Nehody na přejezdech způsobují řidiči

18.01.2011

Praha, 13. ledna 2011 - Jednou z priorit Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) je zajišťování a zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech. Je však nutné si uvědomit, že zajištění bezpečnosti na přejezdech není jen věcí SŽDC, coby vlastníka a správce železniční dopravní cesty, ale i vlastníka, případně správce pozemní komunikace.

Křížení železnice a pozemní komunikace v jedné úrovni vznikala již od počátku budování železniční dráhy v 19.století. Lze zcela jistě předpokládat, že vlastník železniční dopravní cesty povoloval pouze železniční přejezdy takových parametrů, aby byly bezpečné. Požadavky na technické řešení křížení a požadavky na bezpečnost provozu na nich byly zcela jiné než v dnešní době. Vyplývaly z technických parametrů silničních i železničních vozidel (délka vozidla, jeho šířka a výška), rychlosti jízdy a v neposlední řadě také z počtu silničních vozidel a počtu jízd vlaků. Objem silniční dopravy v současnosti však několikanásobně vzrostl ve srovnání s dopravou na železnici. O technických změnách, kterými si prošla zvláště silniční vozidla, je zbytečné se zmiňovat. Od svých předchůdců jsme tedy zdědili velké množství přejezdů, které logicky neumožňují současný silniční provoz bez jeho částečného omezení, bez stavebních úprav okolí přejezdu zásadního charakteru nebo bez vybudování nákladného přejezdového zabezpečovacího zařízení. Ideálním řešením je pak mimoúrovňové křížení, tedy odjezd nebo nadjezd. To ale představuje mnohasetmilionové investice, které jsou realizovatelné pouze na hlavních železničních koridorech.

Od doby svého vzniku (1.1.2003) mohla SŽDC ovlivňovat zajišťování a zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech jen nepřímo, prostřednictvím provozovatele dráhy, kterým byly České dráhy a.s. Od 1.7.2008 převzala tuto funkci SŽDC ( a s ní převzala do správy i 8 296 přejezdů) a začala dění na přejezdech ovlivňovat přímo. Od tohoto data se mnohé v oblasti železničních přejezdů změnilo. SŽDC vytvořila systém jednotné identifikace (číslování) železničních přejezdů všech vlastníků v ČR, který je provázaný s integrovaným záchranným systémem České republiky. Podle statistických údajů zabránilo využívání tohoto systému již stovkám střetnutí drážního vozidla s uváznutým silničním vozidlem na přejezdu. Následně SŽDC zavedla pravidelné tzv. „společné prohlídky“ za účasti vlastníků pozemních komunikací a vlastníka železnice, jejímž cílem je hledání možností, jak přejezd a jeho okolí upravit, a zvýšit na něm bezpečnost provozu.

SŽDC úzce spolupracuje s Ministerstvem dopravy ČR a Drážním úřadem ČR při stanovování jasných pravidel pro rušení málo využívaných přejezdů nebo evidentně nevyužívaných přejezdů v rámci dnes platné legislativy. Od roku 2008 do konce roku 2010 se podařilo zrušit 211 přejezdů, jen za rok 2010 to bylo 115 přejezdů. K 31.12.2010 měla tedy SŽDC ve správě 8 161 přejezdů, z nichž je 4 453 zabezpečeno základním způsobem, tedy výstražným křížem a 3 708 je zabezpečeno přejezdovým zabezpečovacím zařízením různého typu a technické úrovně. Za rok 2010 se podařilo zvýšit stupeň zabezpečení u 54 přejezdů.

I nadále však přetrvává problém nedostatečných rozhledových poměrů u některých přejezdů. Tuto skutečnost řešíme odstraňováním vegetace a překážek, které brání v rozhledu účastníka silničního provozu na železniční trať. V mnoha případech toto však není možné, a tak v závislosti na přidělených finančních prostředcích budujeme přejezdová zabezpečovací zařízení nebo omezujeme provoz dlouhých silničních vozidel přes konkrétní přejezdy, Jako poslední možnost využíváme trvalé omezení traťové rychlosti, kde jsme oproti roku 2009 zvýšili jejich počet o 56 na 979. Jsme si však vědomi toho, že toto krajní řešení může částečně snižovat dopravní propustnost tratí, a tím i konkurenceschopnost železnice.

Přes veškerou naši snahu se počet mimořádných událostí, usmrcených a zraněných osob v roce 2010 přiblížil k počtu registrovanému v letech 2007 a 2008. Příčiny tohoto stavu mohou být různé, od nepříznivých sněhových podmínek na začátku roku 2010, až po stále se zvyšující nekázeň a agresivitu řidičů silničních vozidel. Věříme, že nastavený směr našeho úsilí podpořený větším využívání kamerového systému a úpravou dnes platné legislativy změní vývoj v počtu nehod na železničních přejezdech v roce 2011 žádaným směrem.


 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC