Projekt stavby Rokycany - Plzeň hotov

23.11.2009

Dokončení projektu stavby modernizace trati Rokycany - Plzeň

Plzeň, 23. listopadu 2009 – Realizace stavby dalšího úseku III. národního tranzitního železničního koridoru se přiblížila. Podařilo se totiž úspěšně dokončit projekt stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň, která je součástí železniční osy Praha – Norimberk. Investorem projektu je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek k projektu uvedl: "Nejvýznamnější částí budoucí stavby je přeložka trati. Díky ní dojde ke zkrácení úseku mezi Rokycany a Plzní o více než 6 km a tím i k předpokládanému zkrácení jízdní doby."

Železniční spojení Praha – Norimberk je uvedeno v příloze III. směrnice TEN (Rozhodnutí č.884/2004/EC) a patří k přednostním projektům TEN v rámci železniční osy č. 22 Atény – Sofie – Budapešť – Vídeň – Praha – Norimberk/Drážďany a jejího přeshraničního úseku Norimberk – Praha. Z tohoto důvodu bylo vypracování projektu stavby Modernizace trati Rokycany – Plzeň spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T v rámci pomoci EU pro rozvoj trans-evropských sítí v maximální výši 2.938.000,- EUR. Zbývající část nákladů na projekční přípravu byla hrazena prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

Projekt stavby Modernizace trati Rokycany – Plzeň je rovněž součástí modernizace západního ramena III. Tranzitního železničního koridoru Cheb – Plzeň – Praha - Česká Třebová – Ostrava - Mosty u Jablunkova, k jehož realizaci se Česká republika zavázala v rámci mezinárodních dohod.

Projekt řeší modernizaci traťového úseku Rokycany – Plzeň (mimo těchto stanic) na trati Praha – Plzeň. Účelem modernizace trati Praha – Plzeň je dosáhnout vyšších rychlostních parametrů trati pro zkrácení jízdní doby vlakových spojů a zároveň provést modernizaci stávajících železničních staveb a zřízení tak, aby odpovídala požadovaným technickým parametrům pro zvýšení rychlosti na trati a současně i zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Současně dojde ke zvýšení komfortu pro cestující. Rozhodujícím přínosem bude dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC, ložné míry UIC GC, modernizace stávajícího zabezpečovacího zařízení, zajištění požadované propustnosti a zvýšení maximální traťové rychlosti až do hodnoty 160 km/h, tedy splnění parametrů AGC a AGTC v celém úseku a realizace evropského systému řízení železničního provozu.
Cílem zpracování projektu bylo stanovení nejvýhodnějšího technicko-ekonomického řešení stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň včetně navržení plánu organizace výstavby, stanovení nákladů, komplexního veřejnoprávního projednání a zajištění stavebního povolení. Součástí dokumentace je také provedení geotechnických a stavebně technických průzkumů nezbytných pro návrh technického řešení. S ohledem na průchod trasy krajinou je kladen důraz na architektonické začlenění nových a významných objektů do území.

Jedním z cílů modernizace trati na tomto rameni Praha – Plzeň je dosažení jízdní doby pro vlaky osobní dopravy mezi Prahou a Plzní pod jednu hodinu. Tomu napomáhá i celková koncepce předmětné stavby, kdy se směrovými úpravami trati a přeložkami dílčích úseků trati a dalšími stavebními úpravami na ostatních zařízeních podařilo zvýšit traťovou rychlost z 90-100 km/h na 120-160 km/h pro běžné vlakové soupravy. Jednotky s vyklápěcí soustavou budou moci modernizovaný úsek pojíždět homogenní rychlostí 160 km/h.

Projektovou dokumentaci stavby Modernizace trati Rokycany – Plzeň vypracovala společnost SUDOP Praha, a.s.

Projektem stavby navrhované stavební úpravy umožní následně v budoucnu splnit na části modernizovaného úseku i zvýšení rychlosti až na 200 km/h (v místě společného vedení trasy VRT a konveční železniční trati). Přeložka tratě je vedena ve shodě s výhledovou polohou vysokorychlostní tratě (VRT) zčásti po nových pozemcích a pod terénními útvary Homolka a Chlum je vedena v tunelu. Délka tunelu od východního (vjezdového) portálu k západnímu (výjezdovému) je 4150 m. Délka trati se tím zkrátí o cca 6100 m. Ve výhledu je pak zde uvažováno s rychlostí až 200 km/h a to od místa uvažovaného napojení VRT do konvenční trati až k západnímu portálu tunelu, což představuje úsek dlouhý přibližně 4 km.

Se zahájením stavby se počítá v roce 2010, s dokončením pak v roce 2015.

Tunel Chlum

Srovnání nové (kratší) trasy trati mezi Plzní a Ejpovicemi s trasou stávající a portál zamýšleného tunelu Chlum

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC