Slavnostní zahájení rekonstrukce železniční stanice Přerov

24.02.2011

Přerov, 24. února 2011 – Slavnostního zahájení se dnes dočkala již několik měsíců úspěšně probíhající akce „Rekonstrukce železniční stanice Přerov, I. stavba“. Projekt je navržený ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Doprava. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

 

 

Význam železničního uzlu Přerov na síti tranzitních železničních koridorů je dán především jeho polohou. Přerov je jedním z důležitých železničních uzlů na II. tranzitním koridoru Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné, a zároveň je přípojnou větví na rameni Přerov – Česká Třebová. Do železničního uzlu Přerov je dále zaústěna trať Brno – Přerov. Celá stavba je realizována na území Olomouckého kraje a nachází se na katastrálních územích Horní Moštěnice, Lověšice u Přerova a Přerov. Trať II. tranzitního železničního koridoru je součástí evropské trasy Gdynia – Gdaňsk – Katowice – Petrovice u K. – Ostrava – Břeclav – Wien – Villach – Jesenice – Ljubljana – Rijeka). Spojení mezi Katowicemi a Břeclaví je jedním z nejdůležitějších mezinárodních přepravních toků na území České republiky.

„Obsahem rekonstrukce kolejiště žst. Přerov v rámci I. stavby je dvoukolejný průtah uzlem včetně řešení obvodu osobního nádraží. Traťová rychlost v úseku přednádraží bude po rekonstrukci 160 km/h, v osobním nádraží mimo nástupištní hrany 80 km/h. Bude provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku včetně nového odvodnění a rekonstrukce mostních objektů,“ uvedl při dnešní slavnostní příležitosti Ing. Pavel Habarta, MBA, pověřený řízením SŽDC.

Jak již název napovídá, stavba je rozdělena na dvě části. Začátek 1. stavby je v km 178,480 v úseku tratě Otrokovice – Přerov, dále stavba pokračuje přes přednádraží a osobní nádraží až do km 185,615 traťového úseku Přerov – Prosenice a v km 184,611 traťového úseku Přerov – Dluhonice. Zbývající části traťových úseků Přerov – Prosenice, Přerov – Dluhonice včetně výhybny Dluhonice a kolej číslo 1S dluhonické spojky jsou zařazeny do 2. stavby.

Vlastní realizace byla zahájena již v září 2009, kdy si zhotovitel převzal staveniště. „Zatím probíhaly práce na přednádraží v úseku od zastávky Horní Moštěnice po Mádrův podjezd. Koleje byly rekonstruovány na rychlost 160 km/h a opraven byl Lověšický podjezd,“ uvedl dnes Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. Vybudována byla také jižní větev kabelovodu se štolou pod osobním nádražím a přeložka parovodu. Zahájena byla rekonstrukce Mádrova podjezdu, která bude dokončena v letošním roce.

Bezbariérový mimoúrovňový přístup cestujících k nástupištím bude zajištěn novým - jižním podchodem doplněným výtahy a rekonstruovaným stávajícím podchodem. Stávající zastřešení nástupišť bude repasováno a osazeno na nová nástupiště. Budou zrekonstruovány silnoproudé rozvody, osvětlení železniční stanice a trakční vedení. Zřízeno bude nové elektronické staniční zabezpečovací zařízení 3. (nejmodernější) kategorie s ovládáním z jednotného obslužného pracoviště. Zabezpečovací zařízení bude umožňovat rozšíření o zařízení jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS. Provedena bude nová místní kabelizace, sdělovací zařízení včetně informačního systému a dispečerská řídící technika. Z důvodu ochrany obytné zástavby před hlukem způsobeným železniční dopravou budou realizována protihluková opatření.

Náklady na realizaci stavby jsou 4 108 104 000 Kč bez DPH (4 920 744 421 s DPH).

Projekt „Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba“ je navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Doprava. Příspěvek z EU může být až 79,85 %, tedy přibližně 2 915 679 569 Kč ze způsobilých nákladů stavby.

Základní údaje:

Kraj: Olomoucký
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zpracovatel dokumentace: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zhotovitel: Sdružení Přerov, OHL ŽS a.s. (vedoucí účastník sdružení), EUROVIA CS, a.s. a  AŽD Praha s.r.o.

Lhůta výstavby: 09/2009 – 01/2014

Podrobné údaje o stavbě naleznete na http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/prehled-staveb/op-doprava/prerov-1.stavba.html.

Údaje stavby  
železniční svršek (UIC 60, pružné upevnění) 11 551 m
(S49, pružné upevnění) 3 482 m
kolej R65 (užit.) na betonových pražcích SB 589 m
kolej R65 (užit.) na nových dřevěných pražcích 349 m
regenerovaný svršek S49 a R65 (včetně pražců) 3 148 m
nové výhybky UIC 60 65 ks
nové výhybky S49 21 ks
regenerované výhybky 12 ks
   
rekonstrukce podchodů 1 ks
nový podchod 1 ks
   
železniční most (rekonstrukce) 4 ks
železniční propustek (rekonstrukce) 2 ks
   
zastřešení ostrovních nástupišť (rekonstrukce) 1 888 m2
nové 1 722 m2
protihluková stěna 1 030,8 m
nová rozvodna 3kV pro EPZ 2 ks
rekonstrukce rozvodny 3 kV pro EPZ 1 ks
ohřev výměn z distribučního rozvodu 98 ks
délka elektrizovaných kolejí 68 km
   
staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 3. kategorie železniční stanice Přerov
výhybkové jednotky (SZZ) 199 ks
přejezdové zařízení světelné – (PZS) 1 ks

 

 

                

                


Soubory ke stažení

tz-ke-stazeni.pdf pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC