Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (listopad 2011)

01.11.2011

PRAHA, 1. listopadu 2011 - Vzhledem ke klimatickým podmínkám se mohou plně rozvíjet plá­nované pracovní postupy, práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu, a to zejména vzhledem
k pokračující výluce celé liché kolejové skupiny železniční sta­nice Olbramovice včetně zaústění lokální trati od Sedlčan.

 

 

Po celé trati stále, v současnosti převážně v obvodu železniční stanice Olbramovice a na traťovém úseku Tomice Bystřice pokračují postupné výkopy a betonáž základů stožárů trakčního vedení, je­jich stavba a vystrojení, následně převěšení vedení
a demontáž původních stožárů a základů, úprava kabelizace a součástí zabezpečovacího zařízení, přeložky kabelizace pro možnost pokračování vý­stavby.

Práce na železničním spodku probíhají v současnosti v prostoru železniční stanice Olbramovice v rámci rekonstrukce liché kolejové skupiny, plánované postupně dle etapizace do 25. 11. 2011. Práce na traťových úsecích probíhají mezi stanicemi Olbramovice a Bystřice. Pokračují zřizováním zářezů, násypů, svahováním a dolamováním. Obnažené svahy po zemních pracích jsou ohumusovávány a zasíťovávány. V části úseku Tomice – Bystřice, kde je provoz veden již po nově vybudované koleji, probíhá výstavba sousední koleje.

U celkem pěti budovaných tunelů, jednoho hloubeného – Votického – a čtyř ražených – Olbramovic­kého, Zahradnického
a Tomického a Tomického II – práce stále pokračují. Ve Votickém a Olbramovickém tunelu je zřizován železniční svršek a jsou dokončovány práce pro výstroj trati.

V Zahradnickém tunelu pokračují práce firem podílejících se na vybavení tunelu – zřizováním závěsů pro trakční vedení, osazováním součástí zabezpečovacího systému, stejně jako montáží vedení pro osvětlení tunelu. V Tomickém tunelu probíhá pokládka multikanálů a zpětné zásypy portálových úseků. V Tomickém tunelu II probíhá betonáž sekundárního ostění a pokládka multikanálů.

Pracovníci stavby pokračují také v pracích na mostních objektech. V obvodu železniční stanice Olbramovice bylo zahájeno rozšíření mostního objektu, v této fázi už pro sudou kolejovou skupinu. Práce, plánované přes zimní období vzhledem k nutnému dodržení plánovaných výluk, jsou rozvrženy tak, aby je bylo možné stihnout, kdy v současnosti jsou budovány základy pod opěrami, které nevadí současnému provozu a nezasahují do provozované části mostu. U silničního mostního objektu na úseku Tomice – Bystřice, který bude sloužit v rámci přístupové komunikace pro záchrannou a zdra­votní techniku, proběhly práce na výstavbě opěr a je betonována nosná konstrukce.

V následujícím období budou, kromě ostatních prací, nadále pokračovat práce ve výluce liché kolejové skupiny železniční stanice Olbramovice, průběhem prací 1. etapy, 2. části, zejména pokládkou kolejo­vého svršku a dokončováním nástupiště včetně zastřešení.

Stavební práce vyžadují nezbytné výluky železničního provozu a objížďky na okolních komunikacích.

V denních hodinách se výluky na železniční trati týkají probíhajících prací na základech trakčního ve­dení. Stavba se dotýká také silničního provozu. V místech, kde se pracuje na mostních objektech, je doprava omezena, případně vedena po objízdných komunikacích.

Finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Současně bylo zažádáno o spolufinancování tohoto projektu Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, kdy pláno­vaný příspěvek z Fondu soudržnosti představuje
4 085 845 894,- Kč. Žádost o poskytnutí dotace byla předběžně schválena v listopadu 2009 Ministerstvem dopravy ČR a probíhá proces schvalování na úrovni Evropské komise.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC