Postup prací na stavbě Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy

24.03.2011

Praha, 24. března 2011 – Po celé trati v úseku Votice – Benešov u Prahy stále pokračují, postupné výkopy a betonáž základů stožárů trakčního vedení, jejich stavba a vystrojení, následně převěšení vedení a demontáž původních stožárů a základů, úprava kabelizace a součástí zabezpečovacího zařízení, přeložky kabelizace pro možnost výstavby.

 

 

Hlavní práce pokračují převážně na tunelech, avšak situace se začíná postupně zlepšovat. V souvislosti s končícím obdobím vegetačního klidu se dokončuje kácení lesní a mimolesní zeleně v oblastech, které tento rok zasáhne stavba. Počasí dovolilo rozvinout práce na sanaci zářezu na začátku úseku poblíž obce Střelítov, kde byly oproti projektu zjištěny odlišné geologické podmínky. Práce na železničním spodku probíhají také v úsecích Votice – Olbramovice, Olbramovice – Tomice a Tomice – Bystřice. Pokračují zřizováním zářezů, násypů, povrchovou úpravou včetně přípravy na ozelenění vegetací.

U celkem pěti budovaných tunelů, jednoho hloubeného – Votického a čtyřech ražených – Olbramovického, Zahradnického a Tomického a Tomického II práce stále pokračují.

  • V Olbramovickém tunelu pokračuje betonáž klenby.
  • Zahradnický tunel je již proražen, avšak stále probíhá závěrečná část těžby dna tunelu, armování a betonáž základových patek, betonáž definitivního ostění.
  • V Tomickém tunelu probíhá ražba kaloty a jádra tunelu, jsou připraveny podkladní be-tony v portálech a v tunelu pro betonáže patek. Celý tunel byl již vyprofilován.
  • U Tomického tunelu II probíhá ražba kaloty.
  • U Votického tunelu pokračuje na jedné straně těžba a očišťování svahů od uvolněných kamenů a zajišťování svahů, v jiném úseku se dokončuje vybetonování podkladního betonu, výztuž a betonáž patek, smontování výztuže klenby a její betonáž.

 

Pracovníci stavby pokračují také v pracích na mostních objektech. Pokračuje se na budování mostního objektu nad osadou Srbice i na novém železničním mostě přes silnici I/18. Práce se rozvíjejí u mostního objektu přestavovaného na železniční propustek poblíž Bystřice. U mostů a propustků, které jsou rozšiřovány, případně pouze sanovány, probíhá vysekávání kaveren a jejich sanace, přebroušení, injektáž, tryskání, spárování, betonáž říms, provedení ochranných a sjednocujících nátěrů, popř. odláždění a osazení zábradlí.

S výstavbou železnice souvisí i výstavba protihlukových stěn, kdy je právě budován úsek chránící část města Bystřice.
Začíná příprava železniční stanice Olbramovice na rekonstrukci v liché kolejové skupině, vytrháním dílčích částí kolejí pro lepší návaznost stavebních prací – železničního spodku, nových stožárů trakčního vedení, kabelovodu, přeložky vodovodu, podchodu pro cestující. Probíhají stavební úpravy výpravní budovy nádraží Olbramovice, také pro možnost včlenění nových systémů zabezpečení provozu, kdy pokračují práce na přístavku výpravní budovy.

Stavební práce vyžadují nezbytné výluky železničního provozu a objížďky na okolních komunikacích. V denních hodinách se výluky na železniční trati týkají probíhajících prací na základech trakčního vedení, zemních a trhacích prací v blízkosti trati. Stavba se dotýká také silničního provozu. V místech, kde se pracuje na mostních objektech, je doprava omezena, případně vedena po objízdných komunikacích.

Stavba byla zahájena v srpnu 2009 a termín jejího dokončení je stanoven na prosinec 2013. Finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Míra spolufinancování tohoto projektu Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti představuje 4 085 845 894 korun.

Více o stavbě naleznete na http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/votice-benesov.html.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC