Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (říjen 2011)

05.10.2011

Praha, 5. října 2011 - Vzhledem ke klimatickým podmínkám se mohou plně rozvíjet plánované pracovní postupy, práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu, a to zejména vzhledem k pokračující výluce celé liché kolejové skupiny železniční stanice Olbramovice včetně zaústění lokální trati od Sedlčan.

 

 

Po celé trati stále, v současnosti převážně v obvodu železniční stanice Olbramovice a na traťových úsecích Votice – Olbramovice a Tomice - Bystřice pokračují postupné výkopy a betonáž základů stožárů trakčního vedení, jejich stavba a vystrojení, následně převěšení vedení a demontáž původních stožárů a základů, úprava kabelizace a součástí zabezpečovacího zařízení, přeložky kabelizace pro možnost pokračování výstavby.

Práce na železničním spodku probíhají v současnosti v prostoru železniční stanice Olbramovice v rámci rekonstrukce liché kolejové skupiny, plánované postupně dle etapizace do 25/11/2011. Práce na traťových úsecích probíhají mezi stanicemi Olbramovice a Bystřice. Pokračují zřizováním zářezů, násypů, svahováním a dolamováním. Obnažené svahy po zemních pracích jsou ohumusovávány a zasíťovávány. V části úseku Tomice – Bystřice, kde je provoz veden již po nově vybudované koleji probíhá výstavba sousední koleje.

U celkem pěti budovaných tunelů, jednoho hloubeného – Votického a čtyř ražených – Olbramovického, Zahradnického a Tomického a Tomického II práce stále pokračují.

U Votického tunelu proběhly sanační práce a dále probíhají práce firempodílejících se na vybavení tunelu – zřizováním závěsů pro trakční vedení, osazováním součástí zabezpečovacího systému, stejně jako montáží vedení pro osvětlení tunelu. Ve Votickém a Olbramovickém tunelu je zřizován železniční svršek.

V Zahradnickém tunelu pokračují práce firempodílejících se na vybavení tunelu – zřizováním závěsů pro trakční vedení, osazováním součástí zabezpečovacího systému, stejně jako montáží vedení pro osvětlení tunelu. V Tomickém tunelu proběhla betonáž spádových betonů, pokládka středové drenáže, dále probíhá pokládka multikanálů a zpětné zásypy portálových úseků.V Tomickém tunelu II probíhá betonáž sekundárního ostění.

Probíhá výstavba technologických objektů u Zahradnického tunelu.

Pracovníci stavby pokračují také v pracích na mostních objektech. Byly dokončeny práce na výstavbě nového železničního mostu přes silnici I/18 zásypem křídel pro možnost navázání železničním náspem na nové přeložce. V obvodu železniční stanice Olbramovice byl rozšířen mostní objekt, zatím jeho část v liché kolejové skupině. Mostní objekt železniční přeložky na úseku Tomice – Bystřice byl dokončen, u sousedícího silničního proběhly práce na výstavbě opěr. Nové trubní propustky jsou zřizovány na přeložkách trati, kdy je však třeba dbát na řádné založení vlivem zastižení odlišných geologických podmínek oproti projektu. U mostů a propustků, které jsou rozšiřovány, případně pouze sanovány, probíhá vysekávání kaveren a jejich sanace, přebroušení, injektáž, tryskání, spárování, betonáž říms, popřípadě výstavba nových opěr, provedení ochranných a sjednocujících nátěrů, popř. odláždění, osazení zábradlí.

V následujícím období budou, kromě ostatních prací, nadále pokračovat práce ve výluce liché kolejové skupiny železniční stanice Olbramovice, průběhem prací 1. etapy, 2. části.

Stavební práce vyžadují nezbytné výluky železničního provozu a objížďky na okolních komunikacích.

V denních hodinách se výluky na železniční trati týkají probíhajících prací na základech trakčního vedení. Stavba se dotýká také silničního provozu. V místech, kde se pracuje na mostních objektech, je doprava omezena, případně vedena po objízdných komunikacích.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC