Reakce správce drážní infrastruktury na závěry NKU

20.04.2015

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil poskytování, čerpání a použití peněz na opravy a údržbu celostátních a regionálních drah v letech 2010 až 2014. Kontrola nezjistila u Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) ani u jejích oblastních ředitelství zásadní pochybení. Podle NKÚ se při kontrole ukázalo, že SŽDC mohla být v některých jednotlivých případech hospodárnější. Správce železniční infrastruktury však nesouhlasí s některými výtkami kontrolorů, které NKÚ uvádí ve své tiskové zprávě.

„Při závěrečném projednávání kontroly o hospodaření s peněžními prostředky na opravy a údržbu drah jako celku NKÚ konstatoval, že SŽDC neporušila žádnou směrnici ani nařízení a že se vždy držela veškeré platné legislativy. V porovnání s kontrolami u jiných organizací nedopadla v případě SŽDC špatně a nebyly zjištěny žádné systémové nedostatky,“ uvedl k závěrům náměstek Bohuslav Navrátil, pod kterého kontrolovaná provozní oblast na SŽDC spadá. „Toto je pro nás zásadní a jednoznačně kladná zpráva,“ dodal náměstek.

„Samozřejmě vždy existuje prostor pro zlepšování. SŽDC proto provede analýzu všech kontrolních zjištění NKÚ a využije je k dalšímu zlepšení řídící činnosti organizace,“ nastínil další postup správce železniční infrastruktury náměstek Navrátil. Již v průběhu kontrolovaného období 2010–2014 docházelo postupně, na základě zjištění vlastních vnitřních kontrol, k upřesňování některých postupů, které byly i předmětem kontroly NKÚ. Nehledě na závěry inspektorů byla ve většině případů v minulosti přijata opravná a upřesňující opatření. SŽDC podala k některým zjištěním námitky. Podle správce jsou totiž nepřesná nebo neodráží aktuální stav věcí.

Nesrovnalostí však našla SŽDC ve zprávě NKÚ více. Kontroloři v ní například poukázali na oceňování údržbových prací nebo přísný výběr dodavatelů. Zabývali se také plánováním oprav drah.

SŽDC zásadně nesouhlasí s tvrzením inspektorů, že SŽDC omezuje počet možných uchazečů příliš tvrdými kvalifikačními požadavky. Jako příklad jsou uváděny zakázky v předpokládané hodnotě 2 až 5 milionů korun, kde podle NKÚ SŽDC požadovala, aby dodavatel prokázal objem zakázek provedených v předešlých třech letech v hodnotě 50 milionů korun. Toto tvrzení se nenachází v žádném kontrolním protokolu, který NKÚ předal SŽDC.

Jde o zavádějící informaci, neboť tyto číselné údaje jsou vyňaty z interní směrnice SŽDC, kde jsou ovšem uvedeny jako maximální a vždy se upravují podle konkrétního charakteru dané zakázky. Nejde tedy o data z žádného uskutečněného tendru. Samotný požadavek na objem odvedených prací v oboru vychází z povinnosti SŽDC jako provozovatele dráhy, aby jako objednatel prací zajistil realizaci prací pouze odborně způsobilými zhotoviteli, kteří se umějí pohybovat na železnici a kteří při těchto pracích nenaruší bezpečnost železničního provozu.

SŽDC nesouhlasí ani s tvrzením, že nejhorší situace je u mostů, propustků a tunelů. Nedá se mezi sebou porovnávat, zda z hlediska technického stavu je lepší stav u železničního svršku, spodku, mostu, propustku, tunelu, trakčního vedení, napájecího zařízení, zabezpečovacího zařízení, nástupiště či budovy. Z hlediska nehodovosti v posledních letech nebyla zaznamenána mimořádná událost, jejíž příčinou by byl technický stav mostu, propustku nebo tunelu. Toto ničím nedoložené tvrzení, které by si mohla laická veřejnost vyhodnotit i jako zcela mylnou informaci, že se jedná o nedostatky z pohledu bezpečnosti železničního provozu, proto SŽDC zásadně odmítá.

NKÚ kritizované rozdíly v nabídkových cenách jednotlivých uchazečů vyplývají taktéž z charakteru prováděných prací u jednotlivých opravných prací, které již inspektoři tímto jednoduchým a zavádějícím postupem nezohlednili. „Musí přece být rozdíl např. v ceně za výměnu jednoho pražce, pokud je poptávaná v zakázce výměna jednotlivých pražců v různých úsecích v porovnání se zakázkou, kdy je poptávaná cena za výměnu např. desítek i stovek pražců v jednom úseku. Rozdíly jsou také v cenách položek, pokud mají být práce prováděny ve vlakových přestávkách nebo při výlukách,“ dokládá nesprávnost tvrzení inspektorů Navrátil.

Kontroloři také podle svých závěrů zjistili, že SŽDC používala pro oceňování údržby a oprav katalog cen, který neobsahuje pro toto porovnání objektivní informace. Nelze se divit, že tímto chybným srovnáním byly u stejných prací zjištěny neúměrně velké – někdy i stoprocentní – rozdíly.

NKÚ totiž porovnával vybrané položky z nabídek uchazečů s cenami uvedenými v katalogu udržovacích prací, přesněji ve sborníku prací. K tomu je však nutno uvést, že do roku 2010 pro realizaci opravných prací neexistoval žádný takový nástroj! Teprve od roku 2010 začala sama SŽDC vytvářet jednotný sborník prací na údržbu jednotlivých součástí infrastruktury a vytvářet popis těchto položek. Jedná se o velmi specifické práce, které se nikde jinde než na železniční infrastruktuře neprovádějí. Teprve v roce 2013 bylo ve spolupráci s MD a SFDI zadáno zpracování cenových kalkulací pro jednotlivé položky, v roce 2014 byl takto zpracovaný sborník prací zaveden do ověřovacího provozu a teprve od února 2015 je sborník prací zcela účinný. Tento dokument obsahuje desítky tisíc položek, kdy každá z nich má popsanou věcnou náplň a současně také zpracovanou ekonomickou kalkulaci. Vzhledem ke skutečnosti, že se v průběhu let 2010–2014 zásadně měnila podoba tohoto dokumentu, měnila se i věcná náplň jednotlivých položek, a tím samozřejmě i cena, nelze z porovnání cen v jednotlivých položkách sborníku s cenami nabídek uchazečů vyvozovat žádné jednoznačné závěry. Výběr zhotovitele na vlastní realizaci oprav a údržby navíc SŽDC realizuje vždy cestou výběrových řízení tak, že má přednost zhotovitel, který poskytne službu při splnění zadaných podmínek za nejnižší cenu.

Chybné údaje předložil NKÚ například i v kontrolním protokolu o objemu zakázek, počtu dodavatelů v oblasti mostů, propustků a tunelů – SŽDC všechny uvedená čísla následně přepočítala. Výsledek a srovnání chybovosti jsou uvedeny v grafu níže. NKÚ tyto námitky zpětně přijal. SŽDC nyní analyzuje také data inspektorů týkající se počtu zakázek a počtu dodavatelů v oblasti železničního spodku a svršku, která jsou uvedená v tiskové zprávě NKÚ. Již podle prvotních propočtů se ukazuje, že jsou taktéž nepřesná, a tudíž stejně zavádějící.

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC