Optimalizace trati Beroun - Zbiroh: Průběh prací (červenec 2011)

11.07.2011

V tomto měsíci jsou prováděny hlavní práce na koleji číslo 1 mezi železniční stanicí Hořovice – Zbiroh, která je vyloučena pro železniční dopravu. Bylo sneseno trakční vedení, včetně trakčních stožárů a zdemontována návěstidla. Provádí se bourání základů trakčních stožárů a betonují základ pro nové trakční stožáry v místě napojení nových přeložek trati na stávající železniční těleso.

 

 

V celém úseku byl snesen železniční svršek, dokončuje se odvoz štěrku na recyklaci na štěrkodrť, pro následné použití do železničního spodku. Již v předstihu byly vyvrtány a zapaženy základy pro sloupy protihlukových stěn, které jsou podél této koleje na ochranu před hlukem v Hořovicích a u obce Újezd. V současné době se do základů vkládají ocelové sloupky a provádí jejich zabetonování. Pokračují práce na železničním spodku odtěžením na zemní pláň a podél koleje se hloubí odvodňovací příkopy a pokládají betonové tvárnice. V místech nelze pro odvodnění zemního tělesa zřídit otevřené příkopy, hloubí se trativody s vloženým potrubím. Železniční těleso za zastávkou Cerhovice bude opuštěno a trať se převede na nově vybudovanou přeložku, kde se provádí její napojení na stávající těleso a naváží se štěrk pro štěrkové lože.

Na plzeňském zhlaví železniční stanice Hořovice, byly vloženy výhybky číslo 15, 16 a 18 a zprovozněna kolejová spojka mezi výhybkami 14-15 pro umožnění vjezdu vlaků z druhé provozované koleje k nástupištím číslo I. a II. ve stanici Hořovice. Nad kolejovou spojkou bylo nataženo nové trolejové vedení a výhybky byly zapojeny do zabezpečovacího zařízení.

Provádí se přestavba klenutého silničního nadjezdu v Hořovicích, kde bylo do provozované druhé traťové koleje vloženo mostní provizorium, aby bylo možné vybetonovat nové úložné prahy pro mostní konstrukci pro obě koleje. V tomto úseku jsou další 3 mosty, kde byla rovněž vybourána konstrukce pod bývalou první kolejí. Pro silniční dopravu je rozhodující silniční podjezd spojující obce Cerhovice s Kařízkem místně označovaný „Na Bouchalku“, kde pro náročnost a délku objízdných tras pro silniční kamionovou a autobusovou dopravu, byla povolena uzávěra na demolici pouze na 7 dnů.

Mimo tyto práce pokračovala stavba nové prodejny jízdenek v Hořovicích, která byla ve druhém týdnu července předána budoucímu uživateli. Rovněž byly dokončeny parkové úpravy kolem nově postavených objektů v Hořovicích a stávající staniční budovy a otevřen bezbariérový přístup na I. nástupiště. Dokončují se terénní úpravy kolem obou čel tunelu Osek a upravuje příjezdová komunikace pro zásahové jednotky k plzeňskému portálu tunelu. Silnice mezi obcí Cerhovice a Újezd byla uzavřena a realizuje se zde přeložka této komunikace pod nově postavený silniční podjezd, která po snesení starého silničního podjezdu a náspu železniční trati bude napojena na stávající komunikaci.

Finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Současně bylo zažádáno o spolufinancování tohoto projektu Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, kdy plánovaný příspěvek z Fondu soudržnosti představuje 3 388 297 234,- Kč. Žádost o poskytnutí dotace byla předběžně schválena Ministerstvem dopravy ČR a bude následovat schvalovací proces na úrovni Evropské komise.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC