Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (srpen 2011)

10.08.2011

Díky příznivému počasí se mohou plně rozvíjet plánované pracovní postupy, práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu, a to zejména vzhledem k pokračující výluce liché kolejové skupiny železniční stanice Olbramovice.

 

 

Po celé trati stále, v současnosti převážně v obvodu železniční stanice Olbramovice a na traťových úsecích Votice – Olbramovice a Tomice - Bystřice pokračují postupné výkopy a betonáž základů stožárů trakčního vedení, jejich stavba a vystrojení, následně převěšení vedení a demontáž původních stožárů a základů, úprava kabelizace a součástí zabezpečovacího zařízení, přeložky kabelizace pro možnost pokračování výstavby.

Práce na železničním spodku probíhají v současnosti na přeložce trati k nově budovaným tunelům v úseku Votice – Olbramovice, zejména v návaznosti na dokončované mostní objekty a v oblasti meziportálí mezi Votickým a Olbramovickým tunelem. V prostoru železniční stanice Olbramovice probíhá zmíněná rekonstrukce liché kolejové skupiny, plánovaná postupně dle etapizace do 25/11/2011. Práce na traťových úsecích probíhají rovněž mezi stanicemi Olbramovice a Bystřice. Pokračují zřizováním zářezů, násypů, svahováním a dolamováním. Na svazích po zemních pracích probíhá pokládka humusu a zasíťování. V části úseku Olbramovice – Tomice probíhá zřízení železničního svršku na budované souběžné koleji. V části úseku Tomice – Bystřice, kde je provoz veden již po nově vybudované koleji probíhá výstavba sousední koleje.

U celkem pěti budovaných tunelů, jednoho hloubeného – Votického a čtyř ražených – Olbramovického, Zahradnického a Tomického a Tomického II práce stále pokračují.

U Votického tunelu probíhají sanační práce a začínají práce firem podílejících se na vybavení tunelu – zřizováním závěsů pro trakční vedení, osazováním součástí zabezpečovacího systému, stejně jako montáží vedení pro osvětlení tunelu.

V Olbramovickém tunelu dále pokračují práce firem podílejících se na vybavení tunelu. V Zahradnickém tunelu se dokončuje a v Tomickém tunelu probíhá betonáž spádových betonů, středové drenáže, pokládka a betonáž multikanálů, betonáž chodníků a zpětné zásypy portálových úseků. V Tomickém tunelu II probíhá betonáž sekundárního ostění.

Probíhá výstavba technologických objektů u Zahradnického tunelu.

Pracovníci stavby pokračují také v pracích na mostních objektech. Jsou dokončovány práce na výstavbě nového železničního mostu přes silnici I/18 zásypem křídel pro možnost navázání železničním náspem na nové přeložce. V obvodu železniční stanice Olbramovice je rozšiřovaný mostní objekt zcela přestavován. Stávající nosná konstrukce bude nahrazena novými nosnými konstrukcemi se zabetonovanými nosníky a kamenné opěry nahradí nové železobetonové masivní opěry.  Mostní objekt na úseku Tomice – Bystřice pokračuje betonáží nosné konstrukce a následnými pracemi pro plné dokončení. Byla dokončena přestavba mostního objektu na železniční propustek

poblíž města Bystřice. Nové trubní propustky jsou zřizovány na přeložkách trati, kdy je však třeba dbát na řádné založení vlivem zastižení odlišných geologických podmínek oproti projektu. U mostů a propustků, které jsou rozšiřovány, případně pouze sanovány, probíhá vysekávání kaveren a jejich sanace, přebroušení, injektáž, tryskání, spárování, betonáž říms, popřípadě výstavba nových opěr, provedení ochranných a sjednocujících nátěrů, popř. odláždění, osazení zábradlí.

V následujícím období budou, kromě ostatních prací, nadále pokračovat práce ve výluce liché kolejové skupiny železniční stanice Olbramovice.

Stavební práce vyžadují nezbytné výluky železničního provozu a objížďky na okolních komunikacích.

V denních hodinách se výluky na železniční trati týkají probíhajících prací na základech trakčního vedení. Stavba se dotýká také silničního provozu. V místech, kde se pracuje na mostních objektech, je doprava omezena, případně vedena po objízdných komunikacích.

Finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Současně bylo zažádáno o spolufinancování tohoto projektu Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, kdy plánovaný příspěvek z Fondu soudržnosti představuje 4 085 845 894,- Kč. Žádost o poskytnutí dotace byla předběžně schválena v listopadu 2009 Ministerstvem dopravy ČR a probíhá proces schvalování na úrovni Evropské komise.

 

                                  


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC