Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (červenec 2011)

04.07.2011

Vzhledem ke klimatickým podmínkám se mohou plně rozvíjet plánované pracovní postupy, práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu, a to zejména vzhledem k zahájení výluky liché kolejové skupiny v železniční stanici Olbramovice.

 

 

Po celé trati stále, v současnosti převážně v obvodu železniční stanice Olbramovice a na traťových úsecích Votice – Olbramovice a Tomice - Bystřice pokračují postupné výkopy a betonáž základů stožárů trakčního vedení, jejich stavba a vystrojení, následně převěšení vedení a demontáž původních stožárů a základů, úprava kabelizace a součástí zabezpečovacího zařízení, přeložky kabelizace pro možnost pokračování výstavby.

Na začátku výluky je třeba v dotčených úsecích před snesením kolejových polí nejprve demontovat stávající trakční vedení pro možnost uskutečnění navazujících prací. S novým kolejovým uspořádáním železniční stanice Olbramovice souvisí také zrušení dvou stávajících stavědel při zhlavích, kdy celková modernizace počítá s automatickým zabezpečovacím zařízením, tedy stavědla již nebudou dále třeba. K 30/6 je aktivováno provizorní zabezpečovací zařízení v obvodu stanice.

Již jsou dokončeny práce na sanaci zářezu na začátku úseku poblíž obce Střelítov, kde byly oproti projektu zastiženy odlišné geologické podmínky.

Práce na železničním spodku probíhají v současnosti na přeložce trati k nově budovaným tunelům v úseku Votice – Olbramovice, zejména v návaznosti na dokončované mostní objekty. V prostoru železniční stanice Olbramovice probíhá zmíněná rekonstrukce liché kolejové skupiny, plánovaná postupně dle etapizace do 25/11/2011. Práce na traťových úsecích probíhají rovněž mezi stanicemi Olbramovice a Bystřice. Pokračují zřizováním zářezů, násypů, svahováním a dolamováním. Obnažené svahy po zemních pracích jsou ohumusovávány a zasíťovávány. V části úseku Olbramovice – Tomice je zřizováno štěrkové lože na budované souběžné koleji. V části úseku Tomice – Bystřice je již provoz veden na přeložce a nově vystavěné souběžné koleji pro směrové uvolnění výstavby sousední koleje v plné délce traťového úseku, která se právě realizuje, počínaje výstavbou mostních objektů.

U celkem pěti budovaných tunelů, jednoho hloubeného – Votického a čtyř ražených – Olbramovického, Zahradnického a Tomického a Tomického II práce stále pokračují.

V Olbramovickém tunelu pokračují práce firem podílejících se na vybavení tunelu – zřizováním závěsů pro trakční vedení, osazováním součástí zabezpečovacího systému, stejně jako montáží vedení pro osvětlení tunelu. U Zahradnického tunelu a Tomického tunelu probíhá betonáž spádových betonů, středové drenáže, pokládka a betonáž multikanálů, betonáž chodníků a zpětné zásypy portálových úseků. V Tomickém tunelu II probíhá betonáž sekundární obezdívky.

U Votického tunelu po dokončení těžby a zajištění svahů kotvami, ocelovou sítí a stříkaným betonem, následně dokončené betonáži podkladního betonu, smontování výztuže klenby a její betonáži probíhají práce na betonáži spádových betonů, středové drenáže, pokládce a betonáži multikanálů, betonáži chodníků.

Proběhly stavební úpravy výpravní budovy nádraží Olbramovice výstavbou nové části pro možnost včlenění nových systémů zabezpečení provozu stejně jako výstavby nové garáže a skladu. Dále pak probíhá výstavba technologických objektů u Zahradnického tunelu.

Pracovníci stavby pokračují také v pracích na mostních objektech. Jsou dokončovány práce na výstavbě nového železničního mostu přes silnici I/18 zásypem křídel pro možnost navázání železničním náspem na nové přeložce. Nový mostní objekt mezi tunely Tomický a Tomický II je dokončen, probíhá zřízení železničního náspu pro možnost přejezdu formy pro betonáž druhého z tunelů. Další mostní objekt na úseku Tomice – Bystřice pokračuje montáží armatury nosné konstrukce a její betonáží. Rovněž je dokončována přestavba mostního objektu na železniční propustek poblíž města Bystřice. Nové trubní propustky jsou zřizovány na přeložkách trati, kdy je však třeba dbát na řádné založení vlivem zastižení odlišných geologických podmínek oproti projektu. U mostů a propustků, které jsou rozšiřovány, případně pouze sanovány, probíhá vysekávání kaveren a jejich sanace, přebroušení, injektáž, tryskání, spárování, betonáž říms, popřípadě výstavba nových opěr, provedení ochranných a sjednocujících nátěrů, popř. odláždění, osazení zábradlí.

V následujícím období budou, kromě ostatních prací, nadále pokračovat práce ve výluce liché kolejové skupiny železniční stanice Olbramovice.

Stavební práce vyžadují nezbytné výluky železničního provozu a objížďky na okolních komunikacích.

V denních hodinách se výluky na železniční trati týkají probíhajících prací na základech trakčního vedení. Stavba se dotýká také silničního provozu. V místech, kde se pracuje na mostních objektech, je doprava omezena, případně vedena po objízdných komunikacích.

Finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Současně bylo zažádáno o spolufinancování tohoto projektu Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, kdy plánovaný příspěvek z Fondu soudržnosti představuje 4 085 845 894,- Kč. Žádost o poskytnutí dotace byla předběžně schválena v listopadu 2009 Ministerstvem dopravy ČR a probíhá proces schvalování na úrovni Evropské komise.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC