Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: průběh prací (květen 2011)

11.05.2011

Praha, 11. Května 2011 - Vzhledem ke klimatickým podmínkám se mohou plně rozvíjet plánované pracovní postupy, práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu.

 

 

Po celé trati stále, v současnosti převážně v obvodu železniční stanice Olbramovice a na traťových úsecích před železniční stanicí Votice, dále pak Votice – Olbramovice a Tomice - Bystřice, pokračují postupné výkopy a betonáž základů stožárů trakčního vedení, jejich stavba a vystrojení, následně převěšení vedení a demontáž původních stožárů a základů, úprava kabelizace a součástí zabezpečovacího zařízení, přeložky kabelizace pro možnost pokračování výstavby.

Dokončují se práce na sanaci zářezu na začátku úseku poblíž obce Střelítov, kde byly oproti projektu zastiženy odlišné geologické podmínky. Již byla dokončena dolní partie. Práce na železničním spodku probíhají na přeložce trati k nově budovaným tunelům
v úseku Votice – Olbramovice, zejména v návaznosti na dokončované mostní objekty. V prostoru železniční stanice Olbramovice pokračuje příprava na rekonstrukci liché kolejové skupiny, plánované od 3/7/2011. Je rozšiřován násep pro možnost zřízení základů a výstavby stožárů trakčního vedení tak, aby nové vedení mohlo být hotovo před vlastními pracemi výluky liché kolejové skupiny. Práce na traťových úsecích probíhají rovněž mezi stanicemi Olbramovice a Bystřice. Pokračují zřizováním zářezů, násypů, svahováním a dolamováním. Obnažené svahy po zemních pracích jsou ohumusovávány a zasíťovávány. U města Bystřice je budován úsek protihlukové stěny chránící část města Bystřice vrtáním a betonáží pilot, osazením soklových a protihlukových panelů.

U celkem pěti budovaných tunelů, jednoho hloubeného – Votického a čtyř ražených – Olbramovického, Zahradnického a Tomického a Tomického II práce stále pokračují.

V Olbramovickém tunelu probíhá pokládka multikanálů a betonáž chodníků. Zahradnický tunel pokračuje armováním a betonáží základových patek, betonáží definitivního ostění tunelu a izolací klenby tunelu. V Tomickém tunelu probíhá betonáž klenby, její armování a izolace ražené části tunelu. U Tomického tunelu II je již proražena kalota, je celkově dokončována ražba.

U Votického tunelu pokračuje na jedné straně těžba a očišťování svahů od uvolněných kamenů a zajišťování svahů kotvami, ocelovou sítí a stříkaným betonem, v jiných úsecích pak již vybetonování podkladního betonu, izolace textilií, položení a obetonování potrubí, výztuž a betonáž patek, smontování výztuže klenby a její betonáž.

Probíhají stavební úpravy výpravní budovy nádraží Olbramovice výstavbou nové části pro možnost včlenění nových systémů zabezpečení provozu stejně jako výstavba nové garáže a skladu. Dále pak probíhá výstavba technologických objektů
u Zahradnického tunelu.

Pracovníci stavby pokračují také v pracích na mostních objektech. Dokončuje se budování mostního objektu nad osadou Srbice
i nového železničního mostu přes silnici I/18.  Práce pokračují u mostního objektu přestavovaného na železniční propustek poblíž města Bystřice. U nově budovaného železničního mostu na úseku Tomice – Bystřice proběhla betonáž spojovací komory, zdění kamenného čela, betonáž základové desky, izolování pracovních spár, penetrační nátěr, vázání výztuže. Nové trubní propustky jsou zřizovány na přeložkách trati, kdy je třeba dbát na řádné založení vlivem zastižení odlišných geologických podmínek oproti projektu. U mostů a propustků, které jsou rozšiřovány, případně pouze sanovány, probíhá vysekávání kaveren a jejich sanace, přebroušení, injektáž, tryskání, spárování, betonáž říms, popřípadě výstavba nových opěr, provedení ochranných a sjednocujících nátěrů, popř. odláždění, osazení zábradlí.

V následujícím období budou, kromě ostatních prací, nadále pokračovat přípravné práce pro nepřetržitou výluku v délce 21 dní od Votic do Benešova, a to na čtyřech dílčích úsecích, zejména pak na začátku stavby ve Střelítovském zářezu a na traťovém úseku Tomice – Bystřice, kde dojde k výstavbě části souběžné traťové koleje, na kterou bude převeden provoz tak, aby se prostorově uvolnila možnost výstavby jedné koleje v celé délce traťového úseku. Výluka začne 26. 5. 2011.

Dále pokračují přípravné práce pro výluku liché kolejové skupiny železniční stanice Olbramovice. Stavební práce vyžadují nezbytné výluky železničního provozu a objížďky na okolních komunikacích.

V denních hodinách se výluky na železniční trati týkají probíhajících prací na základech trakčního vedení, zemních a trhacích prací
v blízkosti trati. Stavba se dotýká také silničního provozu. V místech, kde se pracuje na mostních objektech, je doprava omezena, případně vedena po objízdných komunikacích.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC