Individuální protihluková opatření (IPO): cca 3 objekty

Rekonstrukce přejezdu

V rámci stavby bylo rekontruováno šest přejezdů.
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC